Slovník environmentálnej terminológie - kategória: nakladanie s ťažobným odpadom

akútna toxicita / acute toxicity

má vážne nepriaznivé účinky (t. j. úmrtnosť), ktoré sa objavia po jednorazovej alebo krátkodobej orálnej, dermálnej alebo inhalačnej expozícii látke alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom

akútne toxický odpad / acutely toxic waste

je nebezpečný odpad, ktorý môže mať akútne toxické účinky po orálnom podaní alebo dermálnej aplikácii alebo po inhalačnej expozícii.

nakladanie s ťažobným odpadom

aspiračná nebezpečenosť / aspiration hazard

sú vážne akútne účinky, ako je zápal pľúc vyvolaný chemickými látkami, poškodenie pľúc alebo smrť po aspirácii látky alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom

banská činnosť / mining activity

je a) ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov, b) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, c) zriaďovanie, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, d) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, e) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách a) až d), f) osobitné zásahy do zemskej kôry, g) likvidácia starých banských diel, h) sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

banské dielo / wheal/mining work

je povrchový priestor v zemskej kôre vytvorený banskou činnosťou. Ide najmä o banské diela prieskumné, otvárkové, prípravné, slúžiace na dobývanie a banské diela pri povrchovom dobývaní (lom, skrývkové a ťažobné rezy, etáže a pod.).

je podzemný priestor vytvorený banskou činnosťou. Za banské dielo sa považuje aj vetrací, odvodňovací, ťažobný a záchranný vrt a iné vrty, ktoré plnia funkciu banského diela. Za banské dielo sa nepovažuje vyhľadávací a prieskumný vrt.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

banské oprávnenie / mining authorization

je oprávnenie na vykonávanie banskej činnosti uvedenej v § 2 písm. b) až h) a činnosti vykonávanej banským spôsobom, uvedenej v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

banské vody / mining water

sú všetky podzemné, povrchové a zrážkové vody, ktoré vnikli do hlbinných alebo povrchových banských priestorov bez ohľadu na to, či sa tak stalo priesakom alebo gravitáciou z nadložia, podložia alebo boku alebo jednoduchým vtekaním zrážkovej vody, a to až do ich spojenia s inými stálymi povrchovými alebo podzemnými vodami.

sú povrchové vody alebo podzemné vody a tento zákon sa na ne vzťahuje, ak osobitný predpis (podľa § 40 zákona č. 44/1988 Zb.) neustanovuje inak.

nakladanie s ťažobným odpadom
voda
horniny

banské škody / mining damages

sú škody spôsobené na hmotnom majetku geologickým prieskumom ložísk, pokiaľ sa vykonáva banskými dielami, dobývaním výhradných ložísk, zriaďovaním, zabezpečovaním a likvidáciou banských diel a lomov, včítane ich zariadenia, odvalovým, výsypkovým a kalovým hospodárstvom organizácií, úpravou a zušľachťovaním nerastov vykonávaným v súvislosti s ich dobývaním, ako aj škody spôsobené osobitnými zásahmi do zemskej kôry. Za banskú škodu sa považuje aj strata povrchovej a podzemnej vody, podstatné zníženie výdatnosti ich zdrojov a zhoršenie jej akosti, ku ktorému došlo v dôsledku činností uvedených vyššie.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

banský požiar / mining fire

je nežiadúce a nekontrolované horenie; za banský požiar sa považuje aj proces samovznietenia, a to od takého štádia, kedy sú jeho splodiny schopné ohroziť zdravie alebo životy ľudí alebo kedy by teplota horľavej hmoty mohla byť príčinou výbuchu.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

baňa / mining

je prevádzkový celok, ktorý tvorí spravidla z hľadiska vetrania samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po stránke organizačnej nazýva.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

chránené ložiskové územie / protected deposit area

je územie, na ktorom by stavby a zariadenia, ktoré nesúvisia s dobývaním výhradného ložiska, mohli znemožniť alebo sťažiť dobývanie výhradného ložiska.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

dobývací priestor / mining claim

je určený priestor, na ktorom má organizácia s banským oprávnením právo na dobývanie výhradného ložiska a na nakladanie s vydobytým nerastom.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

dráždivý odpad - spôsobujúci podráždenie kože alebo poškodenie oka / irritant waste - skin irritation and eye damage

je nebezpečný odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť podráždenie kože alebo poškodenie očí.

nakladanie s ťažobným odpadom

ekotoxický odpad / ecotoxic waste

je nebezpečný odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia.

nakladanie s ťažobným odpadom

halda / ---

pozri "odval".

nakladanie s ťažobným odpadom

hlušina / tailings

je tuhý odpad alebo kal, ktorý zostáva po úprave nerastov oddeľovacími procesmi, najmä drvením, mletím, triedením podľa zrnitosti, flotáciou a inými fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré oddeľujú cenné nerasty od menej cennej horniny.

nakladanie s ťažobným odpadom

horľavá kvapalina / flammable liquid

je kvapalina, ktorá nemá teplotu vzplanutia väčšiu ako 60 °C.

nakladanie s ťažobným odpadom

horľavá tuhá látka / flammable solid

je tuhá látka, ktorá je ľahko horľavá, alebo ktorá môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru trením.

nakladanie s ťažobným odpadom

horľavý odpad / flammable waste

je nebezpečný horľavý kvapalný odpad, ktorý má teplotu vzplanutia nižšiu ako 60 °C, alebo odpadový plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia > 55 °C a ≤ 75 °C; horľavý samozápalný kvapalný a tuhý odpad, ktorý sa aj v malých množstvách dokáže vznietiť v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom; horľavý tuhý odpad, ktorý je ľahko zápalný alebo ktorý môže spôsobiť alebo podporiť horenie trením; horľavý plynný odpad, ktorý je na vzduchu horľavý pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa; odpad reagujúci pri styku s vodou, ktorý uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách a iný horľavý odpad: horľavé aerosóly, horľavý samovoľne sa zahrievajúci odpad, horľavé organické peroxidy a samovoľne reagujúci horľavý odpad.

nakladanie s ťažobným odpadom

horľavý plyn / flammable gas

je plyn alebo zmes plynov, ktoré majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

nakladanie s ťažobným odpadom

hrádza / dam

je inžinierska stavba vybudovaná na zachytávanie alebo udržiavanie vody alebo ťažobného odpadu v odkalisku.

nakladanie s ťažobným odpadom

inertný ťažobný odpad / inert extractive waste

je ťažobný odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologickým zmenám, je nerozpustný, nehorľavý, nie je fyzikálne alebo chemicky reaktívny alebo biologicky rozložiteľný, nepriaznivo neovplyvňuje látky, s ktorými prichádza do styku spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo poškodeniu zdravia ľudí; celková vylúhovateľnosť, obsah znečisťujúcich látok v odpade a ekotoxicita výluhu v takomto odpade musia byť bezvýznamné a najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd.

nakladanie s ťažobným odpadom

infekčný odpad / infectious waste

je nebezpečný odpad, ktorý obsahuje životaschopné mikroorganizmy alebo toxíny nimi produkované, o ktorých je známe alebo o ktorých existuje dôvodné podozrenie, že ľuďom alebo iným živým organizmom spôsobujú choroby.

nakladanie s ťažobným odpadom

jamica / ---

pozri "šachtica".

nakladanie s ťažobným odpadom

karcinogenita / carcinogenicity

je vyvolanie rakoviny alebo zvýšenie výskytu rakoviny po expozícii látke alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom

karcinogénny odpad / carcinogenic waste

je nebezpečný odpad, ktorý spôsobuje rakovinu alebo zvyšuje jej incidenciu.

nakladanie s ťažobným odpadom

korozívnosť pre kovy / corrosive to metals

je vlastnosť látky alebo zmesi, ktorá chemickým pôsobením poškodzuje alebo dokonca spôsobuje zničenie kovov.

nakladanie s ťažobným odpadom

kožná senzibilizácia / skin sensitisation

je alergická odozva, ktorá sa vyskytne po kontakte kože s látkou alebo zmesou.

nakladanie s ťažobným odpadom

kvapalina / liquid

je látka alebo zmes, ktorej tlak pár pri 50 °C neprevyšuje 300 kPa, nie je úplne plynná pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa a jej teplota topenia alebo počiatočná teplota topenia pri štandardnom tlaku 101,3 kPa je 20 °C alebo nižšia.

