Slovník environmentálnej terminológie - kategória: hluk

akustické plánovanie / acoustical planning

je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými opatreniami v dopravných systémoch, plánovaním dopravy, zvukoizolačnými opatreniami a opatreniami na zdrojoch hluku.

hluk

akčná hodnota / -

je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku alebo vibrácií.

hluk

akčná hodnota Ldvn a Lnoc / Ldvn (day-evevning-night noise indicator), Lnight (night-time indicator)

je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a).

hluk

akčný plán / action plans

je plán určený na kontrolu emisií a pôsobenia hluku vrátane znižovania hluku.

zmena klímy
hluk

chránený priestor / defended area

je vnútorné alebo vonkajšie prostredie, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane a pre ktoré sú stanovené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií, napr. chránená obytná miestnosť, chránené územie.

hluk

expozícia / exposure

Prítomnosť ľudí, ich živobytia (spôsobov a prostriedkov obživy), druhov alebo ekosystémov, environmentálnych funkcií, služieb, zdrojov, infraštruktúry alebo ekonomických, sociálnych alebo kultúrnych hodnôt na miestach a v prostrediach, ktoré by mohli byť vystavené nepriaznivým vplyvom.

je vystavenie človeka alebo územia účinkom hluku.

zmena klímy
hluk

hluk / noise

je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

zdravie a ŽP
hluk

hluk pozadia, šum pozadia / -

je hluk alebo iné vplyvy registrované meracími prístrojmi aj vtedy, ak zvuk, infrazvuk alebo vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzovať, nepôsobia.

hluk

hluk vo vonkajšom prostredí / environmental noise

Vo vonkajšom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajších zdrojov: i) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy, ii) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach, iii) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk, iv) hluk z iných zdrojov, napríklad hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, hluk z mimopracovných aktivít človeka.

je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti.

hluk

hlukový indikátor / noise indicator

je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým účinkom podľa prvého bodu prílohy č. 1.

hluk

hlukový indikátor vo vonkajšom prostredí / -

je celoročná priemerná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí určená počas všetkých dní kalendárneho roka, charakteristická pre celkové obťažovanie hlukom a slúži na účely strategického posudzovania hluku podľa osobitných predpisov.

hluk

hodnotenie / assessment

je porovnanie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s prípustnou hodnotou.

hluk

impulzový hluk / -

je rušivý alebo nepríjemný zvuk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov. Impulzový hluk v závislosti od druhu zdroja, ktorým môže byť bežný impulzový, vysokoimpulzový a vysokoenergetický impulzový zdroj, sa primerane posudzuje podľa slovenskej technickej normy.

hluk

infrazvuk / infrasound

je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami pod 16 Hz.

zdravie a ŽP
hluk

mapovanie hluku / noise mapping

je zisťovanie údajov o existujúcej hlukovej situácii alebo predpokladanej hlukovej situácii vyjadrenej hlukovým indikátorom, indikácia porušení akejkoľvek prislúchajúcej platnej limitnej hodnoty, zisťovanie počtu ľudí alebo počtu bytov ovplyvnených hlukom.

hluk

objektivizácia / -

je stanovenie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny.

hluk

obťažovanie / annoyance

je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

hluk

otras / -

je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena zrýchlenia vibrácií.

zdravie a ŽP
hluk

posudzovaná hodnota / -

je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.

hluk

počuteľný zvuk / -

je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz.

zdravie a ŽP
hluk

premenný hluk / intermitted noise

je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne mení, ale nie je impulzový (napríklad hluk z parkovísk, letných terás alebo športovísk, hluk pri nakladaní a odvoze komunálneho odpadu alebo pri zásobovaní tovarom, zvonenie zvonov, štekot psov).

hluk

prerušovaný hluk / interrupted noise

je zvuk, ktorý sa v mieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s, napr. prejazd motorových vozidiel, vlaku, prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora a pod.

hluk

prípustné hodnoty určujúcich veličín / -

sú dohodnuté úrovne určujúcich veličín, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia podľa súčasného stavu poznania a ekonomickej úrovne spoločnosti.

hluk

referenčný časový interval / -

je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota. Referenčný časový interval pre deň je od 6.00 do 18.00 hod. (12 hod.), pre večer od 18.00 do 22.00 hod. (4 hod.) a pre noc od 22.00 do 6.00 hod. (8 hod.).

hluk

stanovenie / assessment

je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového indikátora alebo škodlivých účinkov hluku.

hluk

strategická hluková mapa / strategic noise map

je mapa určená na celkové posúdenie expozície hluku v danej oblasti, ktorý je spôsobený rôznymi zdrojmi hluku, alebo na celkovú predikciu v tejto oblasti.

hluk

tichá oblasť v aglomerácii / quiet area in an agglomeration

je oblasť, v ktorej hodnota vybraného hlukového indikátora spôsobená zdrojom hluku nepresahuje príslušnú akčnú hodnotu.

hluk

tichá oblasť v otvorenej krajine / quiet area in open country

je oblasť určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá nie je narušená hlukom z dopravy po pozemnej komunikácii, železničnej dopravy, leteckej dopravy, priemyselnej činnosti alebo rekreačných aktivít.

hluk

tónový hluk / -

je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ak je tónová zložka počuteľná a pôsobí rušivo.

hluk

určujúca veličina / -

je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany verejného zdravia.

hluk

ustálený hluk / steady noise

je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.

hluk

vibrácie (mechanické kmitanie) / vibration (mechanical oscillation)

vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav uvedenej sústavy je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny. Základnou fyzikálnou veličinou je zrýchlenie vibrácií.

zdravie a ŽP
hluk

vzťah dávka - účinok / dose-effect relation

je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého bodu prílohy č. 1.

hluk

väčšia pozemná komunikácia / major road

je pozemná komunikácia, ktorá má viac ako 3 000 000 prejazdov motorových vozidiel za rok.

hluk

väčšia železničná dráha / major railway

je železničná dráha, ktorá má viac ako 30 000 prejazdov vlakov za rok.

hluk

väčšie letisko / major airport

je letisko, na ktorom sa uskutoční viac ako 50 000 vzletov a pristátí lietadiel za rok okrem vzletov a pristátí výcvikových letov lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg.

hluk

zvlášť rušivý hluk / -

je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka (napríklad výrazné rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a náhodne sa opakujúce zvukové impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín).

hluk

zvuk / sound

zvuk je akustické vlnenie, ktoré vyvoláva u človeka vnem. Základnou fyzikálnou veličinou je akustický tlak.

zdravie a ŽP
hluk

zvukový impulz / sonic pulse

je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku a krátkym trvaním.

hluk

škodlivý účinok / harmful effects

je nepriaznivý účinok na ľudské zdravie.

zdravie a ŽP
hluk