Slovník environmentálnej terminológie - kategória: biodiverzita, ochrana prírody

biocentrum / biocentre

je ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

biodiverzita / biodiversity

je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra
zmena klímy

biokoridor / biocorridor

je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

biotop druhu / habitat of a species

je prostredie definované špecifickými abiotickými a biotickými faktormi, v ktorom druh žije v ktoromkoľvek štádiu jeho biologického cyklu.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

biotop európskeho významu / habitat of european importance

je prírodný biotop, ktorý je v Európe ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky jednej alebo viacerých biogeografických oblastí Európy.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

biotop národného významu / habitat of national importance

je prírodný biotop, ktorý nie je biotopom európskeho významu, ale je v Slovenskej republike ohrozený vymiznutím alebo má malý prirodzený areál, alebo predstavuje typické ukážky biogeografických oblastí Slovenskej republiky.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

bočná vodná nádrž / side water reservoir

je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou mimo vodného toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu vytvorený spravidla ohrádzovaním časti územia, ktorý slúži na trvalú akumuláciu vody a na riadenie odtoku okrem priestorov vytvorených na dočasné zaplavenie vodou.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

chov rýb / fish farming

je cieľavedomá odborná činnosť vykonávaná užívateľom na systematické zarybňovanie rybárskych revírov; chov rýb sa nepovažuje za hospodársky chov rýb, ktorý sa vykonáva v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb.

biodiverzita, ochrana prírody

chov v ľudskej opatere / breeding in human care

je držba živočíchov, ktorej výsledkom je rozmnožovanie živočícha.

biodiverzita, ochrana prírody

chovné zariadenie / breeding facility

je prevádzkareň, kde sa zvieratá chovajú so zámerom ich použitia v pokuse.

biodiverzita, ochrana prírody

chovné zviera / breeding animal

je zviera chované výhradne na vykonávanie pokusov v zariadení schválenom alebo registrovanom podľa tohto nariadenia vlády.

biodiverzita, ochrana prírody

chovný priestor / breeding area

je miestnosť, kde sú zvieratá bežne umiestnené, chované, zhromažďované alebo držané počas pokusu.

biodiverzita, ochrana prírody

chránená krajinná oblasť / protected landscape area

je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, s rozptýlenými ekosystémami, významnými pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo so špecifickými formami historického osídlenia môže vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením vyhlásiť za chránenú krajinnú oblasť.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

chránené druhy / protected species

sú: (1) Druhy európskeho významu a druhy národného významu môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené rastliny a chránené živočíchy. (2) Nerasty a skameneliny významné z hľadiska ich zachovania, výskytu alebo vedeckého poznania môže ministerstvo ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom za chránené nerasty a chránené skameneliny. (3) Za chránené živočíchy sa podľa tohto zákona považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. (4) Za chránené rastliny a chránené živočíchy sa považujú aj rastliny a živočíchy, ak najmenej jeden z ich rodičov je chránenou rastlinou alebo chráneným živočíchom podľa odseku 1 alebo je chránený podľa odseku 3 okrem poľovnej zveri. (5) Druhy podľa odsekov 1 a 2 sa považujú za chránené v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa vydáva ich zoznam.

biodiverzita, ochrana prírody

chránené stromy / protected trees

sú kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich skupiny vrátane stromoradí, ktoré vyhláškou vyhlasuje okresný úrad v sídle kraja.

biodiverzita, ochrana prírody

chránené vtáčie územie / Special Protection Area

sú biotopy sťahovavých druhov vtákov, najmä oblasti ich hniezdenia, preperovania, zimovania, ako aj miesta odpočinku na ich migračných trasách a biotopy druhov vtákov európskeho významu možno na účel zabezpečenia ich prežitia a rozmnožovania vyhlásiť za chránené vtáčie územia.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

chránené územia a ich ochranné pásma / protected areas and their protective (buffer) zones

