Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

E

je objekt, ktorý prekonáva umelú prekážku v migračných trasách živočíchov a ktorý slúži ich migrácii a zároveň znižuje negatívne dopady fragmentácie krajiny.

je schopnosť ekosystému vyrovnávať zmeny spôsobené vonkajšími činiteľmi a zachovávať svoje prirodzené vlastnosti a funkcie.

je strata alebo oslabenie prirodzených funkcií ekosystémov vznikajúca poškodením ich zložiek alebo narušením vnútorných väzieb a procesov v dôsledku ľudskej činnosti.

je vyjadrenie kvality štruktúry a funkcie vodných ekosystémov, ktoré sú viazané na povrchové vody. Ekologický stav je definovaný biologickými prvkami kvality, prvkami podporujúcimi biologické prvky kvality, ktorými sú hydromorfologické prvky kvality, chemické a fyzikálno-chemické prvky kvality a špecifické znečisťujúce látky.

je funkčná sústava živých a neživých zložiek životného prostredia, ktoré sú navzájom spojené výmenou látok, tokom energie a odovzdávaním informácií a ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a vyvíjajú v určitom priestore a čase.

je nebezpečný odpad, ktorý predstavuje alebo môže predstavovať okamžité alebo oneskorené riziká pre jednu alebo viacero zložiek životného prostredia.

je množstvo biologicky odstrániteľného organického znečistenia vyjadreného hodnotou ukazovateľa biochemická spotreba kyslíka za päť dní (BSK5), ktorá je ekvivalentná znečisteniu 60 g BSK5 produkovanému jedným obyvateľom za deň.

sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 32 ods. 7 zákona o odpadoch.

je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

je uvoľňovanie skleníkových plynov do ovzdušia zo zdrojov v prevádzke alebo uvoľňovanie plynov z lietadla vykonávajúceho leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D, ktoré boli špecifikované v súvislosti s touto činnosťou.

je každé priame a nepriame vnášanie látok z bodového alebo plošného zdroja do ovzdušia.

je priame alebo nepriame uvoľnenie látok, vibrácií, tepla alebo hluku z bodového zdroja alebo z plošných zdrojov prevádzky do ovzdušia, vody alebo pôdy.

je uvoľňovanie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt a/alebo ich prekurzorov do atmosféry nad určitou oblasťou, za určitý čas.

je uvoľnenie látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti.

Emisie vypustené do atmosféry pri výrobe tovarov a služieb (napr. osobou, firmou, krajinou alebo súhrnne v istom regióne).

skrátené označenie podľa osobitného predpisu, ktorý upravuje technické požiadavky pre schválenie vozidla na prevádzku v cestnej premávke z hľadiska emisií,30) podľa ktorého bolo cestné motorové vozidlo schválené.

je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok do ovzdušia počas jedného alebo viacerých časových úsekov zo zariadenia stacionárneho zdroja vyjadrená ako a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadovom plyne, b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky, c) limitný emisný faktor, d) emisný stupeň, e) stupeň odsírenia, f) tmavosť dymu, g) počet pachových jednotiek.

je množstvo emisií vyjadrené v špecifických ukazovateľoch, koncentráciách alebo úrovniach znečisťovania, ktoré nesmie byť prekročené za časovú jednotku.

je množstvo vyjadrené pomocou určitých špecifických parametrov, koncentrácia a/alebo úroveň emisie, ktoré sa počas jedného alebo viacerých časových úsekov nesmie prevýšiť.

Hodnoverné zobrazenie budúceho vývoja emisií látok, ktoré sú radiačne aktívne (napr. skleníkové plyny (GHG) alebo aerosóly), plus zmeny pôdneho krytu spôsobené človekom, ktoré môžu byť radiačne aktívne prostredníctvom zmien albeda. Emisný scenár je založený na koherentnom a vnútorne konzistentnom súbore predpokladov o hnacích silách (ako je demografický a sociálno-ekonomický vývoj, technologické zmeny, energetika a využívanie pôdy) a ich kľúčových vzťahoch.

je najvyššie množstvo znečisťujúcej látky vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré je povolené vypustiť do ovzdušia z konkrétneho stacionárneho zdroja alebo skupiny stacionárnych zdrojov z daného územia za kalendárny rok. Znečisťujúce látky, pre ktoré sa určujú emisné stropy, mechanizmus určenia emisných stropov pre vybrané zdroje a spôsob ich preukazovania ustanoví vykonávací predpis podľa § 62 písm. p).

je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.

