Slovník environmentálnej terminológie - kategória: environmentalne manazerstvo a audit

akreditačný organ / accreditation organ

je vnútroštátny akreditačný organ ustanovený podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorý je zodpovedný za akreditáciu environmentálnych overovateľov a za dozor nad ich činnosťami.

environmentalne manazerstvo a audit

aktualizované environmentálne vyhlásenie / updated environmental statement

je komplexný súbor informácií pre verejnosť a iné zainteresované strany,ktorý obsahuje aktualizácie posledného validovaného envi­ronmentálneho vyhlásenia, iba vzhľadom na informácie o en­vironmentálnom správaní organizácie a dodržiavaní uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životné­ho prostredia ako sú uvedené v prílohe IV.

environmentalne manazerstvo a audit

audítor / auditor

je jednotlivec alebo skupina jednotlivcov, ktorí súsúčasťou samotnej organizácie, alebo fyzická osoba aleboprávnická osoba, ktorá nie je súčasťou uvedenej organizáciea ktorá koná v mene uvedenej organizácie, posudzuje najmäuplatňovaný systém environmentálneho manažérstva a kon­troluje súlad s environmentálnou politikou a programom or­ganizácie vrátane dodržiavania uplatniteľných právnychpožiadaviek, ktoré sa týkajú životného prostredia.

environmentalne manazerstvo a audit

dlhodobý environmentálny cieľ / long - term environmental objective

je cieľvychádzajúci z envi­ronmentálnej politiky, ktorého dosiahnutie si stanoví sama organizácia a ktorý je vo vhodných prípadoch kvantifikovaný.

environmentalne manazerstvo a audit

dodržiavanie právnych predpisov / compliance with legislation

je úplné vykonávanie uplatniteľných právnych požiadaviek vrátane podmienok na udeľovanie povolení týkajúcich sa životného prostredia.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálna politika / environmental policy

sú celkové zámery a smerovanie organizácie týkajúce sa jej environmentálneho správania, for­málne vyjadrené vrcholovým manažmentom vrátane plnenia všetkých uplatniteľných právnych požiadaviektýkajúcich sa životného prostredia, ako aj odhodlanie sústavne zlepšovať environmentálne správanie. Poskytuje rámec na činnosť a na stanovenie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálne preskúmanie / environmental review

je úvodná vyčerpávajúca analýza environmentálnych aspektov, environmentálnych vplyvov a environmentálneho správania, ktoré súvisia s čin­nosťami, výrobkami alebo službami organizácie.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálne správanie / environmental behavior

sú merateľné výsledky riadenia organizácie týkajúce sa jej environmentálnych aspektov.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálne vyhlásenie / environmental statement

je komplexný súbor informá­cií pre verejnosť a iné zainteresované strany týkajúci sa tých­to prvkov organizácie: a) štruktúry a aktivít; b) environmentálnej politiky a systému environmentálne­ho manažérstva; c) environmentálnych aspektov a vplyvov; d) environmentálneho programu, dlhodobých a krátkodo­bých cieľov; e) environmentálneho správania a dodržiavania uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného pro­stredia ako sú uvedené v prílohe IV.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálny aspekt / environmental aspect

je prvok činností, výrobkov alebo služieb organizácie, ktorý má alebo môže mať vplyv na ži­votné prostredie.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálny overovateľ / environmental verifier

je: a) orgán na posudzovanie zhody vymedzený v nariadení(ES) č. 765/2008, alebo každé združenie alebo skupinatakýchto orgánov, ktoré získali akreditáciu v súlades týmto nariadením, alebo b) každá fyzická osoba alebo právnická osoba alebo všetkyzdruženia alebo skupiny takýchto osôb, ktoré získali li­cenciu na vykonávanie overovania a validácie v súlades týmto nariadením.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálny program / environmental program

je opis prijatých alebo plánova­ných opatrení, zodpovedností a prostriedkov na dosiahnutie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov, ako aj konečných termínov na ich dosiahnutie.

environmentalne manazerstvo a audit

environmentálny vplyv / environmental impact

je akákoľvek zmena životného pro­stredia úplne alebo čiastočne spôsobená produktom počas jeho životného cyklu.

je akákoľvek zmena v životnom prostredí, či už priaznivá alebo nepriaznivá, ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená činnosťami, výrobkami alebo službami organizácie.

environmentalne manazerstvo a audit
environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

interný environmentálny audit / internal environmental audit

je systematické, zdokumen­tované, pravidelné a objektívne hodnotenie environmentál­neho správania organizácie, systému manažérstva a procesovurčených na ochranu životného prostredia.

environmentalne manazerstvo a audit

klaster / cluster

je skupina nezávislých organizácií, ktoré sú si podobné z hľadiska geografickej blízkosti alebo obchodných aktivít a ktoré spolu zavádzajú systém environmentálneho manažérstva.

environmentalne manazerstvo a audit

krátkodobý environmentálny cieľ / short-term environmental objective

je podrobná požiadavkana správanie, ktorá platí pre organizáciu alebo jej časti, ktorávychádza z dlhodobých environmentálnych cieľov a ktorámusí byť stanovená a splnená, aby sa dosiahli uvedené ciele.

environmentalne manazerstvo a audit

licenčný orgán / licensing authority

je orgán ustanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorý je zodpovedný za vydávanie licencií environmentálnymi overovateľmi a za dozor nad ich činnosťami.