sú lokality, na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu a biotopy národného významu (§ 6 ods. 3), biotopy druhov európskeho významu, biotopy druhov národného významu a biotopy vtákov vrátane sťahovavých druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, významné krajinné prvky alebo prírodné výtvory, možno vyhlásiť za chránené územia: a) chránená krajinná oblasť, b) národný park, c) chránený areál, d) prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia, e) prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, f) chránený krajinný prvok, g) chránené vtáčie územie, h) obecné chránené územie.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

chránený areál / protected site

je lokalita, spravidla s výmerou do 500 ha, na ktorej sú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu alebo ktorá je biotopom druhu európskeho významu alebo biotopom druhu národného významu a kde priaznivý stav ochrany týchto biotopov záleží na obhospodarovaní človekom, môže vláda nariadením vyhlásiť za chránený areál.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

chránený krajinný prvok / protected landscape element

je významný krajinný prvok, ktorý plní funkciu biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku najmä miestneho alebo regionálneho významu, môže vláda nariadením vyhlásiť za chránený krajinný prvok.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

dodávateľské zariadenie / supply facility

je prevádzkareň iná ako chovné zariadenie, ktoré dodáva zvieratá so zámerom ich použitia v pokuse.

biodiverzita, ochrana prírody

drevina rastúca mimo lesa / tree outside forests

je strom alebo ker vrátane jeho koreňovej sústavy rastúce jednotlivo alebo v skupinách mimo lesného pozemku.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

druh európskeho významu / species of european importance

je: 1. druh voľne žijúceho vtáka prirodzene sa vyskytujúci na európskom území členských štátov Európskej únie, ktorý je, zohľadňujúc trendy a kolísanie početnosti jeho populácie, 1a. ohrozený vyhynutím, 1b. zraniteľný špecifickými zmenami jeho biotopu, 1c. vzácny vzhľadom na jeho málo početnú populáciu alebo obmedzené rozšírenie na tomto území, alebo 1d. druhom vyžadujúcim si zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu (ďalej len „druh vtáka európskeho významu“), 2. iný druh živočícha alebo druh rastliny prirodzene sa vyskytujúci na európskom území členských štátov Európskej únie, ktorý je 2a. ohrozený, s výnimkou druhov, ktorých prirodzený areál je na tomto území okrajový, a ktoré nie sú ohrozené alebo zraniteľné v západnej palearktickej oblasti, 2b. zraniteľný, ktorý bude pravdepodobne v blízkej budúcnosti ohrozený, ak naň budú naďalej pôsobiť ohrozujúce faktory, 2c. vzácny, s málo početnou populáciou, vyskytujúci sa na geograficky ohraničených územiach, alebo riedko rozptýlený v rozsiahlejších areáloch, ktorý nie je zatiaľ ohrozený alebo zraniteľný, ale ktorý sa dostal do nebezpečenstva, alebo 2d. endemický, vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu alebo z dôvodu možného vplyvu jeho využívania na jeho biotop alebo stav ochrany.

biodiverzita, ochrana prírody

druh národného významu / species of national importance

je druh živočícha alebo rastliny, ktorý nie je druhom európskeho významu, ale ktorý je v Slovenskej republike 1. ohrozený, 2. zraniteľný, o ktorom sa predpokladá, že v blízkej budúcnosti bude ohrozený, ak naň budú naďalej pôsobiť ohrozujúce faktory, 3. vzácny, s málo početnou populáciou, ktorý nie je zatiaľ ohrozený alebo zraniteľný, ale ktorý sa dostal do nebezpečenstva, alebo 4. endemický, reliktný a vyžadujúci zvláštnu pozornosť z dôvodu špecifického charakteru jeho biotopu.

biodiverzita, ochrana prírody

druhová ochrana / species protection

je druhovou ochranou chránených rastlín, chránených živočíchov, chránených nerastov a chránených skamenelín (ďalej len „druhová ochrana") podľa tohto zákona sa rozumie osobitná ochrana druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín (ďalej len „chránený druh") a obmedzenie využívania vybraných druhov rastlín a živočíchov.

