Slovník environmentálnej terminológie - kategória: ovzdušie

Tona (tony) ekvivalentu CO2 / Tonne(s) of CO2

je množstvo skleníkových plynov vyjadrené ako súčin hmotnosti skleníkových plynov v metrických tonách a ich potenciálu globálneho otepľovania.

ovzdušie
zmena klímy

Zhodnotenie / Recovery

je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov vrátane nádob a zo zariadení počas údržby alebo servisu, alebo pred likvidáciou výrobkov alebo zariadení.

ovzdušie
zmena klímy

Zhodnotený fluórovaný skleníkový plyn / ---

je látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.

ovzdušie
zmena klímy

aglomerácia / agglomeration

je husto osídlená zóna vymedzená na účely hodnotenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako to ustanovuje a vymedzuje vykonávací predpis.

je územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania.

voda
ovzdušie

antropogénne emisie / anthropogenic emissions

sú emisie látok, znečisťujúce ovzdušie, súvisiace s ľudskou činnosťou

ovzdušie

celková depozícia / total deposition

je celkové množstvo znečisťujúcich látok, ktoré sa prenieslo z ovzdušia na povrch pôdy, vegetácie, vody a stavieb v danej oblasti za určitý čas.

ovzdušie

celkové emisie / total emissions

je súčet emisií odpadových plynov a fugitívnych emisií znečisťujúcej látky.

ovzdušie

cieľová hodnota / target value

je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorej cieľom je zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť; cieľová hodnota je ustanovená pre koncentráciu ozónu, arzénu, kadmia, niklu a benzo(a)pyrénu a má sa dosiahnuť v danom čase, ak je to možné.

ovzdušie
zdravie a ŽP

citlivý receptor / sensitive receptor

je územie, ktoré si vyžaduje osobitnú pozornosť pri ochrane zdravia a životného prostredia; medzi citlivé receptory patria: 1. územie, kde ľudia žijú alebo pravidelne trávia čas, najmä obývané oblasti (obytné zóny, sídliská, ubytovacie zariadenia, ako sú hotely a ubytovne), zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, školské zariadenia, zariadenia na šport a rekreáciu, kúpeľné miesta, 2. citlivé ekosystémy a biotopy podľa osobitného predpisu.

ovzdušie

difúzne emisie / diffuse emissions

sú emisie vnášané do ovzdušia inak ako komínom, alebo výduchom.

ovzdušie

distribučný sklad benzínu / fuel distribution station

je technologickým celkom používaným na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov

ovzdušie

dlhodobý cieľ / long-term goal

je úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá sa má dosiahnuť v dlhodobom horizonte s cieľom poskytovať účinnú ochranu zdravia ľudí a životného prostredia okrem prípadov nedosiahnuteľných primeranými opatreniami; dlhodobý cieľ je ustanovený pre ozón.

ovzdušie
zdravie a ŽP

dobrá kvalita ovzdušia / good air quality

je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia expozície.

ovzdušie

dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia / lower limit for assessing air pollution levels

je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť modelovacie techniky alebo techniky objektívneho odhadu

ovzdušie

druhotné palivo / secondary fuel

palivo vyrobené z odpadu,7) ktorý dosiahol stav konca odpadu,8) a ďalej sa nepovažuje za odpad, ale za výrobok podľa osobitného predpisu,9) ak spĺňa požiadavky ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. l),

je palivo vyrobené z odpadu, ktoré spĺňa požiadavky § 6b a 9 ods. 11 písm. c) dosiahlo stav konca odpadu podľa osobitného predpisu11a) a ďalej sa nebude považovať za odpad, ale za látku, zmes alebo výrobok podľa osobitného predpisu,11b) na spaľovanie druhotných palív platia požiadavky pre spaľovacie zariadenia.

ovzdušie

emisia / emission

je uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou.

je každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia.

je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.

je uvoľňovanie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad určitou oblasťou, za určitý čas.

je uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti.

ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
zmena klímy
environmentálne škody

emisná trieda / emission class

skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,30) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.

ovzdušie

emisný limit / emission limit

je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok do ovzdušia počas jedného alebo viacerých časových úsekov zo zariadenia stacionárneho zdroja vyjadrená ako a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne, b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky, c) limitný emisný faktor, d) emisný stupeň, e) stupeň odsírenia, f) tmavosť dymu, g) počet pachových jednotiek.

ovzdušie

emisný strop / emission ceiling

je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené vypustiť do ovzdušia z konkrétneho stacionárneho zdroja alebo skupiny stacionárnych zdrojov z daného územia za kalendárny rok. Znečisťujúce látky, pre ktoré sa určujú emisné stropy, mechanizmus určenia emisných stropov pre vybrané zdroje a spôsob ich preukazovania ustanoví vykonávací predpis podľa § 62 písm. p).

ovzdušie

fugitívne emisie / fugitive emissions

1. emisie znečisťujúcej látky, ktoré nie sú odvádzané do ovzdušia v odpadových plynoch; sú to emisie, ktoré sa dostávajú do ovzdušia z plošných stacionárnych zdrojov, napríklad emisie zo skladov palív, surovín alebo skládok odpadov alebo z pracovných priestorov, odvetraním cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou. 2. emisie prchavých organických zlúčenín zo zariadení používajúcich organické rozpúšťadlá podľa § 4 ods. 2 písm. d), ktoré sa dostávajú do ovzdušia inak ako v emisiách odpadových plynov, zahŕňajú sa sem emisie cez okná, dvere, svetlíky alebo odsávané vzduchotechnikou, ako aj emisie do pôdy, vody a emisie zo zvyškov organických rozpúšťadiel vo výrobkoch, ak v prílohe č. 6 štvrtej časti nie je ustanovené inak.

ovzdušie

hodnotenie kvality ovzdušia / air quality assessment

je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadu.

ovzdušie

horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia / upper limit for assessing air pollution levels

je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní.

ovzdušie

indikatívné meranie / indicative measurement

je meranie, ktoré spĺňa ciele v kvalite údajov, ktoré sú menej prísne ako tie, ktoré sa vyžadujú pre stále merania.

ovzdušie

indikátor priemernej expozície pre častice PM2,5 / average exposure indicator for PM2.5 particles

je priemerná úroveň znečistenia ovzdušia, ktorá odráža expozíciu obyvateľstva, určená na základe meraní na mestských pozaďových miestach na celom území Slovenskej republiky; mestským pozaďovým miestom je miesto v mestskej oblasti, kde je úroveň znečistenia ovzdušia reprezentatívna pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva.

ovzdušie

informačný prah / information threshold

je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii, najmä citlivých skupín obyvateľstva, riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné okamžite poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je potrebné vydať upozornenie na vznik smogovej situácie. Informačný prah je ustanovený pre PM10 a ozón.

ovzdušie
zdravie a ŽP

komín / chinmey

je objekt, ktorý obsahuje jeden prieduch alebo viac samostatných prieduchov na vypúšťanie odpadových plynov do ovzdušia.

ovzdušie

kontrolované látky / controlled substances

sú látky uvedené v prílohe I, vrátane ich izomérov či už sú samostatne, alebo v zmesi, či sú pôvodné, zhodnotené, recyklované alebo regenerované.

ovzdušie

kritická úroveň hodnotenia kvality ovzdušia / critical level of air quality assessment

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov, pri prekročení ktorej sa môžu vyskytnúť priame nepriaznivé vplyvy na vegetáciu, ako sú stromy a iné rastliny, alebo prírodné ekosystémy, ale nie na ľudí; kritická úroveň je ustanovená pre oxid siričitý a oxidy dusíka.

ovzdušie

kvalita ovzdušia / air quality

Dobrou kvalitou ovzdušia je úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota, cieľová hodnota a záväzok zníženia expozície.

ovzdušie

limitná hodnota / limit value

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, predchádzať im alebo ich znížiť, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, PM10 a PM2,5.

