Slovník environmentálnej terminológie - kategória: zmena klímy

AOT 40 / AOT 40

je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 mg/m3 (= 40 ppb) a 80 mg/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.

zmena klímy

AOT 60 / AOT 60

je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 mg/m3 (= 60 ppb) a 120 mg/m3 za celý rok.

zmena klímy

dohovor / convention

znamená Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy, prijatý v New Yorku 9. mája 1992.

zmena klímy

emisia / emission

je uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou.

je uvoľňovanie znečisťujúcej látky z bodového zdroja alebo difúzneho zdroja do ovzdušia.

je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.

je uvoľňovanie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad určitou oblasťou, za určitý čas.

je uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti.

ovzdušie
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
zmena klímy
environmentálne škody

historické emisie z leteckej dopravy / historical aviation emissions

priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D.

zmena klímy

jednotka certifikovaného zníženia emisií (CER) / Certified Emission Reduction Unit (CER)

je jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.

zmena klímy

jednotka zníženia emisií (ERU) / Emission Reduction Unit (ERU)

je jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.

zmena klímy

klimatický systém / climate system

znamená celkovú atmosféru, hydrosféru, biosféru a geosféru v ich vzájomných vzťahoch.

zmena klímy

konferencia strán / conference of the parties

znamená konferenciu strán dohovoru.

zmena klímy

kvóta z leteckej dopravy / air traffic quota

(aEUA alebo EUAA) je kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby.

zmena klímy

kvóta (1 tona) / quota (1 ton)

je jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA).

zmena klímy

Medzivládny panel o zmene klímy / Intergovernmental panel on climate change

znamená Medzivládny panel o zmene klímy založený v roku 1988 Svetovou meteorologickou organizáciou (WHO) spolu s Programom Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP).

zmena klímy

Montrealský protokol / Montreal protocol

znamená Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatý v Montreale 16. septembra 1987 s jeho nasledujúcimi dodatkami a doplnkami.

zmena klímy

nepriaznivé účinky zmeny klímy / adverse effects of climate change

zmeny vo fyzickom životnom prostredí alebo biotope, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy, ktoré majú značne škodlivé účinky na zloženie, pružnosť alebo produktivitu prirodzených alebo riadených ekosystémov alebo na fungovanie sociálno-ekonomických systémov alebo na zdravie a blaho ľudí.

zmena klímy

oxidy dusíka / nitrogen oxides

sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

zmena klímy

plyny spôsobujúce skleníkový efekt / greenhouse gases

sú plynné zložky atmosféry, prírodné aj antropogénne, ktoré absorbujú a znova vyžarujú infračervené žiarenie.

zmena klímy

prevádzka / installation

je: 1. stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo 2. stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia.

je stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie, alebo každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania.

integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)
zmena klímy

prítomné a hlasujúce strany / parties present and voting

znamená prítomné strany, ktoré odovzdali súhlasný alebo odmietavý hlas.

zmena klímy

prízemný ozón / ground ozone

je ozón v najnižších častiach troposféry.

zmena klímy

priznaná jednotka (AAU) / granted unit (AAU)

je jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu.

zmena klímy

projektová aktivita / project activity

je realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom.

zmena klímy

regionálna integračná ekonomická organizácia / regional economic integration organization

je organizácia vytvorená suverénnymi štátmi v danej oblasti, ktorá je kompetentná v súvislosti so záležitosťami upravenými týmto dohovorom alebo jeho protokolmi a je riadne oprávnená v súlade s jej vnútornými predpismi podpisovať, ratifikovať, prijímať, schvaľovať alebo pristupovať k príslušným listinám.

zmena klímy

rezervoár / reservoir

je súčasť alebo súčasti klimatického systému, kde sa ukladajú plyny spôsobujúce skleníkový efekt alebo ich prekurzory.

zmena klímy

ročné pridelené emisné kvóty (AEA) / annual allocation (AEA)

je maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom 1).

zmena klímy

skleníkové plyny / greenhouse gases

sú plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie.

zmena klímy

spaľovanie / combustion

je každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy.

zmena klímy

strana / party

znamená stranu tohto protokolu, ak z kontextu nevyplýva inak.

zmena klímy

strana zahrnutá do prílohy I / party included in annex I

znamená stranu, zahrnutú do prílohy I dohovoru po jeho doplnení, alebo stranu, ktorá uskutočnila notifikáciu podľa článku 4, ods. 2 písm. g) dohovoru.

zmena klímy

štvorec siete / network square

je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.

zmena klímy

tona ekvivalentu oxidu uhličitého / ton of carbon dioxide equivalent

je jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania.

zmena klímy

záchyt / sink

je proces, činnosť alebo mechanizmus, ktorý odstraňuje z atmosféry plyn spôsobujúci skleníkový efekt, aerosol alebo prekurzor plynu spôsobujúceho skleníkový efekt.

zmena klímy

započítané emisie z leteckej dopravy / emissions from air transport

sú emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny.

zmena klímy

zdroj / source

je proces alebo činnosť, pri ktorej sa uvoľňuje do atmosféry plyn spôsobujúci skleníkový efekt, alebo aerosól, alebo prekurzory plynu spôsobujúceho skleníkový efekt.

zmena klímy

zmena klímy / climate change

je zmena spôsobená priamo alebo nepriamo ľudskou činnosťou, ktorá mení zloženie svetovej atmosféry a ktorá je naviac pozorovaná okrem prirodzených zmien klímy za porovnateľné časové obdobie.

zmena klímy