je stav, v ktorom ľudská spoločnosť a ekologický systém na seba pôsobia trvalo udržateľným spôsobom, jednotlivci majú dostatočný prístup k vode, pôde a ovzdušiu a existujú mechanizmy na zvládanie krízových javov a konfliktov priamo či nepriamo spojených so životným prostredím.

je osvojenie si poznatkov a zručností v oblastiach získavania informácií, výskumu, kritického myslenia, riešenia problémov a rozhodovania. Gramotný občan je schopný použiť naučené k budúcemu štúdiu, práci, vo voľnom čase, každodennom živote a pri celoživotnom vzdelávaní.

sú všetky činnosti vrátane kontrol vykonávaných na mieste, monitorovania emisií a kontrol vnútorných správ a nadväzujúcich dokumentov, overovania vlastného monitorovania, kontrolovania použitých techník a primeranosti environmentálneho riadenia zariadenia, ktoré vykonáva príslušný orgán alebo ktoré sa vykonávajú v jeho mene s cieľom kontrolovať a presadzovať, aby zariadenia dodržiavali podmienky svojho povolenia, a v prípade potreby monitorovať ich vplyv na životné prostredie.

je súbor činností vykonávaných inšpekciou s cieľom kontrolovať a presadzovať, aby prevádzkovatelia dodržiavali podmienky povolenia, monitorovanie vplyvu na životné prostredie vrátane miestnych zisťovaní vykonávaných v prevádzke, monitorovania emisií a kontrol vnútorných správ a nadväzujúcich dokumentov, overovania vlastného monitorovania, kontrolovania použitých techník a primeranosti environmentálneho riadenia prevádzky. Predmetom kontroly je aj zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia.

je koncentrácia konkrétnej znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok vo vode, v sedimentoch alebo v živých organizmoch, ktorú nemožno v záujme ochrany zdravia ľudí a životného prostredia prekročiť.

sú celkové zámery a smerovanie organizácie týkajúce sa jej environmentálneho správania, for­málne vyjadrené vrcholovým manažmentom vrátane plnenia všetkých uplatniteľných právnych požiadaviektýkajúcich sa životného prostredia, ako aj odhodlanie sústavne zlepšovať environmentálne správanie. Poskytuje rámec na činnosť a na stanovenie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov.

je výchova, ktorá vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti.

je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.

je škoda na 1. chránených druhoch a chránených biotopoch, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na dosahovanie alebo udržiavanie priaznivého stavu ochrany chránených druhov a chránených biotopov s výnimkou už skôr identifikovaných nepriaznivých účinkov vzniknutých následkom konania prevádzkovateľa, na ktoré bol výslovne oprávnený v súlade s osobitným predpisom, 2. vode, ktorá má závažné nepriaznivé účinky na ekologický, chemický alebo kvantitatívny stav vôd alebo na ekologický potenciál vôd s výnimkou nepriaznivých účinkov ustanovených v osobitnom predpise, alebo 3. pôde spočívajúca v znečistení pôdy predstavujúcom závažné riziko nepriaznivých účinkov na zdravie v dôsledku priameho alebo nepriameho zavedenia látok, prípravkov, organizmov alebo mikroorganizmov na pôdu, do pôdy alebo pod jej povrch.

znamenajú ciele stanovené v článku 4 smernice EP a Rady 2000/60/ES.

je úvodná vyčerpávajúca analýza environmentálnych aspektov, environmentálnych vplyvov a environmentálneho správania, ktoré súvisia s čin­nosťami, výrobkami alebo službami organizácie.

je zvyšovanie poznatkov a informácií o aktuálnom stave prírody, ekologických trendoch, vývoji, formách myslenia a tradíciách v oblasti starostlivosti o životné prostredie.

sú merateľné výsledky riadenia organizácie týkajúce sa jej environmentálnych aspektov.

sú výsledok riadenia tých vlast­ností produktu zo strany výrobcu, ktoré majú environmen­tálny vplyv.

je komplexný súbor informá­cií pre verejnosť a iné zainteresované strany týkajúci sa tých­to prvkov organizácie: a) štruktúry a aktivít; b) environmentálnej politiky a systému environmentálne­ho manažérstva; c) environmentálnych aspektov a vplyvov; d) environmentálneho programu, dlhodobých a krátkodo­bých cieľov; e) environmentálneho správania a dodržiavania uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného pro­stredia ako sú uvedené v prílohe IV.

je v najširšom slova zmysle inštitucionalizovaný spôsob odovzdávania poznatkov o životnom prostredí. Formuje celkovú mozaiku vzťahov medzi človekom, spoločnosťou a prírodou.

je prvok činností, výrobkov alebo služieb organizácie, ktorý má alebo môže mať vplyv na ži­votné prostredie.