nakladanie s ťažobným odpadom

kyanid rozložiteľný slabou kyselinou / weak acid dissociable cyanide

je kyanid a kyanidové zlúčeniny, ktoré sa rozkladajú slabou kyselinou pri určitej hodnote pH.

nakladanie s ťažobným odpadom

leptavý odpad / corrosive waste

je nebezpečný odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť poleptanie kože.

nakladanie s ťažobným odpadom

ložisko nerastných surovín / ---

pozri "ložisko nerastov".

nakladanie s ťažobným odpadom

ložisko nerastov / mineral deposit

je prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka v hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré vznikli banskou činnosťou a obsahujú nerasty.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

ložisko nevyhradeného nerastu / non-reserved mineral deposit

je prírodné nahromadenie nevyhradených nerastov, ktoré je súčasťou pozemku.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

ložisko vyhradeného nerastu / reserved mineral deposit

je prírodné nahromadenie vyhradených nerastov.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny / substances and mixtures which in contact with water emit flammable gases

sú nebezpečné tuhé alebo kvapalné látky alebo zmesi, ktoré sa pri interakcii s vodou spontánne zapália alebo uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách.

nakladanie s ťažobným odpadom

mutagénny odpad / mutagenic waste

je nebezpečný odpad, ktorý môže spôsobiť mutáciu, teda trvalú zmenu množstva alebo štruktúry genetického materiálu v bunke.

nakladanie s ťažobným odpadom

mutácia / mutation

je trvalá zmena množstva a štruktúry genetického materiálu v bunke.

nakladanie s ťažobným odpadom

nerast / mineral

je prirodzene sa vyskytujúce ložisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, najmä energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, okrem vody.

nakladanie s ťažobným odpadom

nerastná surovina / mineral resource

je prirodzene sa vyskytujúce ložisko organickej alebo anorganickej látky v zemskej kôre, najmä energetické suroviny, kovové rudy, priemyselné nerasty a stavebné nerasty, okrem vody.

nakladanie s ťažobným odpadom

nerastné bohatstvo / mineral wealth

sú ložiská vyhradených nerastov, prírodné horninové štruktúry a podzemné priestory, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu alebo soli, ak sú vhodné na uskladňovanie plynov alebo kvapalín a prírodné horninové štruktúry vhodné na využívanie geotermálnej energie.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

nerastné suroviny / mineral resources

pozri "nerasty".

nakladanie s ťažobným odpadom

nerasty / minerals

sú tuhé, kvapalné a plynné časti zemskej kôry.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

nevyhradené nerasty / non-reserved minerals

sú ostatné nerasty, ktoré nie sú vyhradenými nerastami (predovšetkým stavebný kameň, štrkopiesky a piesky a tehliarske suroviny).

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

neznečistená zemina / unpolluted soil

je zemina odstránená z vrchnej vrstvy horninového prostredia počas ťažobnej činnosti, ktorá nebola vystavená znečisťovaniu.

nakladanie s ťažobným odpadom

návestie / label/signal

je zákaz, výstraha, príkaz alebo informácia vyjadrená zvukom, svetlom, značkou, nápisom alebo návestným znakom podľa jeho polohy, pohybu alebo farby.

nakladanie s ťažobným odpadom

ochranné zariadenie / protective equipment

je technické alebo iné zariadenie na zabránenie vzniku úrazov, prevádzkových nehôd alebo porúch technických zariadení.

nakladanie s ťažobným odpadom

odkalisko / pond

je prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom; zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon (zákon č. 329/2018 Z. z.), uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.

je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.

odpady
nakladanie s ťažobným odpadom

odkop / undercut

je široký zárez do svahu.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

odpad toxický pre reprodukciu / reproductive toxic waste

je nebezpečný odpad, ktorý má nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien a spôsobuje aj vývojovú toxicitu u potomstva.

nakladanie s ťažobným odpadom

odpad toxický pre špecifický cieľový orgán/aspiračne toxický / waste displaying specific target organ toxicity (STOT)/aspiration toxicity

je nebezpečný odpad, ktorý môže spôsobiť toxicitu špecifického cieľového orgánu buď na základe jednorazovej alebo opakovanej expozície, alebo odpad, ktorý má po aspirácii akútne toxické účinky.