biodiverzita, ochrana prírody

ekodukt / ecoduct

je objekt, ktorý prekonáva umelú prekážku v migračných trasách živočíchov a ktorý slúži ich migrácii a zároveň znižuje negatívne dopady fragmentácie krajiny.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

ekosystémové služby / ecosystem services

sú prínosy a úžitky, ktoré poskytujú prirodzene fungujúce ekosystémy.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra
zmena klímy

európska sústava chránených území Natura 2000 / european network of protected areas Natura 2000

je koherentná európska ekologická sústava pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov európskeho významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať, a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na území Slovenskej republiky európsku sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (územie európskej sústavy chránených území).

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

genofond / gene pool

je súbor dedičných vlastností rastlín a živočíchov.

biodiverzita, ochrana prírody

hendikepovaný chránený živočích / handicapped protected animal

je chránený živočích, ktorý v dôsledku poranenia, poškodenia, choroby, straty rodiča alebo iných okolností nie je schopný dočasne alebo trvalo samostatne prežiť vo voľnej prírode.

biodiverzita, ochrana prírody

hranica rybárskeho revíru / fishing ground border

je na vodných tokoch pomyselná čiara vedená naprieč vodným tokom, ktorá je vymedzená trvalou terénnou prekážkou, napríklad mostom, haťou, riečnym stupňom, prítokom vodného toku alebo riečnym kilometrom. Hranicu rybárskeho revíru na vodných nádržiach a ostatných vodných plochách tvorí pomyselná obrysová čiara ohraničujúca vodnú plochu a plochu nezastavaných pozemkov alebo ich častí, ktoré priamo susedia s vodnou plochou, do vzdialenosti nevyhnutnej na výkon rybárskeho práva.

biodiverzita, ochrana prírody

humánny spôsob usmrtenia / human way of killing

je ukončenie života zvieraťa s minimálnym fyzickým a duševným utrpením s ohľadom na druh zvieraťa.

biodiverzita, ochrana prírody

ichtyologický prieskum / ichthyological survey

je odborná činnosť zameraná na zistenie aktuálneho stavu ichtyofauny vo vodných tokoch, vodných nádržiach, vodárenských nádržiach a ostatných vodných plochách prostriedkami hromadného lovu, ktorého výsledkom je správa alebo ichtyologická štúdia; prostriedkami hromadného lovu sú všetky druhy sietí, vrše, koše, čerene, elektrický rybolovný agregát, špeciálne rybolovné zariadenia a vo výnimočných prípadoch aj udica.

biodiverzita, ochrana prírody

interakčný prvok / interaction element

je určitý ekosystém, jeho prvok alebo skupina ekosystémov, najmä trvalá trávna plocha, močiar, porast, jazero, prepojený na biocentrá a biokoridory, ktorý zabezpečuje ich priaznivé pôsobenie na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

jaskyňa / cave

je človeku prístupný a prírodnými procesmi vytvorený dutý podzemný priestor v zemskej kôre, ktorého dĺžka alebo hĺbka presahuje 2 m a rozmery povrchového otvoru sú menšie ako jeho dĺžka alebo hĺbka.

biodiverzita, ochrana prírody

jedinec / individual

je rastlina alebo živočích určitého druhu, živý alebo mŕtvy, všetky jeho časti a vývinové štádiá, ako aj akýkoľvek výrobok a tovar, pri ktorom je zo sprievodnej dokumentácie, obalu, štítku alebo z akýchkoľvek iných okolností zrejmé, že je vyrobený z častí rastlín alebo živočíchov tohto druhu.

biodiverzita, ochrana prírody

kaprové vody / carp water

sú najmä vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, vodné nádrže, jazerá a ostatné vodné plochy, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život kapra sazana (Cyprinus carpio – divá forma), kapra rybničného (Cyprinus carpio), šťuky severnej (Esox lucius), zubáča veľkoústeho (Sander lucioperca), sumca veľkého (Silurus glanis), boleňa dravého (Leuciscus aspius) a úhora európskeho (Anguilla anguilla); významné sprievodné druhy rýb sú pleskáč vysoký (Abramis brama), mrena severná (Barbus barbus), podustva severná (Chondrostoma nasus), nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) a jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus].