ovzdušie

medza tolerancie / tolerance limit

je percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená v určenom čase a v súlade s vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. a). V období, keď sa uplatňuje medza tolerancie, hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky nesmie prekročiť limitnú hodnotu viac ako o medzu tolerancie.

ovzdušie

menovitou kapacitou / nominal capacity

je kapacita uvedená v projektovej dokumentácii, určená a zaručená výrobcom alebo dodávateľom, ktorú možno dosiahnuť pri trvalej prevádzke za určených podmienok a ktorá je uvedená v povolení podľa § 2 ods. 2 zákona.

ovzdušie

mestské pozaďové miesto / urban background place

je miesto v mestskej oblasti, kde je úroveň znečistenia ovzdušia reprezentatívna pre expozíciu bežného mestského obyvateľstva. Indikátor priemernej expozície pre PM2,5 nesmie presiahnuť ustanovený záväzok zníženia expozície na rok 2015.

ovzdušie

mobilný zdroj / mobile source

je zariadenie, ktoré na svoj pohyb alebo pohon vlastných strojných častí využíva spaľovací motor, na ktorý sa vzťahujú technické požiadavky z hľadiska emisií znečisťujúcich látok pre cestné motorové vozidlá alebo necestné pojazdné stroje.

ovzdušie

nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi / management of fluorinated greenhouse gases

je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, používanie, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, alebo zneškodnenie.

ovzdušie
zmena klímy

nakladanie s výrobkami a zariadeniami / handling products and equipment

je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis alebo zneškodnenie.

Je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia, údržba alebo servis, oprava, vyradenie alebo zneškodnenie

ovzdušie
zmena klímy

národný cieľ zníženia expozície pre častice PM2,5 / national exposure reduction target for PM2.5 particles

je percentuálne zníženie priemernej expozície obyvateľstva Slovenskej republiky ustanovené na rok 2020 s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktoré sa má dosiahnuť v danom čase tam, kde je to možné, a neprekročiť ho v ďalšom období.

ovzdušie

národný záväzok znižovania emisií / national emission reduction commitment

je záväzok Slovenskej republiky znížiť ročné antropogénne emisie vybraných znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá sa má dosiahnuť v cieľovom roku a od toho roku nesmie byť prekročená. Základné zásady započítania emisií do národných záväzkov znižovania emisií sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. e).

ovzdušie

nízkoemisná zóna / low emission zone

je územie obce, časti obce alebo mestskej časti, v ktorej je regulovaná prevádzka cestných motorových vozidiel s cieľom udržať alebo zlepšiť kvalitu ovzdušia.

ovzdušie

oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia / areas requiring special air protection

je: a) oblasť riadenia kvality ovzdušia, b) národný park, prírodný park, c) chránená krajinná oblasť, d) kúpeľné miesto, e) prírodná rezervácia, národná prírodná rezervácia.

ovzdušie

oblasť riadenia kvality ovzdušia / air quality management area

je vymedzená časť zóny a aglomerácie, kde je najmä potrebné zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, a) kde sa meraním zistilo prekročenie limitnej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo cieľovej hodnoty jednej alebo viacerých znečisťujúcich látok, alebo b) ktorá bola na základe modelovania alebo odborného odhadu vymedzená ako riziková oblasť prekročenia niektorej hodnoty podľa písmena a).

ovzdušie

ochrana ovzdušia / air protection

je prijímanie a implementácia politík a opatrení na predchádzanie emisiám znečisťujúcich látok do ovzdušia a obmedzovanie emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, na zabezpečenie plnenia národných záväzkov znižovania emisií a na zníženie znečistenia ovzdušia

ovzdušie

odpadový plyn / waste gas

je plyn, ktorý obsahuje znečisťujúce látky v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ak je odvádzaný zo stacionárneho zdroja alebo časti zdroja a vypúšťaný do ovzdušia podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona (č. 146/2023 o ochrane ovzdušia) ohraničeným organizovaným odvodom, napríklad komínom, výduchom alebo vypúšťaný zo zariadenia na obmedzovanie emisií okrem emisií z bezpečnostno-poistných odvodov, ak nie je ďalej ustanovené inak.

ovzdušie

organická zlúčenina / organic compound

je zlúčenina, ktorá obsahuje najmenej jeden atóm uhlíka a jeden alebo viac atómov vodíka, halogénu, kyslíka, síry, fosforu, kremíka alebo dusíka, okrem oxidov uhlíka a anorganických uhličitanov a hydrogénuhličitanov.

ovzdušie

ovzdušie / atmosphere

je okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch,3) do ktorých nemá verejnosť pravidelný prístup.

ovzdušie

palivo / fuel

je tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál.

ovzdušie

plynná znečisťujúca látka / gaseous pollutant

je plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri odbere reprezentatívnej vzorky prechádzajú za špecifikovaných podmienok predsadeným odlučovacím zariadením na oddelenie tuhých znečisťujúcich látok a vytvárajú merací signál alebo analytickú odozvu podľa metódy ich zisťovania.

ovzdušie

prchavá organická zlúčenina / volatile organic compound

je organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C (293,15 K) tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia vrátane frakcií kreozotu.

ovzdušie

prekurzory ozónu / ozone precursors

sú látky, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu, ako sú oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý.

ovzdušie

prenosný zdroj / portable source

je stacionárny zdroj, ktorý má účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne, najviac 36 mesiacov, alebo technická jednotka, ktorá je súčasťou mobilného zdroja, vnášajúca emisie znečisťujúcej látky do ovzdušia, ak vnáša do ovzdušia iné emisie než emisie zo spaľovacieho motora podľa písmena l).

ovzdušie

prevod kvóty / quota transfer

je zmena držiteľa kvóty.

ovzdušie
zmena klímy

prevádzkovateľ / operator

je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zodpovedná za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí .

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.

je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, alebo, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia alebo závodu.

je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť daný stacionárny zdroj alebo jeho časť; ak táto osoba nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník zdroja a ak ide o vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v mene ktorých koná správca,6) tento sa považuje za prevádzkovateľa zdroja

nakladanie s ťažobným odpadom
ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
environmentálne škody
prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

prevádzkové hodiny / operating hours

je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je zariadenie stacionárneho zdroja alebo jeho časť v prevádzke a vypúšťa emisie do ovzdušia okrem nábehu a odstavovania.

ovzdušie

riadené podmienky / controlled conditions

sú prevádzkové podmienky, pri ktorých sú z činnosti uvoľnené znečisťujúce látky zachytávané a odvádzané núteným ťahom do komína, výduchu alebo do zariadenia na obmedzovanie emisií a nie sú vypúšťané len ako fugitívne emisie.

ovzdušie

sekundárna znečisťujúca látka / secondary pollutant

je znečisťujúca látka, ktorá nie je priamo vnášaná do ovzdušia, ale ktorá vzniká reakciou vypúšťaných znečisťujúcich látok v ovzduší alebo reakciou znečisťujúcej látky s inou látkou v ovzduší alebo fotochemickým rozkladom.

ovzdušie

smogový varovný systém / smog warning system

je systém slúžiaci na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného ovzdušia počas smogových situácií. Pravidlá vykonávania smogového varovného systému sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. d).

ovzdušie

spaľovacie zariadenie / combustion plant

je technickým zariadením, ktoré slúži na oxidáciu palív na účely využitia takto vzniknutého tepla; ak sa spaľuje odpad, ide o zaradenie podľa odsekov 8 alebo 9.

ovzdušie

spaľovňa odpadov / waste incineration

je stacionárnym technickým zariadením alebo prenosným technickým zariadením, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní, vymedzená vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f). Je to zariadenie na spaľovanie odpadov oxidáciou alebo zariadenie na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri takomto postupe následne spália.

