Slovník environmentálnej terminológie - kategória: zdravie a ŽP

cieľová hodnota / target value

je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorej cieľom je zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť; cieľová hodnota je ustanovená pre koncentráciu ozónu, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu a má sa dosiahnuť v danom čase, ak je to možné.

ovzdušie
zdravie a ŽP

determinanty zdravia / determinants of health

sú faktory určujúce zdravie, ktorými sú životné prostredie, pracovné prostredie, genetické faktory, zdravotná starostlivosť, ochrana a podpora zdravia a spôsob života.

zdravie a ŽP

dlhodobý cieľ / long-term goal

je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami; dlhodobý cieľ je ustanovený pre ozón.

ovzdušie
zdravie a ŽP

dodávateľ pitnej vody / drinking water supplier

Dodávateľom pitnej vody je a) prevádzkovateľ verejného vodovodu, b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, alebo ktorá dodáva pitnú vodu alebo používa pitnú vodu vo verejnom záujme a využíva vodárenské zdroje povolené na osobitné užívanie vôd a nie je odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu; za dodávateľa pitnej vody sa nepovažuje prevádzkovateľ potravinárskeho podniku c) každá osoba, ktorá pitnú vodu od dodávateľa podľa písmena a) alebo písmena b) dodáva alebo používa pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti alebo vo verejnom záujme.

voda
zdravie a ŽP

hluk / noise

je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

zdravie a ŽP
hluk

indikačná dávka kvality pitnej vody / -

je hodnota ročného úväzku efektívnej dávky z príjmu prírodných rádionuklidov a umelých rádionuklidov pitnou vodou okrem H-3, Rn-222 a produktov premeny Rn-222 s krátkym polčasom premeny.

zdravie a ŽP

indikačná hodnota kvality pitnej vody / -

je hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročenie si vyžaduje prijatie nápravného opatrenia.

zdravie a ŽP

indikačná hodnota kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody / -

je hodnota rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody, ktorej prekročenie si vyžaduje prijatie nápravného opatrenia.

zdravie a ŽP

informačný prah / information threshold

je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii, najmä citlivých skupín obyvateľstva, riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné okamžite poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať upozornenie na vznik smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený pre PM10 a ozón.

ovzdušie
zdravie a ŽP

infrazvuk / infrasound

je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami pod 16 Hz.

zdravie a ŽP
hluk

intenzívne impulzné svetlo (IPL) / -

je polychromatické nekoherentné svetlo vysokej intenzity aplikované v krátkych zábleskoch.

zdravie a ŽP

ionizujúce žiarenie / ionizing radiation

je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou 100 nm alebo kratšou alebo s frekvenciou 3.1015 Hz alebo vyššou, ktoré má schopnosť priamo vytvárať ióny alebo nepriamo vytvárať ióny.

zdravie a ŽP

krátkodobé znečistenie / short-term pollution

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. mikrobiologická kontaminácia uvedená v prílohe č. 1, ktorej príčiny možno jednoznačne určiť a pri ktorej sa za normálnych okolností nepredpokladá, že nepriaznivo ovplyvní kvalitu vody určenej na kúpanie na viac ako 72 hodín od začiatku zhoršenia kvality vody určenej na kúpanie, a pre ktorú Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovil postup predvídania a riešenia podľa prílohy č. 2.

voda
zdravie a ŽP

materiály a výrobky určené na styk s pitnou vodou / -

sú materiály a výrobky používané na odber, úpravu, akumuláciu alebo distribúciu pitnej vody vyrobených z východiskových látok alebo zmesí a) východisková látka je látka, ktorá bola úmyselné pridaná pri výrobe organických materiálov alebo prímesí pre cementové materiály, b) zmes je chemická zmes kovových, smaltovaných, keramických alebo iných anorganických materiálov.

voda
zdravie a ŽP

medzná hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody / -

je hodnota rádiologického ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

zdravie a ŽP

medzná hodnota rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody / -

je hodnota rádiologického ukazovateľa kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody, ktorej prekročením stráca prírodná minerálna voda alebo pramenitá voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená.