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

klietka / cage

je pevne držiaci alebo prenosný kontajner, ktorý uzatvárajú pevné steny a najmenej na jednej strane je lamelová stena alebo stena z drôteného pletiva alebo zo sieťky, ak je to vhodné, v ktorom je držané alebo prepravované jedno zviera alebo viac zvierat; v závislosti od hustoty osadenia a veľkosti klietky je voľnosť pohybu zvieraťa pomerne obmedzená.

biodiverzita, ochrana prírody

koterec / stall

je priestor ohradený stenou, tyčami, pletivom alebo inak ohradený, v ktorom sa drží jedno zviera alebo viac zvierat; v závislosti od hustoty osadenia a veľkosti priestoru je voľnosť pohybu zvieraťa obyčajne menej obmedzená ako v klietke.

biodiverzita, ochrana prírody

les / forest

je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, organizmy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra
pôda

lipňové vody / grayling water

sú najmä podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na zastúpenie lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), hlavátky podunajskej (Hucho hucho), jalca hlavatého [Leuciscus (Squalius) cephalus], podustvy severnej (Chondrostoma nasus), mreny severnej (Barbus barbus); významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

lokalita / location

je geograficky určené územie, ktorého hranice sú jasne vymedzené.

je geografická poloha zariadenia a prevádzkarne.

biodiverzita, ochrana prírody
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

lov / hunting

je vedomá ľudská činnosť smerujúca k uloveniu ryby prostriedkami určenými na lovenie rýb.

biodiverzita, ochrana prírody

lov pod ľadom / ice fishing

je lov vykonávaný z ľadu zamrznutej vodnej hladiny cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke veľkosti maximálne 25x25 cm alebo 25 cm v priemere.

biodiverzita, ochrana prírody

loviaci / fishing

je fyzická osoba oprávnená na lov, ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovu a ukončením lovu.

biodiverzita, ochrana prírody

malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb / small water tank especially suitable for fish farming

je vodná nádrž s možnosťou manipulácie s vodnou hladinou a pravidelnou možnosťou úplného vypustenia a zlovenia rýb s výškou telesa hrádze do 10 m s najväčšou hĺbkou 9 m a s celkovým objemom do 2 mil. m3, ktorá pôvodne mohla slúžiť inému účelu.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

miesto lovu / place of hunting

je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia; miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna.

biodiverzita, ochrana prírody

migračná bariéra / migration barrier

je prirodzená bariéra alebo umelo vybudovaná priečna vodná stavba, ktorá pri akýchkoľvek prietokoch a vodných stavoch znemožňuje najmä protiprúdovú prirodzenú migráciu všetkých cieľových druhov rýb príslušného rybieho pásma a ďalších vodných živočíchov.

biodiverzita, ochrana prírody

migračná prekážka / migration obstacle

sa rozumie prirodzená prekážka alebo umelo vybudovaná priečna vodná stavba, ktorá obmedzuje obojsmernú prirodzenú migráciu rýb a ďalších vodných živočíchov, ale pri zvýšených prietokoch alebo vodných stavoch je pre cieľové druhy rýb príslušného rybieho pásma a ďalšie vodné živočíchy čiastočne prekonateľná.

biodiverzita, ochrana prírody

mimoriadna udalosť / emergency event

je živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom: a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky, alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok, b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok, c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

je najmä povodeň, ľadochod, extrémne sucho, mimoriadne zníženie hladiny vody a mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd, alebo prepuknutie ochorenia, alebo výskyt nákazy rýb.

biodiverzita, ochrana prírody
zosuvy
horniny

mokraď / wetland

je územie s močiarmi, slatinami alebo rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

národný park / national park

je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti, môže vláda nariadením vyhlásiť za národný park.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

násada rýb / fish hatch

sú ryby vo všetkých vývojových štádiách určené na vysádzanie do rybárskych revírov alebo na ďalší chov.

biodiverzita, ochrana prírody

obsádka rýb / fish stock

je spoločenstvo rýb a iných vodných organizmov tvorené súborom jedincov alebo populácií, ktoré obývajú v danom čase rovnaké vodné prostredie.

biodiverzita, ochrana prírody

ochrana prírodných biotopov / protection of natural habitats

je súbor opatrení potrebných na zachovanie alebo obnovu priaznivého stavu biotopov európskeho významu a biotopov národného významu.

biodiverzita, ochrana prírody

ochrana prírodných procesov / protection of natural processes

je súbor opatrení, ktorými sa obmedzuje a zakazuje vykonávanie činností, ktoré môžu narušiť prirodzený priebeh prírodných procesov, na takej rozlohe územia Slovenskej republiky, ktorá zabezpečí, že biologická rozmanitosť v podmienkach Slovenskej republiky nebude klesať.

biodiverzita, ochrana prírody

ochrana prírody a krajiny / nature and landscape protection

je starostlivosť štátu, právnických osôb a fyzických osôb o voľne rastúce rastliny, voľne žijúce živočíchy a ich spoločenstvá, prírodné biotopy, ekosystémy,10) nerasty, skameneliny, geologické a geomorfologické útvary, ako aj starostlivosť o charakteristický vzhľad a využívanie krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa realizuje najmä obmedzovaním a usmerňovaním zásahov do prírody a krajiny vrátane ochrany prírodných procesov, podporou a spoluprácou s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov, ako aj spoluprácou s orgánmi štátnej správy, obcami, samosprávnymi krajmi, štátnymi odbornými organizáciami, vedeckými inštitúciami a mimovládnymi organizáciami,10a) ktorých predmetom činnosti je ochrana prírody a krajiny. Ochrana prírody a krajiny sa podľa tohto zákona realizuje vo verejnom záujme.

biodiverzita, ochrana prírody

osobitne chránená časť prírody a krajiny / specially protected part of nature and landscape

je časť prírody a krajiny, ktorou sú chránené druhy (§ 33), vybrané druhy rastlín a živočíchov (§ 37), chránené územia a ich ochranné pásma (§ 17 a § 24), územia európskeho významu (§ 27), územia medzinárodného významu (§ 28b), súkromné chránené územia a ich ochranné pásma (§ 31) a chránené stromy a ich ochranné pásma (§ 49).

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

ostatná vodná plocha / other water surface

je najmä štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko a bočná vodná nádrž lokálneho významu nachádzajúca sa napríklad v parkoch, sadoch, viniciach, chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarna nádrž a priemyselná nádrž s možnosťou rybárskeho využitia.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

pestovanie / cultivation

je akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, rozmnožovanie alebo rozširovanie.

biodiverzita, ochrana prírody

pokus / experiment

je použitie zvieraťa na pokusné účely alebo na iné vedecké účely, ktoré môžu zvieraťu spôsobiť bolesť, utrpenie, úzkosť alebo trvalé poškodenie, hoci by sa použili anestetiká alebo analgetiká, alebo iný účinný spôsob na odstránenie bolesti, utrpenia, úzkosti alebo trvalého poškodenia vrátane činnosti, ktorá smeruje alebo by mohla smerovať k narodeniu zvieraťa v takýchto podmienkach, okrem najmenej bolestivých postupov usmrcovania zvierat alebo označovania zvierat uznaných modernou praxou (humánne postupy); pokus sa začína, keď je zviera po prvý raz pripravené na použitie, a končí sa, keď sa už nevykonávajú ďalšie pozorovania potrebné na daný pokus.

biodiverzita, ochrana prírody

pokusné zariadenie / experimental facility

je prevádzkareň, kde sa zvieratá používajú na pokusy.

biodiverzita, ochrana prírody

pokusné zviera / experimental animal

je zviera použité alebo používané na vykonávanie pokusov na ňom.

biodiverzita, ochrana prírody

prerušenie lovu / interruption of hunting

je časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční prostriedky určené na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu.

biodiverzita, ochrana prírody

pribrežný pozemok / offshore land

je časť pozemku na hranici brehu a vodnej plochy rybárskeho revíru, ktorý je nevyhnutný na výkon rybárskeho práva.

biodiverzita, ochrana prírody

primát / primate

je každý primát okrem človeka držaný v schválenom chovnom zariadení, v schválenom dodávateľskom zariadení alebo v schválenom pokusnom zariadení.

biodiverzita, ochrana prírody

prioritný biotop / priority habitat

je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

prioritný druh / priority species

je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.

biodiverzita, ochrana prírody

prírodná pamiatka / natural monument

sú bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam, môže vláda nariadením vyhlásiť za prírodnú pamiatku.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

prírodná rezervácia / nature reserve

je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu, môže vláda nariadením vyhlásiť za prírodnú rezerváciu.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

prírodné procesy / natural processes

sú procesy pôsobiace bez priameho vplyvu človeka, ktoré podmieňujú dynamiku vývoja ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvárajú predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov.

biodiverzita, ochrana prírody

prírodný biotop / natural habitat

je suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného charakteru rozlíšené geografickými, abiotickými a biotickými charakteristikami.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

prírodný kapitál / natural capital

je rozšírenie hospodárskeho pojmu kapitálu (vyrobené výrobné prostriedky) na environmentálne tovary a služby. Prírodný kapitál znamená zásoby prírodných ekosystémov, ktorý do budúcnosti zabezpečí tok cenných ekosystémových tovarov alebo služieb.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

prírodný park / nature park

je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu, alebo ktoré sú dôležité pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov národného významu, môže vláda vyhlásiť za prírodný park.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

prírodný vodopád / natural waterfall

je prírodný skalný útvar, cez ktorý vodný tok pôsobením prírodných síl bez zásahu človeka padá z výšky nad 3 m alebo preteká súvislým alebo kaskádovitým skalným zrázom strmým viac ako 75° a voda v koryte pretrváva celý rok.

biodiverzita, ochrana prírody

pstruhové vody / trout water

sa považujú najmä bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život pstruha potočného (Salmo trutta morpha fario), pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa potočného (Salvelinusfontinalis); významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská (Hucho hucho), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

rastliny určené na pestovanie / plants for cultivation

sú: 1. rastliny, ktoré sa už pestujú a ktoré sa majú po preprave na iné stanovište naďalej pestovať alebo presadiť, alebo 2. rastliny, ktoré sa nepestujú a po preprave na iné stanovište sa majú pestovať.

biodiverzita, ochrana prírody

rybník / pond

je vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou manipulácie s vodnou hladinou a vykonávania pravidelných intenzifikačných opatrení a melioračných opatrení, tvorená hrádzou, loviskom, brehmi, nápustnými objektmi a výpustnými objektmi.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

rybochovné zariadenie / fishing gear

je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, najmä liaheň, kanál, žľab, silo, sádka a klietka.

biodiverzita, ochrana prírody

rybovod / fish passes

je stavba náhradného vodného prostredia spravidla v koryte vodného toku; rybovodom je aj prirodzené koryto vodného toku alebo umelo vybudované náhradné koryto vodného toku s trvalým prietokom vody, ktorý umožňuje rybám a ďalším vodným živočíchom obojsmerné prekonanie migračnej bariéry.

biodiverzita, ochrana prírody

ryby / fish

sú vodné stavovce dýchajúce žiabrami a kruhoústnice vo všetkých vývojových štádiách a planktonické bezstavovce alebo bentické bezstavovce žijúce vo vode.

biodiverzita, ochrana prírody

rybársky revír / fishing ground

je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky určená a hranicami vymedzená vodná plocha.

biodiverzita, ochrana prírody

rybárstvo / fishery

je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky.

biodiverzita, ochrana prírody

správna anestézia / administrative anesthesia

je zbavenie vedomia účinnými anestetickými postupmi lokálnej anestézie alebo celkovej anestézie, ktoré sú používané v správnej veterinárnej praxi.