nakladanie s ťažobným odpadom

odpad uvoľňujúci akútne toxické plyny / waste which releases acute toxic gases

je nebezpečný odpad, z ktorého sa pri styku s vodou alebo kyselinou uvoľňujú akútne toxické plyny (akútna toxicita 1, 2 alebo 3)

nakladanie s ťažobným odpadom

odpis zásob ložiska vyhradeného nerastu / depreciation of reserved mineral reserves

je vyňatie z evidencie zásob alebo ich prevod z bilančných zásob do nebilančných zásob z dôvodov osobitne zložitých banskotechnických, bezpečnostných alebo geologických pomerov súvisiacich s prírodnými podmienkami alebo vzniknutých nepredvídanými udalosťami, alebo vtedy, ak nevyhovujú podmienkam využiteľnosti zásob výhradného ložiska, alebo vtedy, ak ide o zásoby, ktorých dobývanie by ohrozilo dôležité verejné záujmy, najmä ochranu životného prostredia, a význam ochrany prevyšuje záujem na vydobytí týchto zásob.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

odval / heap

je umelo vybudované zariadenie na ukladanie tuhého ťažobného odpadu na zemskom povrchu.

nakladanie s ťažobným odpadom

opustená baňa / ---

pozri "staré banské dielo".

nakladanie s ťažobným odpadom

organické peroxidy / organic peroxides

sú kvapalné alebo tuhé organické látky, ktoré obsahujú dvojmocnú štruktúru -O-O- a možno ich považovať za deriváty peroxidu vodíka, v ktorom sa jeden alebo obidva atómy vodíka nahradili organickými radikálmi. Pojem organický peroxid zahŕňa zmesi organických peroxidov (formulácie), ktoré obsahujú najmenej jeden organický peroxid. Organické peroxidy sú tepelne nestabilné látky alebo zmesi, ktoré môžu podliehať exotermickému samovoľnému rozkladu. Okrem toho môžu mať jednu alebo viaceré z týchto vlastností: i) majú sklon k výbušnému rozkladu; ii) prudko horia; iii) sú citlivé na náraz alebo trenie; iv) nebezpečne reagujú s inými látkami.

nakladanie s ťažobným odpadom

osobitné zásahy do zemskej kôry / specific interventions in the Earth's crust

sú zriaďovanie, prevádzka, zabezpečenie a likvidácia zariadení na uskladňovanie plynov alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch (podzemné zásobníky plynov a kvapalín), ukladanie rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia, využívanie geotermálnej energie. Osobitným zásahom do zemskej kôry je aj hlbinná alebo technologická úprava prirodzeného horninového prostredia.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

otvorený oheň / open fire

je zámerné a kontrolované horenie; za otvorený oheň sa považuje aj taký vývin tepelnej energie alebo iskrenia, ktorý je dôsledkom zámerne vyvolaných fyzikálnych alebo chemických procesov alebo pochodov a mohol by byť príčinou vzniku požiaru alebo výbuchu.

nakladanie s ťažobným odpadom

oxidujúca kvapalina / oxidising liquid

je kvapalná látka alebo zmes, ktorá síce sama nemusí byť horľavá, ale vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobovať horenie alebo podporovať horenie iného materiálu.

nakladanie s ťažobným odpadom

oxidujúca tuhá látka / oxidising solid

je tuhá látka alebo zmes, ktorá síce sama nemusí byť horľavá, ale vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobovať alebo podporovať horenie iného materiálu.

nakladanie s ťažobným odpadom

oxidujúci odpad / oxidising waste

je nebezpečný odpad, ktorý vo všeobecnosti môže uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo podporovať horenie iného materiálu.

nakladanie s ťažobným odpadom

oxidujúci plyn / oxidising gas

je plyn alebo zmes plynov, ktoré môžu vo všeobecnosti uvoľňovaním kyslíka spôsobiť alebo prispieť k horeniu iného materiálu viac ako vzduch.

nakladanie s ťažobným odpadom

plyn / gas

je látka, ktorá ma pri 50 °C tlak pár vyšší než 300 kPa (absolútny) alebo je úplne plynná pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

nakladanie s ťažobným odpadom

podmienky využiteľnosti zásob výhradného ložiska / conditions of exploitation of reserved minerals reserve

je súbor geologických, banskotechnických a ekonomických ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje vhodnosť zásob výhradných ložísk na využitie.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

podráždenie kože / skin irritation

je vznik reverzibilného poškodenia kože, ktoré sa vyskytne po expozícii látke alebo zmesi

nakladanie s ťažobným odpadom

podráždenie očí / eye irritation

je tvorba zmien v oku, ktoré sú úplne reverzibilné a vyskytnú sa po expozícii oka látke alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom

podzemné dielo / underground working

je podzemný priestor vytvorený činnosťou vykonávanou banským spôsobom.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

povrchový priestor / surface space

je priestor vytvorený v zemskej kôre činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Ide najmä o lom, ťažobný rez, etáž a pod.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

pracovisko / working place

je priestor určený pracovníkovi na výkon pracovnej činnosti vrátane technických zariadení v tomto priestore, ktoré súvisia s určenou pracovnou činnosťou.

nakladanie s ťažobným odpadom

prevádzkovateľ / operator

je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zodpovedná za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí .

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.

je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, alebo, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia alebo závodu.

nakladanie s ťažobným odpadom
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
environmentálne škody
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

prevádzkovo-zabezpečovací systém / operational security system

je súbor meracích a kontrolných prvkov vrátane potrebných ovládacích, prípadne iných častí zariadení, ktoré nepretržite alebo v určených intervaloch kontrolujú bezpečnú prevádzku daného zariadenia a zaisťujú jeho vypnutie za vopred určených podmienok alebo za stavu, kedy by mohlo dôjsť k poškodeniu daného zariadenia v dôsledku prekročenia, prípadne podkročenia určených hodnôt.

nakladanie s ťažobným odpadom

priesaková kvapalina / leachate

je akákoľvek kvapalina presakujúca cez uložený ťažobný odpad a unikajúca z úložiska ťažobného odpadu alebo v ňom uložená vrátane znečistenej drenážnej vody, ktorá môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie, ak sa vhodne neupraví.

nakladanie s ťažobným odpadom

prieskum / prospecting

je vyhľadávanie ekonomicky využiteľných ložísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vŕtania a výkopov okrem akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou.

nakladanie s ťažobným odpadom

program odpadového hospodárstva / waste management plan

je plán vypracovaný na účel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja.

je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.

odpady
nakladanie s ťažobným odpadom

príslušný orgán / competent authority

je príslušný orgán štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom.

nakladanie s ťažobným odpadom

pyrotechnická látka alebo zmes / pyrotechnic substance or mixture

je látka alebo zmes látok určených na to, aby vyvolali tepelný, svetelný, zvukový, plynový alebo dymový efekt alebo ich kombinácie ako dôsledok nevýbušných samovoľných exotermických chemických reakcií.

nakladanie s ťažobným odpadom

racionálne využívanie výhradných ložísk / rational use of reserved minerals deposit

je dobývanie, úprava a zušľachťovanie vydobytých nerastov s prihliadnutím na súčasné technické a ekonomické podmienky; pritom sa musia dodržať zásady banskej technológie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a vylúčiť neodôvodnené nepriaznivé vplyvy na pracovné a životné prostredie.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

recipient / receiving

je vodný útvar, do ktorého sa povrchová voda, podzemná voda, odpadová voda a osobitná voda vypúšťajú.

nakladanie s ťažobným odpadom
voda

rekultivácia / rehabilitation

je úprava územia ovplyvneného úložiskom ťažobného odpadu, ktorá umožní návrat do uspokojivého stavu s osobitným dôrazom na kvalitu pôdy, voľne žijúce živočíchy a voľne rastúce rastliny, prirodzené biotopy, sladkovodné ekosystémy, krajinu a vhodné využitie územia.

nakladanie s ťažobným odpadom

reprodukčná toxicita / reproductive toxicity

sú nepriaznivé účinky na pohlavné funkcie a plodnosť u dospelých mužov a žien, ako aj vývojovú toxicitu u potomstva, ktoré sa vyskytnú po expozícii látke alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom

respiračná senzibilizácia / respiratory sensitisation

je precitlivenosť dýchacích ciest, ktorá sa vyskytne po vdýchnutí látky alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom

riziko / risk

je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru.

Potenciál nežiadúcich dôsledkov (pravdepodobnosť výskytu hrozby a následná strata v systémoch) na ľudí alebo ekosystémy, berúc do úvahy rôznorodosť hodnôt a cieľov spojených s týmito systémami. V súvislosti so zmenou klímy môžu vzniknúť riziká z potenciálnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj z ľudských reakcií na zmenu klímy. Medzi relevantné nepriaznivé dôsledky patria dôsledky na životy, živobytie, zdravie a blahobyt, ekonomické, sociálne a kultúrne aktíva a investície, infraštruktúru, služby (vrátane ekosystémových služieb), ekosystémy a prírodné druhy.

je pravdepodobnosť, že identifikované nebezpečenstvá spôsobia poškodenie v určitom časovom rámci vrátane závažnosti dôsledkov.

nakladanie s ťažobným odpadom
voda
zmena klímy
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)
zdravie a ŽP

ryha / gap

je zárez do zemskej kôry, ktorého dĺžka presahuje hĺbku a šírku.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

samovoľne reagujúca látka alebo zmes / self-reactive substance or mixture

je tepelne nestabilná, kvapalná alebo tuhá látka alebo zmes podliehajúca silnému exotermickému rozkladu aj bez prítomnosti kyslíka (vzduchu). Do tejto definície nepatria látky a zmesi klasifikované podľa tejto časti ako výbušniny, organické peroxidy alebo ako oxidujúce látky. Samovoľne reagujúca látka alebo zmes sa považuje za látku alebo zmes s výbušnými vlastnosťami, keď má pri laboratórnom testovaní sklon k výbuchu, rýchlemu zhoreniu alebo vykazuje prudký efekt pri zahrievaní v ohraničenom priestore.

nakladanie s ťažobným odpadom

samovoľne sa zahrievajúca látka alebo zmes / self-heating substance or mixture

je kvapalná alebo tuhá látka alebo zmes, iná ako samozápalná kvapalina alebo tuhá látka, ktorá je schopná sa reakciou so vzduchom a bez dodania energie samovoľne zahrievať; takáto látka alebo zmes sa líši od samozápalnej kvapaliny alebo tuhej látky tým, že k vznieteniu dochádza len vo veľkých množstvách (kilogramoch) a po dlhej dobe (hodiny alebo dni).

nakladanie s ťažobným odpadom

samozápalná kvapalina / pyrophoric liquid

je kvapalná látka alebo zmes, ktorá je aj v malých množstvách schopná vznietiť sa v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom.

nakladanie s ťažobným odpadom

samozápalná tuhá látka / pyrophoric solid

je tuhá látka alebo zmes, ktorá je aj v malých množstvách schopná vznietiť sa v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom.

nakladanie s ťažobným odpadom

senzibilizujúci odpad / sensitising waste

je nebezpečný odpad, ktorý obsahuje jednu alebo viacero látok, o ktorých je známe, že majú senzibilizačné účinky na kožu alebo dýchacie orgány.

nakladanie s ťažobným odpadom

starina / ---

pozri "staré banské dielo"

nakladanie s ťažobným odpadom

staré banské dielo / old mining work

je banské dielo v podzemí, ktoré je opustené a ktorého pôvodný prevádzkovateľ ani jeho právny nástupca neexistuje, alebo nie je známy.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

stály dozor / continuous surveillance

je nepretržité sledovanie pracovnej činnosti pracovníkov a stavu pracoviska, pri ktorej sa pracovník určený organizáciou nesmie od pracovníkov vzdialiť a nesmie sa zamestnávať ničím iným ako dozorom,

nakladanie s ťažobným odpadom

toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia / specific target organ toxicity – single exposure

špecifické, neletálne toxické účinky pre cieľové orgány, ktoré sa vyskytnú po jednorazovej expozícii látke alebo zmesi. Zahŕňa všetky významné účinky na zdravie, ktoré môžu zhoršiť funkciu, či už reverzibilne alebo ireverzibilne, okamžite a/alebo s oneskorením, (ktoré sa osobitne nerozoberajú v oddieloch 3.1 až 3.7 a v oddiele 3.10 (pozri aj oddiel 3.8.1.6) prílohy I k nariadeniu (ES) 1272/2008).

nakladanie s ťažobným odpadom

verejnosť / public

je jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito osobami.

všeobecné pojmy
nakladanie s ťažobným odpadom
ovzdušie

vodný recipient / receiving body of water

je povrchová voda, podzemná voda, brakické vody a pobrežná voda podľa osobitného predpisu.

nakladanie s ťažobným odpadom

vyhradené nerasty / reserved minerals

sú a) rádioaktívne nerasty; b) všetky druhy uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a bituminózne horniny vhodné na energetické využitie; c) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy; d) magnezit; e) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru a fluór alebo ich zlúčeniny; f) kamenná soľ, draselné, bórové, brómové a jódové soli; g) grafit, baryt, azbest, sľuda, mastenec, diatomit, sklársky a zlievárenský piesok, minerálne farbivá, bentonit; h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťami polovodičov; i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, travertín; j) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene; k) halloyzit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce, sadrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit; l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením; m) mineralizované vody, z ktorých sa môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty; n) technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nie sú nepatria medzi plyny uvedené pod písmenom b).

nakladanie s ťažobným odpadom

vážne poškodenie očí / serious eye damage

je poškodenie tkaniva oka alebo závažné fyzické zhoršenie zraku, ktoré nie je úplne reverzibilné a vyskytne sa po expozícii oka látke alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom

výbušná látka alebo zmes / explosive substance or mixture

je tuhá alebo kvapalná látka alebo zmes látok, ktorá je samovoľne schopná chemickou reakciou uvoľňovať plyn pri takej teplote a tlaku a takou rýchlosťou, že spôsobí poškodenie okolitého prostredia. Patria sem aj pyrotechnické látky, i keď neuvoľňujú plyny.

nakladanie s ťažobným odpadom

výbušný odpad / explosive waste

je nebezpečný odpad, z ktorého sa môže na základe chemickej reakcie uvoľňovať plyn pri takej teplote, tlaku a rýchlosti, že dôjde k poškodeniu okolitého prostredia. Patrí sem pyrotechnický odpad, výbušný organický odpad s obsahom peroxidov a výbušný samovoľne reagujúci odpad.

nakladanie s ťažobným odpadom

výhradné ložisko / ---

pozri " ložisko vyhradeného nerastu".

nakladanie s ťažobným odpadom

výkop / dig off

je zárez do zemskej kôry so stabilným úklonom bokov, ktorého dĺžka presahuje hĺbku a šírka dna je najmenej 0,6 m.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

výluh / ---

pozri "priesaková kvapalina".

nakladanie s ťažobným odpadom

zainteresovaná verejnosť / the public concerned

je verejnosť, ktorá je alebo môže byť dotknutá environmentálnym rozhodovaním, alebo ktorá má na takomto konaní záujem; za verejnosť, ktorá má na takomto konaní záujem, sa považuje právnická osoba podporujúca ochranu životného prostredia, založená podľa osobitných predpisov.

je verejnosť, ktorá je alebo by mohla byť ovplyvnená rozhodovacím procesom týkajúcim sa životného prostredia, alebo sa o tento proces zaujíma; pre potreby tejto definície sa mimovládne organizácie podporujúce ochranu životného prostredia a spĺňajúce všetky požiadavky vnútroštátneho práva považujú za zaujímajúce sa o rozhodovací proces.

všeobecné pojmy
nakladanie s ťažobným odpadom

zariadenie požiarnej ochrany / fire protection equipment

je zariadenie slúžiace na ochranu pred požiarmi a na hasenie požiarov vrátane požiarnej zbrojnice, skladov a náradia, požiarnej techniky, hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov požiarnej ochrany, dymových a požiarnych dverí a poklopov, prípravných protipožiarnych hrádzí a pod.

