Detail termínu: vykurovací plynový olej
Termín v slovenskom jazyku:

vykurovací plynový olej

Termín v anglickom jazyku:

---

definícia termínu:
Definícia:
1. kvapalné ropné palivo iné ako lodné palivo, ktoré je zaradené pod podpoložky 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 alebo 2710 20 19 colného sadzobníka, alebo
2. kvapalné ropné palivo, iné ako lodné palivo, motorová nafta a motorový plynový olej, z ktorého sa pri teplote 250 °C predestiluje menej ako 65 % objemu vrátane strát a pri teplote 350 °C najmenej 85 % objemu vrátane strát podľa technickej normy,3)
Zdroj k definícii:
Dokument: 228/2014  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno b)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:

Kategórie: