Detail termínu: aspiračná toxicita
Termín v slovenskom jazyku:

aspiračná toxicita

Termín v anglickom jazyku:

aspiration toxicity

definícia termínu:
Definícia:
je niekoľko akútnych účinkov, ako je zápal pľúc spôsobený chemikáliami, rôzne stupne pľúcnych poškodení alebo smrť po aspirácii.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2008R1272  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
Link k definícii:

Kategórie: