Slovník environmentálnej terminológie - kategória: prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

SEVESO III / Directive, so-called SEVESO III

je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/18/EÚ zo 4. júla 2012 o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok, ktorou sa mení a dopĺňa a následne zrušuje smernica Rady 96/82/ES.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

bezpečnostná správa / safety report

je dokument, ktorý s prihliadnutím na nebezpečenstvá, ktoré podnik predstavuje, podáva komplexnú charakteristiku podniku umožňujúcu získať celkovú predstavu o jeho zameraní, umiestnení, činnostiach, o reálnych nebezpečenstvách, ako aj o službách, zariadeniach a opatreniach na bezpečnú prevádzku, prevenciu závažných priemyselných havárií a pripravenosť na ich zdolávanie vrátane väzieb medzi jednotlivými časťami podniku alebo zariadeniami, ich vzájomného ovplyvňovania a vzťahu k okoliu.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

domino efekt / domino effects

je možnosť zvýšenia pravdepodobnosti vzniku závažnej priemyselnej havárie alebo zhoršenia jej následkov v dôsledku vzájomnej blízkosti zariadení, podnikov alebo skupiny podnikov a umiestnenia nebezpečných látok.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

dotknutá verejnosť / the public concerned

je verejnosť voči ktorej má prevádzkovateľ podniku kategórie B povinnosť zabezpečiť pravidelné informovanie, verejnosť ktorá môže byť dotknutá závažnou priemyselnou haváriou o bezpečnostných opatreniach, ako aj o pokynoch, ako sa má verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárii, a to minimálne raz za päť rokov. Informácie podľa prvej vety je povinný prevádzkovateľ uviesť na svojom webovom sídle.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

havarijný plán / emergency plan

je písomný dokument, v ktorom sú pre prípad vzniku havárie uvedené opatrenia zamerané na odstraňovanie následkov havárie na ľudí a na životné prostredie.

je a) vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie v podniku, b) plán ochrany obyvateľstva (tzv. externý havarijný plán).

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)
geneticky modifikované organizmy

informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií / information system of the prevention of major industrial accidents

je systém ktorý zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o prevencii závažných priemyselných havárií. Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

nebezpečenstvo / hazard

je fyzická alebo fyzikálna situácia vyvolávajúca možnosť vzniku závažnej priemyselnej havárie.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

nebezpečnosť / danger

je vnútorná vlastnosť nebezpečnej látky alebo fyzikálny stav s potenciálom poškodiť zdravie ľudí a životné prostredie.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

nebezpečná látka / dangerous substance

je látka alebo zmes uvedená v prvej časti prílohy č. 1 alebo v druhej časti prílohy č. 1, a to vo forme suroviny, výrobku, vedľajšieho produktu, rezídua alebo medziproduktu.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

plán ochrany obyvateľstva / external emergency plans

je dokument, ktorý: 1) Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva, podklady v rozsahu určenom týmto orgánom. 2) Prevádzkovateľ podniku kategórie B na požiadanie orgánu podľa odseku 1 spolupracuje na vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva v záujme jeho previazanosti s vnútorným havarijným plánom.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

podnik / establishment

je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde sú nebezpečné látky prítomné v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr alebo činností a je zaradený do kategórie A alebo kategórie B.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

podnik kategórie A / lower-tier establishment

je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v druhom stĺpci prvej časti alebo v druhom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, ale v množstvách menších, ako sú prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie A stane na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

podnik kategórie B / upper-tier establishment

je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie B stane na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

prevencia závažných priemyselných havárií / prevention of major accidents

je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

prevádzkovateľ / operator

je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zodpovedná za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí .

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.

je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, alebo, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia alebo závodu.

je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť daný stacionárny zdroj alebo jeho časť; ak táto osoba nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník zdroja a ak ide o vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v mene ktorých koná správca,6) tento sa považuje za prevádzkovateľa zdroja

nakladanie s ťažobným odpadom
ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
environmentálne škody
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém / major-accident prevention policy (MAPP) and safety management system

je dokument (program prevencie), ktorý vypracuje prevádzkovateľ s ohľadom na kontrolu nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií tak, aby zaručoval vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, životného prostredia a majetku. je dokument, ktorý vypracuje prevádzkovateľ a zabezpečí plnenie programu prevencie pomocou vhodných prostriedkov, štruktúr a prostredníctvom bezpečnostného riadiaceho systému. Bezpečnostný riadiaci systém musí byť primeraný nebezpečenstvu závažných priemyselných havárií a zložitosti organizácie alebo činností v podniku a musí vychádzať z posúdenia rizika.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

prítomnosť nebezpečnej látky / presence of dangerous substances

je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky v podniku alebo nebezpečnej látky, o ktorej sa možno oprávnene domnievať, že by mohla vzniknúť, ak ide o stratu kontroly nad procesmi vrátane skladovacích činností v ktoromkoľvek zariadení v rámci podniku, v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č. 1.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

riziko / risk

je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru.

Potenciál nežiadúcich dôsledkov (pravdepodobnosť výskytu hrozby a následná strata v systémoch) na ľudí alebo ekosystémy, berúc do úvahy rôznorodosť hodnôt a cieľov spojených s týmito systémami. V súvislosti so zmenou klímy môžu vzniknúť riziká z potenciálnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj z ľudských reakcií na zmenu klímy. Medzi relevantné nepriaznivé dôsledky patria dôsledky na životy, živobytie, zdravie a blahobyt, ekonomické, sociálne a kultúrne aktíva a investície, infraštruktúru, služby (vrátane ekosystémových služieb), ekosystémy a prírodné druhy.

je pravdepodobnosť, že identifikované nebezpečenstvá spôsobia poškodenie v určitom časovom rámci vrátane závažnosti dôsledkov.

nakladanie s ťažobným odpadom
voda
zmena klímy
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)
zdravie a ŽP

verejnosť / the public

je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je verejnosť v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 16 smernice 2010/75/EÚ.

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

vnútorný havarijný plán / internal emergency plans

je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie, ktorý sa člení na všeobecnú časť, pohotovostnú časť a operatívnu časť.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

zariadenie / installation

je samostatný technologický celok časti prevádzky.

je nadzemná technická jednotka alebo podzemná technická jednotka alebo technologická jednotka v rámci podniku, v ktorej sa vyrábajú, spracúvajú, používajú alebo uskladňujú nebezpečné látky; zahŕňa vybavenie, štruktúry, potrubia, stroje, nástroje, podnikové koľajové systémy, železničné vlečky, doky, vykladacie rampy a nakladacie rampy a plošiny slúžiace zariadeniu, hadice, sklady alebo podobné pohyblivé objekty aj nepohyblivé objekty potrebné na prevádzku zariadenia.

je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I alebo v prílohe VII časť 1 a všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti uvedené v uvedených prílohách a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečisťovanie.

je stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac činností uvedených v prílohe I, a všetky ostatné priamo s tým spojené činnosti v tej istej lokalite, ktoré technicky súvisia s činnosťami uvedenými v uvedenej prílohe a ktoré by mohli mať vplyv na emisie a znečisťovanie.

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

závažná priemyselná havária / major accident

je udalosť, akou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)