je vykonanie opatrení na a) zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a na zabránenie zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd, b) ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov podzemnej vody a na zabezpečenie rovnováhy medzi odbermi podzemných vôd a dopĺňaním ich množstva s cieľom dosiahnuť dobrý stav podzemných vôd do 22. decembra 2015, c) zvrátenie významného vzostupného trendu koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý je spôsobený ľudskou činnosťou s cieľom postupného znižovania znečisťovania podzemnej vody.

je vykonanie opatrenia na: a) zabránenie zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody, b) ochranu, zlepšovanie a obnovovanie útvarov povrchovej vody s cieľom dosiahnuť dobrý stav povrchových vôd do 22. decembra 2015, c) ochranu a zlepšovanie umelých a výrazne zmenených útvarov povrchových vôd s cieľom dosiahnuť dobrý ekologický potenciál a dobrý chemický stav do 22. decembra 2015, d) postupné znižovanie znečisťovania prioritnými látkami a zastavenie alebo postupné ukončenie emisií, vypúšťania a únikov prioritných nebezpečných látok.

je: a) orgán na posudzovanie zhody vymedzený v nariadení(ES) č. 765/2008, alebo každé združenie alebo skupinatakýchto orgánov, ktoré získali akreditáciu v súlades týmto nariadením, alebo b) každá fyzická osoba alebo právnická osoba alebo všetkyzdruženia alebo skupiny takýchto osôb, ktoré získali li­cenciu na vykonávanie overovania a validácie v súlades týmto nariadením.

je opis prijatých alebo plánova­ných opatrení, zodpovedností a prostriedkov na dosiahnutie dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov, ako aj konečných termínov na ich dosiahnutie.

je akákoľvek zmena životného pro­stredia úplne alebo čiastočne spôsobená produktom počas jeho životného cyklu.

je akákoľvek zmena v životnom prostredí, či už priaznivá alebo nepriaznivá, ktorá je úplne alebo čiastočne spôsobená činnosťami, výrobkami alebo službami organizácie.

predstavuje úbytok povrchovej najúrodnejšej vrstvy poľnohospodárskej pôdy, úbytok živín, humusu, organickej hmoty, zníženie mikrobiologického života a stratu funkcií pôdy.

je prechodová oblasť ústia rieky medzi sladkými a pobrežnými vodami.

je koherentná európska ekologická sústava pozostávajúca z lokalít s výskytom biotopov európskeho významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov, ktorej cieľom je umožniť zachovať, a ak je to potrebné, obnoviť priaznivý stav týchto biotopov a druhov v ich prirodzenom areáli. Na území Slovenskej republiky európsku sústavu chránených území tvoria chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (územie európskej sústavy chránených území).

je obohacovanie vody živinami, najmä zlúčeninami dusíka a fosforu, ktoré má za následok zvýšený rast cyanobaktérií, rias a vyšších vodných rastlín, čím môže dôjsť k nežiaducemu zhoršovaniu ekologickej stability, k zníženiu biodiverzity a kvality vody.

Vyjadruje množstvo vody, ktoré sa vyparí do ovzdušia z aktívneho povrchu (voda, ľad, pôda, zvlhčený povrch rastlín...) za určitý čas. Výpar je premenou kvapalného skupenstva na plynné.

Kombinované procesy, pomocou ktorých sa voda prenáša do atmosféry z otvorených vodných a ľadových plôch, obnaženej pôdy a vegetácie, ktoré tvoria zemský povrch.

je základnou evidenciou o stave vôd, o právach a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb pri nakladaní s vodami a ich ochrane. Evidujú sa v nej rozhodnutia orgánov štátnej vodnej správy a ich zmeny, údaje o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd a ďalšie údaje potrebné na výkon štátnej vodnej správy. Evidencia o vodách sa člení na evidenciu a) vodných útvarov povrchových vôd a podzemných vôd, b) množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvňovania ľudskou činnosťou, c) práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy, d) chránených území a ostatných území chránených podľa tohto zákona.

Prítomnosť ľudí, ich živobytia (spôsobov a prostriedkov obživy), druhov alebo ekosystémov, environmentálnych funkcií, služieb, zdrojov, infraštruktúry alebo ekonomických, sociálnych alebo kultúrnych hodnôt na miestach a v prostrediach, ktoré by mohli byť vystavené nepriaznivým vplyvom.

je vystavenie človeka alebo územia účinkom hluku.

Vymiznutie druhu z určitej oblasti, niekedy označované aj ako lokálne vyhynutie. Jeho použitie znamená, že druh sa stále vyskytuje inde.