Slovník environmentálnej terminológie - kategória: environmentálna výchova

environmentálna gramotnosť / environmental literacy

je osvojenie si poznatkov a zručností v oblastiach získavania informácií, výskumu, kritického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania. Gramotný občan je schopný použiť naučené k budúcemu štúdiu, práci, vo voľnom čase, každodennom živote a pri celoživotnom vzdelávaní.

environmentálna výchova

environmentálna výchova / environmental education

je výchova, ktorá vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

environmentálna výchova

environmentálne povedomie / environmental awareness

je zvyšovanie poznatkov a informácií o aktuálnom stave prírody, ekologických trendoch, vývoji, formách myslenia a tradíciách v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

environmentálna výchova

environmentálne vzdelávanie / environmental education

je v najširšom slova zmysle inštitucionalizovaný spôsob odovzdávania poznatkov o životnom prostredí. Formuje celkovú mozaiku vzťahov medzi človekom, spoločnosťou a prírodou.

environmentálna výchova