zdravie a ŽP

mimoriadna situácia / extreme situation

sa vyhlasuje počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou.

je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. udalosť alebo kombinácia udalostí, ktoré majú nepriaznivý vplyv na kvalitu vody určenej na kúpanie na danom mieste a ktorých výskyt sa neočakáva v priemere častejšie ako raz za štyri roky.

voda
zosuvy
horniny
zdravie a ŽP

monitorovací bod / monitoring point

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. miesto odberu vzoriek vody určenej na kúpanie, kde sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa alebo najväčšie znečistenie vzhľadom na profil vody určenej na kúpanie.

voda
zdravie a ŽP

opatrenia riadenia / management measures

sú pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. tieto opatrenia, ktoré sa vykonávajú v oblasti vody určenej na kúpanie: 1. vytvorenie a zachovanie profilu vody určenej na kúpanie, 2. vytvorenie programu monitorovania, 3. monitorovanie vody určenej na kúpanie, 4. hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie, 5. klasifikácia vody určenej na kúpanie, 6. zistenie a hodnotenie zdrojov znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vodu určenú na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa, 7. poskytovanie informácií verejnosti, 8. prijatie opatrení, ktoré zamedzia vystaveniu kúpajúcich sa znečisteniu, 9. prijatie opatrení, ktoré vedú k zníženiu nebezpečenstva znečistenia.,

voda
zdravie a ŽP

optické žiarenie / optical radiation

je ultrafialové žiarenie, viditeľné svetlo a infračervené žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok 100 nm až 1 mm vrátane laserového žiarenia.

zdravie a ŽP

otras / -

je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena zrýchlenia vibrácií.

zdravie a ŽP
hluk

pitná voda / drinking water

je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, vo verejných priestoroch alebo v súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo je balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, manipulácii a umiestnení potravín na trh.

voda
zdravie a ŽP

počuteľný zvuk / -

je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz.

zdravie a ŽP
hluk

premnoženie cyanobaktérií / cyanobacterial proliferation

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. akumulácia cyanobaktérií vo forme zákalu, pokrytia alebo peny.

voda
zdravie a ŽP

prírodné ionizujúce žiarenie / natural ionizing radiation

je ionizujúce žiarenie prírodného pozemského pôvodu alebo kozmického pôvodu.

zdravie a ŽP

prírodné kúpalisko / -

je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.

voda
zdravie a ŽP

prírodný zdroj ionizujúceho žiarenia / natural source of ionizing radiation

je zdroj ionizujúceho žiarenia prírodného pozemského pôvodu alebo kozmického pôvodu.

zdravie a ŽP

riziko / risk

je pravdepodobnosť, s ktorou dôjde za definovaných podmienok expozície k prejavu nepriaznivých vplyvov úložiska na zdravie človeka a na životné prostredie, alebo pravdepodobnosť, s ktorou dôjde k šíreniu znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

je pravdepodobnosť vzniku špecifického účinku, ku ktorému dôjde v určitom období alebo za určitých okolností.

je pravdepodobnosť vzniku škodlivého účinku na človeka v dôsledku expozície nebezpečnému faktoru.

Potenciál nežiadúcich dôsledkov (pravdepodobnosť výskytu hrozby a následná strata v systémoch) na ľudí alebo ekosystémy, berúc do úvahy rôznorodosť hodnôt a cieľov spojených s týmito systémami. V súvislosti so zmenou klímy môžu vzniknúť riziká z potenciálnych dôsledkov zmeny klímy, ako aj z ľudských reakcií na zmenu klímy. Medzi relevantné nepriaznivé dôsledky patria dôsledky na životy, živobytie, zdravie a blahobyt, ekonomické, sociálne a kultúrne aktíva a investície, infraštruktúru, služby (vrátane ekosystémových služieb), ekosystémy a prírodné druhy.

je pravdepodobnosť, že identifikované nebezpečenstvá spôsobia poškodenie v určitom časovom rámci vrátane závažnosti dôsledkov.