environmentalne manazerstvo a audit

malá organizácia / small organization

je: a) mikropodnik, malý alebo stredný podnik, ako sú vymedzené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení pojmu mikropodnikov, malých a stredných podnikov (10), alebo b) miestne orgány spravujúce menej ako 10 000 obyvateľov alebo ostatné verejné orgány, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ich ročný rozpočet nepresahuje 50 miliónov EUR alebo ich celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR, vrátane všetkých týchto subjektov: i)vlády alebo inej verejnej správy, alebo verejných poradných orgánov na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni; ii)fyzických osôb alebo právnických osôb vykonávajúcich verejné administratívne funkcie podľa vnútroštátneho práva vrátane osobitných povinností, aktivít alebo služieb súvisiacich so životným prostredím a iii) fyzických osôb alebo právnických osôb, ktoré majú verejnú zodpovednosť alebo funkcie alebo vykonávajú verejné služby vo vzťahu k životnému prostrediu, a to pod kontrolou orgánu alebo osoby uvedených v písmene b).

environmentalne manazerstvo a audit

miesto / the place

je osobitná geografická oblasť, ktorá podlieha riadeniu organizácie a na ktorej sa vykonávajú činnosti, vyrábajú výrobky a poskytujú služby vrátane celej infraštruktúry, všetkých zariadení a materiálov; miesto je najmenší subjekt, ktorý sa môže brať do úvahy na registráciu.

environmentalne manazerstvo a audit

najlepšia prax v oblasti environmentálneho manažérstva / best practice in environmental management

je najúčinnejší spôsob vykonávania environmentálneho mana­žérstva organizáciami v príslušnom sektore, a vďaka ktoré­mu tak možno dosahovať najlepšie environmentálne správanie za daných hospodárskych a technických podmienok.

environmentalne manazerstvo a audit

nepriamy environmentálny aspekt / indirect environmental aspect

je environmentálny as­pekt, ktorý môže vzniknúť pri vzájomnej spolupráci organi­zácie s tretími stranami, ktoré môže organizácia v primeranej miere ovplyvniť.

environmentalne manazerstvo a audit

organizácia / organization

je spoločnosť, združenie, firma, podnik, orgán alebo inštitúcia so sídlom v Spoločenstve alebo mimo neho alebo časť, alebo kombinácia týchto subjektov bez ohľadu na to, či je alebo nie je zapísaná do registra, či je verejná alebo súkromná, ktorá má svoje vlastné funkcie a administratívu.

sú právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, prípadne inú činnosť upravenú týmto zákonom.

environmentalne manazerstvo a audit
horniny

orgány presadzovania práva / law enforcement authorities

sú príslušné orgány určené členskými štátmi a ich úlohou je zisťovanie, prevencia a vyšetrovanie prípadov porušenia uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia a v prípade potreby prijímanie opatrení na ich presadzovanie.

environmentalne manazerstvo a audit

overovanie / verification

je postup posudzovania zhody, ktorý vykonáva environmentálny overovateľ, aby preukázal, či environmentálne preskúmanie, environmentálna politika, systém environmentálneho manažérstva organizácie, ako aj interný environmentálny audit a jeho vykonávanie spĺňa požiadavky tohto nariadenia.

environmentalne manazerstvo a audit

priamy environmentálny aspekt / direct environmental aspect

je environmentálny aspekt súvisiaci s činnosťami, výrobkami a službami samotnej orga­nizácie, ktoré môže organizácia priamo riadiť

environmentalne manazerstvo a audit

systém environmentálneho manažérstva / environmental management system

je súčasť celkové­ho systému riadenia, ktorá zahŕňa organizačnú štruktúru,činnosti plánovania, zodpovednosť, praktiky, postupy, pro­cesy a zdroje na vytváranie, vykonávanie, dosahovanie, pre­skúmavanie a zachovanie environmentálnej politiky a riadenie environmentálnych aspektov.

environmentalne manazerstvo a audit

ukazovateľ environmentálneho správania / environmental performance indicator

je osobitné vyjadrenie, ktoré umožňuje merať environmentálne správanie organizácie.

environmentalne manazerstvo a audit

validácia / validation

je potvrdenie zo strany environmentálneho overovateľa, ktorý vykonal overovanie, že informácie a údaje uvedené v environmentálnom vyhlásení organizácie a v jej aktualizovanom environmentálnom vyhlásení sú spoľahlivé, dôveryhodné a správne a spĺňajú požiadavky uvedené v tomto nariadení.

environmentalne manazerstvo a audit

významná zmena / significant change

je každá zmena v prevádzke, štruktúre,administratíve, postupoch, činnostiach, výrobkov alebo služ­bách organizácie, ktorá má alebo môže mať významný vplyv na systém environmentálneho manažérstva organizácie, ži­votné prostredie a zdravie ľudí.

environmentalne manazerstvo a audit

významný environmentálny aspekt / significant environmental aspect

je environmentálny as­pekt, ktorý má alebo môže maťvýznamný environmentálny vplyv.

environmentalne manazerstvo a audit

združená registrácia / associated registration

je jedna registrácia všetkých alebo niektorých miest organizácie lokalizovaných v jednom alebo viacerých členských štátoch alebo v tretích krajinách.

environmentalne manazerstvo a audit