Free cookie consent management tool by TermsFeed Termíny z kategórie Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Termíny z kategórie: environmentálne hodnotenie a označovanie produktov

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E

sú výsledok riadenia tých vlast­ností produktu zo strany výrobcu, ktoré majú environmen­tálny vplyv.

je akákoľvek zmena životného pro­stredia úplne alebo čiastočne spôsobená produktom počas jeho životného cyklu.

je akákoľvek zmena v životnom prostredí, či už priaznivá alebo nepriaznivá, ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená činnosťami, výrobkami alebo službami organizácie.

K

je taký environmentálny aspekt, ktorý sa určí identifikáciou tých kategórií vplyvov na životné prostredie, ku ktorým z perspektívy životného cyklu prispieva sledovaný produkt najvýznamnejšie.

N

je značka, ktorou sa na základe overenia postupom ustanoveným týmto zákonom osvedčuje, že príslušný produkt spĺňa nadštandardné požiadavky z hľadiska ochrany životného prostredia oproti iným produktom z tej istej skupiny produktov.

O

je proces, ktorého cieľom je osvedčiť, že produkt spĺňa určené kritériá pre environmentálnu značku EÚ.

P

je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho produktu zodpovedajú osobitným podmienkam na udelenie národnej environmentálnej značky podľa tohto zákona.

S

je súbor produktov, ktoré slúžia na podobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov.

je súbor produktov, ktoré slúžia na po­dobné účely a sú si podobné z hľadiska ich používania, alebo majú podobné funkčné vlastnosti z hľadiska ich vnímania zo strany spotrebiteľov.

je každý producent, výrobca, dovozca, poskytova­teľ služieb, veľkoobchodník alebo maloobchodník.

Z

sú navzájom prepojené štádiá systému produktu od získavania surovín alebo obnovy prírodných zdrojov cez výrobu a distribúciu produktu až po jeho spotrebu a konečné zneškodnenie.