Slovník environmentálnej terminológie - kategória: posudzovanie vplyvov na životné prostredie

dotknutá strana / party concerned

štát, ktorý môže byť dotknutý významne nepriaznivým vplyvom strategického dokumentu a navrhovanej činnosti alebo jej zmeny presahujúcim štátne hranice.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

dotknutá obec / municipality concerned

obec, na ktorej území sa má navrhovaná činnosť alebo jej zmena realizovať, alebo ktorej územia sa týka navrhovaný strategický dokument, alebo ktorej územie môže byť zasiahnuté vplyvom navrhovanej činnosti, jej zmeny alebo prijatím navrhovaného strategického dokumentu.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

dotknutá verejnosť / public concerned

verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní; platí, že mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia a spĺňajúca požiadavky ustanovené v tomto zákone má záujem na takom konaní.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

dotknutý orgán / authority concerned

orgán verejnej správy, ktorého záväzný posudok, súhlas, stanovisko, rozhodnutie alebo vyjadrenie vydávané podľa osobitných predpisov podmieňujú povolenie navrhovanej činnosti, jej zmeny, alebo ktorého vyjadrenie sa vyžaduje pred prijatím alebo schválením strategického dokumentu.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

konanie o podnete / procedure of instigation

v konaní o podnete sa rozhodnutím určí, či posudzovaniu podlieha navrhovaná činnosť alebo jej zmena, ktorá nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

mimovládna organizácia podporujúca ochranu životného prostredia / non-governmental organization promoting environmental protection

občianske združenie, neinvestičný fond, nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby okrem tej, ktorú založil štát, alebo nadácia založená na účel tvorby alebo ochrany životného prostredia alebo zachovania prírodných hodnôt.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti / proposed activity or change of proposed activity

realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

navrhovateľ / proponent

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu vyžadujúcu si povolenie.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

obstarávateľ / contracting party

osoba, ktorá zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

odborne spôsobilá osoba / professionally qualified person

je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP SR v osobitnom zozname podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

je fyzická alebo právnická osoba evidovaná MŽP SR v osobitnom zozname podľa vyhlášky MŽP SR č. 113/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na účely posudzovania vplyvov na životné prostredie.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

posudzovanie vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie / environmental impact assessment of the proposed activity or its change

postup, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa vypracovanie zámeru, určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

posudzovanie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie / strategic environmental assessment of the strategic document

postup, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu, vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečený prístup verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosťou, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

povolenie / permission

rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti; ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha viacerým povoľovacím konaniam, považuje sa za povolenie, oprávňujúce navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti, rozhodnutie vydané v každom z týchto povoľovacích konaní; za povolenie sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie, ani ich zmena; to neplatí, ak povolenie bolo vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

povoľovacie konanie / authorisation procedure

konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa osobitných predpisov.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

povoľujúci orgán / authorising authority

obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

príslušný orgán / competent authority

orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

rezortný orgán / departmental authority

ústredný orgán štátnej správy, do pôsobnosti ktorého patrí navrhovaná činnosť alebo jej zmena; ak ide o posudzovanie vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, je ním orgán, ktorý predkladá návrh takéhoto strategického dokumentu na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní / decision issued in the authorisation procedure

povolenie alebo rozhodnutie povoľujúceho orgánu, ktorým sa udelenie povolenia zamieta alebo ktorým sa povoľovacie konanie zastavuje.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

schvaľujúci orgán / approving authority

orgán verejnej správy príslušný na schválenie strategického dokumentu.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

strana pôvodu / party of origin

štát, na ktorého území sa navrhuje prijať strategický dokument a realizovať navrhovanú činnosť alebo jej zmenu, ktoré môžu mať významný nepriaznivý vplyv presahujúci štátne hranice.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

strategický dokument / strategic document

návrh plánu alebo programu vrátane takého, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, ako aj akákoľvek jeho zmena, ktorý sa pripravuje, schvaľuje alebo pripravuje a schvaľuje na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni alebo ktorý je pripravovaný na schválenie Národnou radou Slovenskej republiky, obecným zastupiteľstvom, zastupiteľstvom vyššieho územného celku alebo vládou Slovenskej republiky a ich prípravu vyžaduje všeobecne záväzný právny predpis, rozhodnutie alebo uznesenie orgánu, pre ktorý sa pripravuje na schválenie.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

strategický dokument s celoštátnym dosahom / strategic document with a national impact procedures

strategický dokument, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

verejnosť / public

jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnický chosôb, ich organizácie alebo skupiny.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

vplyv na životné prostredie / environmental impact

akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu,prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

zisťovacie konanie o posudzovaní navrhovanej činnosti a jej zmeny / screening procedure of proposed activity or change of proposed activity

je konanie, kde príslušný orgán určí, či sa navrhovaná činnosť alebo jej zmena má posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie

zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu / screening procedure of strategic document

konanie, kde príslušný orgán rozhodne, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie