ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Termíny z kategórie Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Termíny z kategórie: zmena klímy

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Prispôsobovanie prírodných alebo sociálno-ekonomických systémov prebiehajúcej alebo očakávanej zmene klímy, s cieľom znižovať zraniteľnosť a možné negatívne dôsledky, zvyšovať odolnosť a adaptívnu kapacitu, a využívať pozitívne účinky zmeny klímy.

Využívanie činností spojených s manažovaním ekosystémov na zvýšenie odolnosti a zníženie zraniteľnosti ľudí a ekosystémov voči zmene klímy (Campbell a kol., 2009). Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Faktory, ktoré uľahčujú plánovanie a vykonávanie adaptačných opatrení, rozširujú možnosti adaptácie alebo poskytujú dodatočné výhody. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Séria adaptačných rozhodnutí zahŕňajúcich kompromisy medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi a hodnotami. Ide o procesy zvažovania (posudzovania) s cieľom identifikovať riešenia, ktoré sú pre ľudí zmysluplné v kontexte ich každodenného života, spojené so snahou vyhnúť sa prípadnej nesprávnej adaptácii. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Politiky a opatrenia sa riešia zvyčajne spoločne. Reagujú na potrebu prispôsobiť sa zmene klímy odlišnými, ale niekedy aj prekrývajúcimi sa spôsobmi. Politiky sa vo všeobecnosti vzťahujú na ciele spojené so spôsobmi realizácie. V kontexte adaptácie môže byť politický cieľ odvodený z celkových politických cieľov krajiny - napríklad zachovanie alebo posilnenie potravinovej bezpečnosti. Spôsoby na dosiahnutie tohto cieľa môžu zahŕňať napríklad poradenské a informačné služby pre poľnohospodárov, sezónne klimatické predpovede a stimuly na rozvoj zavlažovacích systémov. Opatrenia môžu byť individuálne intervencie alebo pozostávajú zo súborov súvisiacich opatrení. Konkrétne opatrenia môžu zahŕňať činnosti, ktoré podporujú zvolené smerovanie politiky, ako je realizácia projektu zavlažovania alebo zriadenie informačnej služby pre poľnohospodárov, poradenstva a systémov včasného varovania. Všetky tieto opatrenia by prispeli k dosiahnutiu národného cieľa potravinovej bezpečnosti. (UNDP, 2005) Zdroj k definícii: Adaptation to climate change: Key terms, OECD

Okolnosti, ktoré si vyžadujú opatrenia na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ochrany majetku v reakcii na dôsledky zmeny klímy. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Ľudské činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú riziká spojené s dôsledkami zmeny klímy. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Rozdiel medzi súčasným stavom systému a stavom, ktorý minimalizuje nepriaznivé dôsledky existujúcich klimatických podmienok a variability klímy. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Proces opakovaného plánovania, implementácie a modifikovania stratégií riadenia zdrojov čeliac neistote a zmene. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na tej istej ploche zámerne a cielene kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných a/alebo krovín).

je plán určený na kontrolu emisií a pôsobenia hluku vrátane znižovania hluku.

Aktéri (zainteresované strany) sú charakterizované ako jednotlivci alebo skupiny, ktoré majú čokoľvek hodnotné (peňažne aj nepeňažne) čo môže byť ovplyvnené zmenou (klímy) alebo opatreniami prijatými na riadenie očakávaných (klimatických) rizík. Aktérmi môžu byť tvorcovia politík, vedci, komunity a/alebo manažéri v sektoroch a regiónoch, ktoré sú najviac ohrozené (zmenou klímy) v súčasnosti aj v budúcnosti. (Rowe a Frewer, 2000; Conde a Lonsdale, 2005). Zdroj k definícii: IPCC, 2007

Pomer množstva slnečného žiarenia odrazeného od určitého povrchu alebo objektu a celkového množstva slnečného žiarenia, dopadajúceho na tento povrch. Najčastejšie sa vyjadruje v percentách. Najvyššie albedo má čerstvý sneh 70-90%, vlhká černozem napr. len 5 %. Zdroj k definícii: SHMÚ

Emisie skleníkových plynov (GHG), prekurzorov GHG a aerosólov spôsobené ľudskou činnosťou. Medzi tieto činnosti patrí spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie, využívanie pôdy a zmeny vo využívaní pôdy (LULUC), živočíšna výroba, hnojenie, odpadové hospodárstvo a priemyselné procesy. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

Vyplývajúci z ľudskej činnosti alebo ňou spôsobený. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 mg/m3 (= 40 ppb) a 80 mg/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.

je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 mg/m3 (= 60 ppb) a 120 mg/m3 za celý rok.

Adaptácia ako reakcia na skúsenosti s klímou a jej účinkami bez vedome zameraného plánovania na riešenie zmeny klímy. Označuje sa tiež ako spontánna adaptácia. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

B

je rôznorodosť všetkých foriem života a ich vzájomného spolupôsobenia na Zemi. Zahŕňa v sebe ekosystémy, biotopy, druhy rastlín, živočíchov, mikroorganizmov a variabilitu génov a ich vzájomné vzťahy.

Energia získaná z akejkoľvek formy biomasy alebo jej vedľajších metabolických produktov. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

je biologicky rozložiteľná zložka výrobku, zvyšku rastlinných látok a živočíšnych látok z poľnohospodárstva, lesníctva, biologicky rozložiteľná zložka komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľná zložka priemyselného odpadu vrátane lúhu zo spracovania dreva.

D

znamená Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy, prijatý v New Yorku 9. mája 1992.

E

je funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase.

je uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou.

je každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia.

je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.

je uvoľňovanie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad určitou oblasťou, za určitý čas.

je uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti.

H

priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D.

J

je jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.

je jednotka rovnajúca sa tone ekvivalentu oxidu uhličitého vydaná podľa čl. 6 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých podľa čl. 7 dohovoru alebo čl. 8 Kjótskeho protokolu.

K

znamená celkovú atmosféru, hydrosféru, biosféru a geosféru v ich vzájomných vzťahoch.

(aEUA alebo EUAA) je kvóta oprávňujúca prevádzkovateľa lietadla vypustiť jednu tonu ekvivalentu oxidu uhličitého počas určitej doby.

je jedna tona emisie povolená vypustiť počas určitej doby; ak ide o emisie skleníkových plynov, jedna tona ekvivalentu oxidu uhličitého (EUA).

M

znamená Medzivládny panel o zmene klímy založený v roku 1988 Svetovou meteorologickou organizáciou (WHO) spolu s Programom Organizácie Spojených národov pre životné prostredie (UNEP).

znamená Montrealský protokol o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, prijatý v Montreale 16. septembra 1987 s jeho nasledujúcimi dodatkami a doplnkami.

Súbor stratégií a opatrení, ktoré sú dostupné a vhodné na riešenie adaptácie. Zahŕňajú širokú škálu opatrení, ktoré možno rozdeliť na štrukturálne, inštitucionálne, ekologické alebo behaviorálne. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

N

je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, používanie, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia, alebo zneškodnenie.

je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, prevádzka, inštalácia, údržba, servis alebo zneškodnenie.

Je ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia, údržba alebo servis, oprava, vyradenie alebo zneškodnenie

zmeny vo fyzickom životnom prostredí alebo biotope, ktoré vyplývajú zo zmeny klímy, ktoré majú značne škodlivé účinky na zloženie, pružnosť alebo produktivitu prirodzených alebo riadených ekosystémov alebo na fungovanie sociálno-ekonomických systémov alebo na zdravie a blaho ľudí.

O

sú oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý.

P

sú plynné zložky atmosféry, prírodné aj antropogénne, ktoré absorbujú a znova vyžarujú infračervené žiarenie.

je: 1. stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo 2. stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia.

je stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie, alebo každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania.

znamená prítomné strany, ktoré odovzdali súhlasný alebo odmietavý hlas.

je ozón v najnižších častiach troposféry.

je jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu.

je realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom.

R

je organizácia vytvorená suverénnymi štátmi v danej oblasti, ktorá je kompetentná v súvislosti so záležitosťami upravenými týmto dohovorom alebo jeho protokolmi a je riadne oprávnená v súlade s jej vnútornými predpismi podpisovať, ratifikovať, prijímať, schvaľovať alebo pristupovať k príslušným listinám.

je súčasť alebo súčasti klimatického systému, kde sa ukladajú plyny spôsobujúce skleníkový efekt alebo ich prekurzory.

je maximálne ročne povolené emisie skleníkových plynov na roky 2013 až 2020 ustanovené osobitným predpisom 1).

S

Schopnosť systémov, inštitúcií, ľudí a iných organizmov prispôsobiť sa potenciálnemu poškodeniu, využiť príležitosti alebo reagovať na následky. Zdroj k definícii: IPCC, 2014, ISO 14090:2019

sú plynné látky uvedené v prílohe č. 2 tabuľke A a iné plynné zložky atmosféry, prírodného aj antropogénneho pôvodu, ktoré absorbujú a znovu vyžarujú infračervené žiarenie.

Časový vývoj prírodných a/alebo ľudských systémov vo vzťahu k ich budúcemu stavu. Zdroj k definícii: IPCC, 2022

je každá oxidácia palív bez ohľadu na to, akým spôsobom sa využíva teplo, elektrická energia alebo mechanická energia, ktoré boli vyrobené v tomto procese, a ostatná priamo s tým spojená činnosť vrátane mokrého čistenia spalín, splyňovania a pyrolýzy.

znamená stranu tohto protokolu, ak z kontextu nevyplýva inak.

znamená stranu, zahrnutú do prílohy I dohovoru po jeho doplnení, alebo stranu, ktorá uskutočnila notifikáciu podľa článku 4, ods. 2 písm. g) dohovoru.

je štvorec 150 km x 150 km, ktorý sa používa ako rozlíšenie pri mapovaní kritických záťaží v európskom meradle a tiež pri monitorovaní emisií a usadzovania znečisťujúcich látok v rámci Európskeho programu spolupráce pri monitorovaní a hodnotení diaľkového prenosu znečisťujúcich látok v Európe.

T

je jedna metrická tona oxidu uhličitého (CO2) alebo také množstvo akéhokoľvek iného skleníkového plynu uvedeného v prílohe č. 2 tabuľke A, ktoré má ekvivalentný potenciál globálneho otepľovania.

je množstvo skleníkových plynov vyjadrené ako súčin hmotnosti skleníkových plynov v metrických tonách a ich potenciálu globálneho otepľovania.

Z

je proces, činnosť alebo mechanizmus, ktorý odstraňuje z atmosféry plyn spôsobujúci skleníkový efekt, aerosol alebo prekurzor plynu spôsobujúceho skleníkový efekt.

sú emisie zo všetkých letov patriacich pod letecké činnosti uvedené v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré odlietajú z letiska nachádzajúceho sa na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), a z letov, ktoré prilietajú na toto letisko z tretej krajiny.

je proces alebo činnosť, pri ktorej sa uvoľňuje do atmosféry plyn spôsobujúci skleníkový efekt, alebo aerosól, alebo prekurzory plynu spôsobujúceho skleníkový efekt.

je zber a skladovanie fluórovaných skleníkových plynov z výrobkov vrátane nádob a zo zariadení počas údržby alebo servisu, alebo pred likvidáciou výrobkov alebo zariadení.

je látka odobratá z výrobku vrátane nádob alebo zo zariadenia počas opravy, údržby alebo servisu alebo pred likvidáciou výrobku alebo zo zariadenia až do okamihu jej odovzdania osobe oprávnenej nakladať s odpadmi na účely recyklácie, zhodnocovania alebo zneškodnenia.

je zmena spôsobená priamo alebo nepriamo ľudskou činnosťou, ktorá mení zloženie svetovej atmosféry a ktorá je naviac pozorovaná okrem prirodzených zmien klímy za porovnateľné časové obdobie.