nakladanie s ťažobným odpadom
voda
zmena klímy
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)
zdravie a ŽP

rušivé svetlo / -

je svetlo zo zdrojov umelého svetla vo vonkajšom prostredí okrem svetla z dopravných prostriedkov a okrem svetla z verejného osvetlenia, ktoré po dopade na vonkajšiu plochu osvetľovacieho otvoru obytnej miestnosti svojím pôsobením subjektívne obťažuje užívateľov obytnej miestnosti.

zdravie a ŽP

rádiologický ukazovateľ kvality pitnej vody / -

je ukazovateľ kvality pitnej vody na monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov alebo umelých rádionuklidov v pitnej vode a na zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany.

zdravie a ŽP

rádiologický ukazovateľ kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody / -

je ukazovateľ kvality prírodnej minerálnej vody alebo pramenitej vody na monitorovanie obsahu prírodných rádionuklidov v prírodnej minerálnej vode alebo pramenitej vode a na zabezpečenie optimalizácie radiačnej ochrany.

zdravie a ŽP

trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa / -

je pre účel vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. zákaz kúpania alebo odporúčanie nekúpať sa najmenej počas jednej celej kúpacej sezóny.

voda
zdravie a ŽP

umelé kúpalisko / -

je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.

voda
zdravie a ŽP

vibrácie (mechanické kmitanie) / vibration (mechanical oscillation)

vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav uvedenej sústavy je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny. Základnou fyzikálnou veličinou je zrýchlenie vibrácií.

zdravie a ŽP
hluk

voda určená na kúpanie / bathing water

je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti. Vodou určenou na kúpanie podľa odseku nie sú: a) umelé kúpaliská a kúpeľné bazény, b) uzavreté vodné plochy využívané na ošetrovateľské účely alebo liečebné účely, c) umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd.

voda
zdravie a ŽP

výstražný prah / warning threshold

je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné okamžite vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a PM10.

ovzdušie
zdravie a ŽP

zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia / -

sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia, a ľudský organizmus zaťažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí.

zdravie a ŽP

znečistenie / pollution

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie alebo kontaminácie inými organizmami alebo odpadom, ktorá negatívne ovplyvňuje kvalitu vody určenej na kúpanie a predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie kúpajúcich sa, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 v stĺpci A a v § 3 ods. 6, 7 a 9 vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z.

voda
zdravie a ŽP

znečisťovanie / pollution

je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pôdy, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, môže negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo majetok, môže znehodnocovať priaznivý stav životného prostredia alebo môže narušiť iné oprávnené využívanie životného prostredia..

je priame alebo nepriame zavádzanie látok alebo tepla do vzduchu, vody alebo pôdy ako výsledok ľudskej činnosti, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie, kvalitu vodných ekosystémov alebo suchozemských ekosystémov priamo závislých od vodných ekosystémov a ktoré má za následok poškodenie hmotného majetku, poškodenie alebo narušenie estetických hodnôt životného prostredia a jeho iného oprávneného využívania (podľa § 2, písm. ae) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

je priame alebo nepriame zavádzanie látok, vibrácií, tepla alebo hluku do ovzdušia, vody alebo pôdy v dôsledku ľudskej činnosti, ktoré môže byť škodlivé pre ľudské zdravie alebo kvalitu životného prostredia, spôsobiť poškodenie hmotného majetku, alebo znehodnotiť či narušiť harmóniu životného prostredia a iné legitímne využívanie životného prostredia.

voda
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
zdravie a ŽP

zvuk / sound

zvuk je akustické vlnenie, ktoré vyvoláva u človeka vnem. Základnou fyzikálnou veličinou je akustický tlak.

zdravie a ŽP
hluk

záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5 / commitment to reduce exposure concentration for PM2.5 particles

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa ustanovených požiadaviek.

ovzdušie
zdravie a ŽP

škodlivý účinok / harmful effects

je nepriaznivý účinok na ľudské zdravie.

zdravie a ŽP
hluk

životné podmienky / living conditions

sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k verejnému zdraviu, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí, mládeže a dospelých.

zdravie a ŽP