Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A

je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 80 mg/m3 (= 40 ppb) a 80 mg/m3 nameranými počas hodín za denného svetla akumulovaných v období od mája do júna každého roku.

je suma rozdielov medzi hodinovými koncentráciami prízemného ozónu vyššími ako 120 mg/m3 (= 60 ppb) a 120 mg/m3 za celý rok.

Faktory, ktoré uľahčujú plánovanie a vykonávanie adaptačných opatrení, rozširujú možnosti adaptácie alebo poskytujú dodatočné výhody.

Séria adaptačných rozhodnutí zahŕňajúcich kompromisy medzi krátkodobými a dlhodobými cieľmi a hodnotami. Ide o procesy zvažovania (posudzovania) s cieľom identifikovať riešenia, ktoré sú pre ľudí zmysluplné v kontexte ich každodenného života, spojené so snahou vyhnúť sa prípadnej nesprávnej adaptácii.

Politiky a opatrenia sa riešia zvyčajne spoločne. Reagujú na potrebu prispôsobiť sa zmene klímy odlišnými, ale niekedy aj prekrývajúcimi sa spôsobmi. Politiky sa vo všeobecnosti vzťahujú na ciele spojené so spôsobmi realizácie. V kontexte adaptácie môže byť politický cieľ odvodený z celkových politických cieľov krajiny - napríklad zachovanie alebo posilnenie potravinovej bezpečnosti. Spôsoby na dosiahnutie tohto cieľa môžu zahŕňať napríklad poradenské a informačné služby pre poľnohospodárov, sezónne klimatické predpovede a stimuly na rozvoj zavlažovacích systémov. Opatrenia môžu byť individuálne intervencie alebo pozostávajú zo súborov súvisiacich opatrení. Konkrétne opatrenia môžu zahŕňať činnosti, ktoré podporujú zvolené smerovanie politiky, ako je realizácia projektu zavlažovania alebo zriadenie informačnej služby pre poľnohospodárov, poradenstva a systémov včasného varovania. Všetky tieto opatrenia by prispeli k dosiahnutiu národného cieľa potravinovej bezpečnosti. (UNDP, 2005)

Okolnosti, ktoré si vyžadujú opatrenia na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a ochrany majetku v reakcii na dôsledky zmeny klímy.

Ľudské činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú riziká spojené s dôsledkami zmeny klímy.

Rozdiel medzi súčasným stavom systému a stavom, ktorý minimalizuje nepriaznivé dôsledky existujúcich klimatických podmienok a variability klímy.

Prispôsobovanie prírodných alebo sociálno-ekonomických systémov prebiehajúcej alebo očakávanej zmene klímy, s cieľom znižovať zraniteľnosť a možné negatívne dôsledky, zvyšovať odolnosť a adaptívnu kapacitu, a využívať pozitívne účinky zmeny klímy.

Využívanie činností spojených s manažovaním ekosystémov na zvýšenie odolnosti a zníženie zraniteľnosti ľudí a ekosystémov voči zmene klímy (Campbell a kol., 2009).

Proces opakovaného plánovania, implementácie a modifikovania stratégií riadenia zdrojov čeliac neistote a zmene.

je husto osídlená zóna vymedzená na účely hodnotenia kvality ovzdušia, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, alebo územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia tak, ako to ustanovuje a vymedzuje vykonávací predpis.

je územie, v ktorom je osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko rozvinutá, že je opodstatnené odvádzať z neho odpadové vody stokovou sieťou do čistiarne odpadových vôd alebo na iné miesto ich spracovania a vypúšťania.

Systémy hospodárenia na pôde, pri ktorých sa na tej istej ploche zámerne a cielene kombinuje poľnohospodárska produkcia (rastlinná a/alebo živočíšna) s pestovaním drevín (lesných a/alebo ovocných a/alebo krovín).

je vnútroštátny akreditačný organ ustanovený podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorý je zodpovedný za akreditáciu environmentálnych overovateľov a za dozor nad ich činnosťami.

je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008

je komplexný súbor informácií pre verejnosť a iné zainteresované strany,ktorý obsahuje aktualizácie posledného validovaného envi­ronmentálneho vyhlásenia, iba vzhľadom na informácie o en­vironmentálnom správaní organizácie a dodržiavaní uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životné­ho prostredia ako sú uvedené v prílohe IV.

Aktéri (zainteresované strany) sú charakterizované ako jednotlivci alebo skupiny, ktoré majú čokoľvek hodnotné (peňažne aj nepeňažne) čo môže byť ovplyvnené zmenou (klímy) alebo opatreniami prijatými na riadenie očakávaných (klimatických) rizík. Aktérmi môžu byť tvorcovia politík, vedci, komunity a/alebo manažéri v sektoroch a regiónoch, ktoré sú najviac ohrozené (zmenou klímy) v súčasnosti aj v budúcnosti. (Rowe a Frewer, 2000; Conde a Lonsdale, 2005).

je materiál, ktorý chemicky reaguje na účely výroby elektrickej energie, keď sa batériový článok vybíja, alebo na uskladňovanie elektrickej energie pri nabíjaní batérie.

je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými opatreniami v dopravných systémoch, plánovaním dopravy, zvukoizolačnými opatreniami a opatreniami na zdrojoch hluku.

má vážne nepriaznivé účinky (t. j. úmrtnosť), ktoré sa objavia po jednorazovej alebo krátkodobej orálnej, dermálnej alebo inhalačnej expozícii látke alebo zmesi.

je nebezpečný odpad, ktorý môže mať akútne toxické účinky po orálnom podaní alebo dermálnej aplikácii alebo po inhalačnej expozícii.

je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku alebo vibrácií.

je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a).

je plán určený na kontrolu emisií a pôsobenia hluku vrátane znižovania hluku.

Pomer množstva slnečného žiarenia odrazeného od určitého povrchu alebo objektu a celkového množstva slnečného žiarenia, dopadajúceho na tento povrch. Najčastejšie sa vyjadruje v percentách. Najvyššie albedo má čerstvý sneh 70-90%, vlhká černozem napr. len 5 %.

je proces zahrňujúci popis a zhodnotenie východiskových podmienok na znečistenom území, vyhodnotenie súčasných a potenciálnych rizík s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a navrhnutie variantov nápravných opatrení.

sú emisie látok, znečisťujúce ovzdušie, súvisiace s ľudskou činnosťou

Emisie skleníkových plynov (GHG), prekurzorov GHG a aerosólov spôsobené ľudskou činnosťou. Medzi tieto činnosti patrí spaľovanie fosílnych palív, odlesňovanie, využívanie pôdy a zmeny vo využívaní pôdy (LULUC), živočíšna výroba, hnojenie, odpadové hospodárstvo a priemyselné procesy.

Vyplývajúci z ľudskej činnosti alebo ňou spôsobený.

sú vážne akútne účinky, ako je zápal pľúc vyvolaný chemickými látkami, poškodenie pľúc alebo smrť po aspirácii látky alebo zmesi.

je jednotlivec alebo skupina jednotlivcov, ktorí súsúčasťou samotnej organizácie, alebo fyzická osoba aleboprávnická osoba, ktorá nie je súčasťou uvedenej organizáciea ktorá koná v mene uvedenej organizácie, posudzuje najmäuplatňovaný systém environmentálneho manažérstva a kon­troluje súlad s environmentálnou politikou a programom or­ganizácie vrátane dodržiavania uplatniteľných právnychpožiadaviek, ktoré sa týkajú životného prostredia.

je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.

alebo „SLI batéria“ je batéria, ktorá je osobitne určená na poskytovanie elektrickej energie na štartovanie, osvetlenie alebo zapaľovanie, ktorú je tiež možné využívať na pomocné alebo záložné účely vo vozidlách, iných dopravných prostriedkoch alebo strojoch.

Adaptácia ako reakcia na skúsenosti s klímou a jej účinkami bez vedome zameraného plánovania na riešenie zmeny klímy. Označuje sa tiež ako spontánna adaptácia.

je udelenie oprávnenia a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu, a to na 1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, 2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, 3. spracovanie starých vozidiel, 4. spracovanie elektroodpadu, 5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe, c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.