ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: automobilový benzín
Termín v slovenskom jazyku:

automobilový benzín

Termín v anglickom jazyku:

petrol

1. definícia termínu:
Definícia:
prchavý minerálny olej, ktorý je zaradený pod podpoložky 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49, 2710 12 51 a 2710 12 59 colného sadzobníka, určený na pohon zážihových spaľovacích motorov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 228/2014  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno d)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
derivát ropy s prísadami alebo bez prísad s tlakom pár najmenej 27,6 kPa, ktorý je určený ako palivo do spaľovacích motorov, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov
Zdroj k definícii:
Dokument: 195/2016  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno a)
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní
Link k definícii:

Kategórie: