Detail termínu: prerušovaný hluk
Termín v slovenskom jazyku:

prerušovaný hluk

Termín v anglickom jazyku:

interrupted noise

definícia termínu:
Definícia:
je zvuk, ktorý sa v mieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s, napr. prejazd motorových vozidiel, vlaku, prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora a pod.
Zdroj k definícii:
Dokument: 339/2006  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1)
Názov: Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií
Link k definícii:

Kategórie: