Slovník environmentálnej terminológie - kategória: environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

environmentálne vlastnosti / environmental properties

sú výsledok riadenia tých vlast­ností produktu zo strany výrobcu, ktoré majú environmen­tálny vplyv.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

environmentálny vplyv / environmental impact

je akákoľvek zmena životného pro­stredia úplne alebo čiastočne spôsobená produktom počas jeho životného cyklu.

je akákoľvek zmena v životnom prostredí, či už priaznivá alebo nepriaznivá, ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená činnosťami, výrobkami alebo službami organizácie.

environmentalne manazerstvo a audit
environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

kľúčový environmentálny aspekt / key environmental aspect

je taký environmentálny aspekt, ktorý sa určí identifikáciou tých kategórií vplyvov na životné prostredie, ku ktorým z perspektívy životného cyklu prispieva sledovaný produkt najvýznamnejšie.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

národná environmentálna značka / national environmental label

je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný produkt spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným produktom z tej istej skupiny produktov.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

overenie / verification

je proces, ktorého cieľom je osvedčiť, že produkt spĺňa určené kritériá pre environmentálnu značku EÚ.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

posudzovanie zhody / conformity assessment

je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho produktu zodpovedajú osobitným podmienkam na udelenie národnej environmentálnej značky podľa tohto zákona.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

produkt / product

je výrobok alebo služba.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

skupina produktov / product group

je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov.

je súbor produktov, ktoré slúžia na po­dobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania, alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

subjekt / subject

je každý producent, výrobca, dovozca, poskytova­teľ služieb, veľkoobchodník alebo maloobchodník.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

životný cyklus produktu / product life cycle

sú navzájom prepojené štádiá systému produktu od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu produktu až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie.

environmentálne hodnotenie a označovanie produktov