Slovník environmentálnej terminológie - kategória: environmentálne škody

bezprostredná hrozba environmentálnej škody / imminent threat of environmental damage

je dostatočná pravdepodobnosť, že v blízkej budúcnosti môže dôjsť k environmentálnej škode.

environmentálne škody

chránené druhy a chránené biotopy / protected species and natural habitats

je: 1. chránené druhy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise, 2. druhy európskeho významu a sťahovavé vtáky, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia uvedené v osobitnom predpise a ich chránené biotopy, 3. miesta na rozmnožovanie alebo na oddych chránených druhov európskeho významu uvedených v osobitnom predpise, 4. chránené biotopy európskeho významu uvedené v osobitnom predpise.

environmentálne škody

doplnková náprava / complementary remediation

sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú vtedy, ak sa nedosiahla obnova environmentálnou škodou poškodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií primárnymi nápravnými opatreniami.

environmentálne škody

dotknutá strana / aggrieved party

je štát, na ktorého území vznikla environmentálna škoda alebo bezprostredná hrozba environmentálnej škody spôsobená pracovnou činnosťou vykonávanou na území strany pôvodu, ktorá nie je dotknutou stranou.

environmentálne škody

dočasná strata / interim loss

je strata spôsobená skutočnosťou, že prírodné zdroje alebo ich funkcie poškodené environmentálnou škodou nemôžu plniť svoje ekologické funkcie alebo poskytovať.

environmentálne škody

emisia / emission

je uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou.

je každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia.

je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.

je uvoľňovanie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad určitou oblasťou, za určitý čas.

je uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti.

ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
zmena klímy
environmentálne škody

environmentálna škoda / environmental damage

je škoda na 1. chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov s výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom, 2. vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise, alebo 3. pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch.

environmentálne škody
pôda

funkcia prírodného zdroja / natural resource service

je funkcia, ktorú plní prírodný zdroj v prospech iného prírodného zdroja alebo verejnosti.

environmentálne škody

informačný systém prevencie a nápravy environmentálnych škôd / information system of prevention and remedying of environmental damage

je na zabezpečenie zhromažďovania údajov a poskytovania informácií na úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd.

environmentálne škody

kompenzačná náprava / compensatory remediation

sú nápravné opatrenia, ktoré sa prijmú na kompenzáciu dočasných strát prírodných zdrojov alebo ich funkcií, ktoré nastali odo dňa vzniku environmentálnej škody, až kým sa primárnymi nápravnými opatreniami nedosiahne obnova prírodných zdrojov alebo ich funkcií; nezahŕňa finančnú kompenzáciu pre verejnosť.

environmentálne škody

náklady / costs

sú náklady potrebné na zabezpečenie náležitej a účinnej prevencie a nápravy environmentálnej škody vrátane nákladov na posúdenie environmentálnej škody, bezprostrednej hrozby environmentálnej škody a alternatívnych opatrení, nákladov na súvisiacu administratívu, právne služby a na vymáhanie náhrady nákladov, nákladov na zber údajov a ďalších všeobecných nákladov, ako aj nákladov na monitorovanie a kontrolu environmentálnou škodou dotknutého alebo ohrozeného miesta.

environmentálne škody

nápravné opatrenie / remedial measure

je akcia alebo kombinácia akcií vrátane opatrení na zmiernenie následkov alebo dočasných opatrení, ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií alebo zabezpečenie rovnocennej náhrady za tieto zdroje alebo funkcie.

environmentálne škody

obnova, vrátane prirodzenej obnovy / recovery, including natural recovery

je, ak sa jedná o: 1. environmentálnu škodu na chránených druhoch a chránených biotopoch a na vode, návrat poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií do základného stavu, 2. environmentálnu škodu na pôde, odstránenie akéhokoľvek závažného rizika nepriaznivých účinkov na zdravie.

environmentálne škody

pracovná činnosť / occupational activity

je činnosť vykonávaná v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania bez ohľadu na jej súkromnú alebo verejnú povahu alebo jej ziskový či neziskový charakter.

environmentálne škody

preventívne opatrenie / preventive measure

je primerané opatrenie alebo činnosť, ktoré môžu zabrániť zdravotnému alebo environmentálnemu riziku, odstrániť ho alebo znížiť na prijateľnú úroveň;

je opatrenie, ktoré sa prijme ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie spôsobujúce bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a ktorého účelom je takejto škode predísť alebo ju minimalizovať.

voda
environmentálne škody

prevádzkovateľ / operator

je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zodpovedná za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí .

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.

je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, alebo, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia alebo závodu.

je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť daný stacionárny zdroj alebo jeho časť; ak táto osoba nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník zdroja a ak ide o vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v mene ktorých koná správca,6) tento sa považuje za prevádzkovateľa zdroja

nakladanie s ťažobným odpadom
ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
environmentálne škody
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

priaznivý stav chráneného biotopu / favourable conservation status of a natural habitat

je stav, keď: 1. jeho prirodzený areál a plocha, ktorú pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú, 2. existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je pravdepodobné, že budú aj v blízkej budúcnosti naďalej existovať, a 3. stav jeho typických druhov je priaznivý v súlade s písmenom n).

environmentálne škody

priaznivý stav chráneného druhu / favourable conservation status of a protected species

je stav, keď: 1. údaje o dynamike populácie príslušného chráneného druhu naznačujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržiava vo svojom chránenom biotope ako životaschopný prvok, 2. prirodzený areál chráneného druhu sa nezmenšuje a ani sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nezmenší a 3. existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký chránený biotop na dlhodobé udržanie jeho populácie.

environmentálne škody

primárna náprava / primary remediation

sú nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou škodou poškodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného stavu alebo do takmer základného stavu.

environmentálne škody

prírodný zdroj / natural resource

sú chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda.

environmentálne škody
pôda

pôda / soil

je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych častíc, organickej hmoty, vody, vzduchu a živých organizmov.

je prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín (zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

je poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

je prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín.

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
zosuvy
environmentálne škody
horniny
pôda

stav ochrany / conservation status

je stav, ak ide o: 1. chránený biotop, súhrn vplyvov pôsobiacich na chránený biotop a jeho typické druhy, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé prirodzené rozšírenie, štruktúru a funkcie, ako aj dlhodobé prežitie jeho typických druhov, v závislosti od konkrétneho prípadu, na území Slovenskej republiky alebo v jeho prirodzenom rozsahu, 2. chránený druh, súhrn vplyvov pôsobiacich na príslušný chránený druh, ktoré môžu ovplyvniť jeho dlhodobé rozšírenie a početnosť jeho populácie, v závislosti od konkrétneho prípadu, na území Slovenskej republiky alebo v jeho prirodzenom areáli.

environmentálne škody

strana pôvodu / party of origin

je štát, na ktorého území sa vykonáva pracovná činnosť, ktorá spôsobila environmentálnu škodu presahujúcu hranice štátov alebo bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody presahujúcu hranice štátov.

environmentálne škody

voda / water

sú všetky vody podľa osobitného predpisu.

environmentálne škody

základný stav / baseline condition

je stav prírodného zdroja a jeho funkcií v čase vzniku environmentálnej škody, ktorý by existoval, keby nedošlo k environmentálnej škode, odhadnutý na základe dostupných informácií.

environmentálne škody

škoda / damage

je merateľná nepriaznivá zmena prírodného zdroja alebo merateľné zhoršenie funkcií prírodného zdroja, ku ktorým môže dôjsť priamo alebo nepriamo.

environmentálne škody