ovzdušie

stacionárny zdroj / stationary source

je technologický celok, sklad palív, surovín alebo produktov, skládka odpadov,4) lom, plocha alebo stavba, objekt a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie, a je vymedzený ako súhrn všetkých častí, súčastí a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,

ovzdušie

stále meranie / constant measuring

je meranie úrovne znečistenia ovzdušia, ktoré sa vykonáva na stálych miestach kontinuálne alebo náhodným vzorkovaním a spĺňa ustanovené ciele v kvalite údajov.

ovzdušie

tuhá znečisťujúca látka / solid pollutant

sú častice znečisťujúcej látky ľubovoľného tvaru, štruktúry alebo hustoty rozptýlené v plynnej fáze, ktoré sa pri odbere reprezentatívnej vzorky zachytili na vstupnej strane filtra podľa požiadaviek príslušných technických noriem za špecifikovaných podmienok odlučovania a následne boli vysušené a zvážené za špecifikovaných podmienok podľa metódy zisťovania.

ovzdušie

verejnosť / public

je jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito osobami.

všeobecné pojmy
nakladanie s ťažobným odpadom
ovzdušie

veľké spaľovacie zariadenie / large combustion plant

je spaľovacie zariadenie vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami so súhrnným menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW.

ovzdušie

vidiecké pozaďové miesto / rural background place

je miesto v oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí a priemyselných oblastí, mimo diaľnic a hlavných dopravných ciest a mimo miestnych emisií a požiadavky na umiestnenie sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b)

ovzdušie

väčšie stredné spaľovacie zariadenie / larger medium combustion plant

je spaľovacie zariadenie so súhrnným menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami, pričom medzi väčšie stredné zariadenia sa tiež zaraďuje zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak podľa agregačných pravidiel nejde o veľké spaľovacie zariadenie.

ovzdušie

výstražný prah / warning threshold

je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné okamžite vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a PM10.

ovzdušie
zdravie a ŽP

zariadenie na spoluspaľovanie odpadov / waste co-incineration plant

je stacionárnym technickým zariadením alebo prenosným technickým zariadením, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia oxidáciou, ako aj inými procesmi tepelného spracovania, ako sú pyrolytické, splyňovacie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri takomto postupe následne spália, vymedzené podľa vykonávacieho predpisu podľa § 62 písm. f). Ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov.

ovzdušie

zariadenie používajúce organické rozpúšťadlo / a device using an organic solvent

je technologickým celkom, v ktorom sa vykonáva činnosť, pri ktorej sa používa organické rozpúšťadlo, vymedzené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. f).

ovzdušie

zariadenie stacionárneho zdroja / stationary source equipment

je celok, na ktorý sa uplatňujú emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.

ovzdušie

znečisťujúca látka / pollutant

je akákoľvek látka, ktorá je schopná spôsobiť znečistenie; znečisťujúce látky sú najmä látky uvedené v ZOZNAME I prílohy č. 1 (zákona č. 364/2004 Z. z.).

je akákoľvek látka prítomná v ovzduší alebo vnášaná do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo na životné prostredie ako celok, alebo obťažuje zápachom.

je látka alebo skupina látok, ktoré môžu byť škodlivé pre životné prostredie alebo ľudské zdravie vzhľadom na ich vlastnosti a ich preniknutie do životného prostredia.

voda
ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

zápach / odour

je obťažujúci pachový vnem, ktorý spôsobujú pachové znečisťujúce látky alebo ich zmes.

ovzdušie

záväzok zníženia koncentrácie expozície pre častice PM2,5 / commitment to reduce exposure concentration for PM2.5 particles

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe indikátora priemernej expozície s cieľom znížiť škodlivé vplyvy na zdravie ľudí, ktorá sa dosiahne v danom čase podľa ustanovených požiadaviek.

ovzdušie
zdravie a ŽP

zóna / zone

je časť územia vymedzená na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia.

ovzdušie

čierný uhlík / black carbon

sú tuhé častice uhlíka absorbujúce svetlo.

ovzdušie

štandardné stavové podmienky / standard temperature and pressure

sú teplota 0 °C (273,15 K) a tlak 101,3 kPa.

ovzdušie