Free cookie consent management tool by TermsFeed O projekte Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

O projekte terminologického slovníka

Národný projekt "Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v  oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku" významnou mierou prispeje k naplneniu cieľov Operačného programu Kvalita životného prostredia (OP KŽP) v oblasti informovanosti a poradenstva.

Základom národného projektu je súbor hlavných aktivít, prostredníctvom ktorých budú realizované informačné aktivity viazané na:

  • investičné priority 1 až 4 Prioritnej osi 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry (oblasť odpadov, vôd a vodného hospodárstva, ochrany prírody a krajiny, ovzdušia a integrovanej prevencie a  kontroly znečisťovania, environmentálnych záťaží)
  • investičnú prioritu 1 Prioritnej osi 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami. (oblasť zmeny klímy)

Okrem týchto aktivít budú realizované aj aktivity prierezového charakteru, ktoré sú orientované na zlepšenie informovanosti o kvalite životného prostredia.