nakladanie s ťažobným odpadom

zásoby výhradného ložiska / reserves of reserved deposit

sú zistené a overené množstvá vyhradených nerastov ložiska alebo jeho časti bez ohľadu na straty pri jeho dobývaní.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

údržba zariadenia / maintenance of the device

je činnosť smerujúca na udržiavanie zariadenia v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave. Údržbou zariadenia sú aj predpísané prehliadky, skúšky, kontroly, revízie a opravy zariadení, ako aj montáž a demontáž častí zariadení v rozsahu potrebnom na vykonanie prehliadok, skúšok, kontrol, revízií alebo opráv zariadení.

nakladanie s ťažobným odpadom

úložisko ťažobného odpadu / extractive waste facility

je miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii a) ak ide o úložisko kategórie A alebo o úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu v pláne nakladania s ťažobným odpadom, b) po šiestich mesiacoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neočakávane vytvoreného ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu, c) po jedom roku od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je inertný, d) po troch rokoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neznečistenej zeminy, ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a vznikol pri prieskume, ťažobného odpadu pochádzajúceho z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a inertného ťažobného odpadu. Za úložisko ťažobného odpadu sa považuje odval a odkalisko.

nakladanie s ťažobným odpadom

úprava / treatment

je mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces alebo kombinácia procesov vykonávaných na nerastoch vrátane práce lomov s cieľom ťažby nerastov, zmeny ich veľkosti a vrátane ich triedenia, oddeľovania a lúhovania, ako aj opätovnej úpravy predtým nevyužívaného ťažobného odpadu, okrem tavenia, procesov tepelnej výroby (iných ako pálenie vápencov) a metalurgických procesov.

nakladanie s ťažobným odpadom

činnosť vykonávaná banským spôsobom / activity carried out in a mining manner

je a) dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečenie a likvidácia banských diel a lomov, ako aj vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov, b) inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum okrem geologických prác vykonávaných za účelom získania dopĺňajúcich údajov pre dokumentáciu stavieb, c) ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov, d) podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3, e) práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce), f) práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, g) zemné práce vykonávané s použitím strojov a výbušnín, ak sa na jednej lokalite premiestňuje viac ako 100 000 m3 horniny, g) strojové vŕtanie studní s dĺžkou nad 30 m a vrty s dĺžkou nad 30 m na iné účely než na práce uvedené v § 2 a v § 3 písm. a) až g), h) čerpanie prírodných liečivých a stolových minerálnych vôd v banských dielach.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

ľahko horľavá tuhá látka / readily combustible solid

je prášková, granulovaná alebo pastovitá látka alebo zmes, ktorá je nebezpečná, ak sa dokáže ľahko zapáliť pri krátkom kontakte so zdrojom zapálenia, akým je horiaca zápalka, a ak sa plameň rýchlo šíri.

nakladanie s ťažobným odpadom

šachtica / duct

je hĺbené banské alebo podzemné dielo kruhového prierezu s priemerom do 2,2 m alebo pravouhlého prierezu do 3,75 m2 s maximálnou hĺbkou 40 m; za šachticu sa považuje aj hĺbená studňa.

nakladanie s ťažobným odpadom
horniny

ťažobná činnosť / mining activity

je banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, ako aj ťažba, úprava a skladovanie rašeliny.

nakladanie s ťažobným odpadom

ťažobný odpad / extractive waste/mining waste

je odpad, ktorý vzniká pri prieskume, otvárke, príprave, dobývaní ložísk nerastov a pri prevádzke v lomoch vrátane úpravy, zušľachťovania a skladovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, ako aj pri ťažbe, úprave a skladovaní rašeliny.

nakladanie s ťažobným odpadom

ťažobný priemysel / mining industry/extractive industry

sú zariadenia, právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vykonávajú povrchovú alebo podzemnú ťažbu nerastných surovín na komerčné účely vrátane ťažby pomocou hlbinných vrtov, ako aj na úpravu vyťaženého materiálu.

nakladanie s ťažobným odpadom

žieravosť pre kožu / skin corrosion

je vznik ireverzibilného poškodenia kože, t. j. viditeľná nekróza cez epidermu až do dermy, ktorá sa vyskytne po expozícii látke alebo zmesi.

nakladanie s ťažobným odpadom