biodiverzita, ochrana prírody

stav ochrany druhu / conservation status of a species

je súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný druh, ktoré môžu ovplyvniť dlhodobé rozšírenie a početnosť jeho populácie.

biodiverzita, ochrana prírody

stav ochrany prírodného biotopu / conservation status of a natural habitat

je súhrn vplyvov pôsobiacich na prírodné biotopy a ich typické druhy, ktoré ovplyvňujú ich prirodzený areál, štruktúru a funkciu, rovnako ako dlhodobé prežívanie ich typických druhov.

biodiverzita, ochrana prírody

stojisko / stable

je malá ohrada s tromi stranami, kde sa drží jedno zviera alebo dve zvieratá; spravidla súčasťou stojiska je kŕmidlo a bočné priehradky.

biodiverzita, ochrana prírody

sťahovavý druh / migratory species

je druh, pre ktorého populáciu alebo jej časť platí, že väčší počet jej jedincov sa cyklicky a predvídateľne pohybuje na väčšie vzdialenosti, pričom presahuje hranice Slovenskej republiky.

biodiverzita, ochrana prírody

ukončenie lovu / end of the hunt

je vybratie z vody a znefunkčnenie posledného prostriedku použitého na lov a následné vyznačenie ukončenia lovu v povolení na rybolov.

biodiverzita, ochrana prírody

uvoľnenie / release

je akékoľvek preniknutie znečisťujúcej látky do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, či už zámernej alebo náhodnej, obvyklej alebo neobvyklej vrátane vyliatia, emitovania, vypustenia, injektovania, zneškodnenia alebo uloženia, alebo prostredníctvom kanalizácie bez konečného čistenia odpadových vôd.

biodiverzita, ochrana prírody
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

uzatvorený objekt / closed object

je stavba alebo zariadenie, ktoré zabraňuje vybraným domestikovaným živočíchom vo voľnom pohybe mimo tejto stavby alebo zariadenia, napríklad budova, ohrada, dvor, oplotený pozemok.

biodiverzita, ochrana prírody

uzavretý systém / closed system

je uzavretý chovný systém so samostatným vetraním tvoriaci samostatný vzdušný priestor, ktorým je napríklad izolátor alebo oddelený priestor s laminárnym prúdením.

biodiverzita, ochrana prírody

užívateľ rybárskeho revíru / fishing ground user

je právnická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva v rybárskom revíri.

biodiverzita, ochrana prírody

vodná nádrž / water reservoir

je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

vodný tok / water course

je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru; vodným tokom sú aj vody umelo vzduté v koryte vodného toku, vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a v odstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.

je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodným tokom sú aj vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a odstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj vody umelo vzduté v koryte. Vodným tokom zostávajú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.

voda
biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

vodárenská nádrž / water tank

je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou s režimom účelového rybárskeho hospodárenia.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

voľne rastúca rastlina / wild flora

je jedinec rastlinného druhu alebo druhu húb, ktorého populácia sa udržuje samovoľne, a to i v prípade jeho držby alebo pestovania mimo jeho prirodzeného výskytu v biotopoch.

biodiverzita, ochrana prírody

voľne žijúci živočích / wild fauna

je jedinec živočíšneho druhu, ktorý sa bez intenzívnej ľudskej opatery narodil, vyliahol alebo rozmnožil vo svojom prirodzenom prostredí alebo bol do neho vypustený. Pod pojmom intenzívna ľudská opatera sa rozumie umelý chov alebo odchov exemplára živočíšneho druhu.

biodiverzita, ochrana prírody

vybrané domestikované živočíchy / selected domesticated animals

sú kone, osly a ich krížence, dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina, bežce, králiky a kožušinové živočíchy.

biodiverzita, ochrana prírody

výbeh / run-out

je priestor ohradený plotom, stenou, tyčami, pletivom alebo inak ohradený, často umiestňovaný mimo budovy, v ktorom sa môžu zvieratá chované v klietke alebo v koterci voľne pohybovať istý čas v závislosti od jeho etologických a fyziologických potrieb, ako aj výcviku.

biodiverzita, ochrana prírody

významný krajinný prvok / significant landscape element

je taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

začiatok lovu / start of the hunt

je prvé použitie prostriedku určeného na lovenie rýb po zapísaní zámeru loviť ryby v povolení na rybolov.

biodiverzita, ochrana prírody

zeleň / greenery

sú vysadené alebo udržiavané rastliny v sídlach a v ich okolí, ako aj pozdĺž líniových stavieb v ostatnej krajine.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

zložky ekosystémov / components of ecosystems

sú horniny a nerasty, reliéf, pôda, voda, ovzdušie, rastlinstvo, živočíšstvo a antropické objekty a látky; zložky sa skladajú z prvkov ekosystémov, ktorými sú najmä jedince druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ich časti a vývinové štádiá, tvary reliéfu, pôdne typy, jazerá, vodné toky, pramene, ponory, gejzíry, formy osídlenia a využitia krajiny.

biodiverzita, ochrana prírody
pôda

zodpovedný orgán / responsible authority

je: 1. v Slovenskej republike orgán rastlinolekárskej starostlivosti, 2. v inom členskom štáte organizácia na ochranu rastlín členského štátu podľa Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín alebo štátna organizácia zriadená podľa ústavy príslušného členského štátu.

biodiverzita, ochrana prírody

zoologická záhrada / zoological garden

je stále zariadenie na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere na účel ich vystavovania verejnosti najmenej sedem dní v roku vrátane zariadenia na držbu a predvádzanie živočíchov z radu veľrybotvarých (delfinárium) a zariadenia na chov plazov, obojživelníkov a ďalších živočíchov z taxonomicky nižších skupín v sklenených alebo podobných chovných zariadeniach (terárium). Za zoologickú záhradu sa nepovažujú a) cirkusy a im podobné zariadenia, b) obchody so živočíchmi, c) akváriá ako zariadenia na chov rýb a ďalších vodných živočíchov nižších skupín, ak ich prevádzkovatelia nie sú držiteľmi súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady podľa tohto zákona, d) zariadenia na držbu živočíchov a ich chov v ľudskej opatere, v ktorých sa nevystavujú na verejnosti cicavce v množstve väčšom ako 30 jedincov z 15 druhov alebo vtáky v množstve väčšom ako 50 jedincov z 15 druhov okrem delfinárií, e) zariadenia na záchranu chránených živočíchov podľa § 45.

biodiverzita, ochrana prírody

zviera / animal

je živý stavovec okrem človeka vrátane jeho samostatne žijúcich vývojových štádií alebo rozmnožovacích vývojových štádií okrem plodov a embryí, ak nie je ustanovené inak.

biodiverzita, ochrana prírody

územie európskeho významu / Site of Community Importance

je územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia, b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít (ďalej len „národný zoznam“) obstaraným ministerstvom a prerokovaným s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

územie medzinárodného významu / site of international importance

lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv,64e) ktorými je viazaná, z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu, lokality svetového prírodného dedičstva, biosférické rezervácie a iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú príslušné orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, orgány medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, alebo orgány medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila.

biodiverzita, ochrana prírody

územný systém ekologickej stability / territorial system of ecological stability

je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine; základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.

biodiverzita, ochrana prírody
zelená infraštruktúra

účel rybovodu / purpose of the fish passes

je zabezpečenie migračnej priechodnosti vodnej stavby tvoriacej migračnú bariéru alebo migračnú prekážku pre ryby a ďalšie vodné živočíchy. Technické podmienky návrhu rybovodov musia spĺňať vhodné technické požiadavky a biologické požiadavky na výstavbu rybovodov.

biodiverzita, ochrana prírody

živočích, ktorý unikol / animal that escaped

je živočích držaný človekom, ktorý sa od svojho držiteľa svojvoľne vzdialil bez návratu.

biodiverzita, ochrana prírody