Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

U

Zahŕňa zabezpečenie pretrvávania prírodných a antropogénnych systémov, čiže nepretržitého fungovania ekosystémov, zachovanie vysokej biodiverzity, recykláciu prírodných zdrojov a v ľudskom sektore úspešné uplatňovanie spravodlivosti a rovnosti.

Rozvoj, ktorý uspokojuje potreby súčasnosti bez toho, aby ohrozil schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby (WCED, 1987), a vyvažuje sociálne, hospodárske a environmentálne záujmy.

Stav, v ktorom sú antropogénne emisie oxidu uhličitého (CO2) spojené s daným subjektom vyvážené antropogénnym odstraňovaním CO2. Subjektom môže byť napríklad krajina, organizácia, okres alebo komodita, či činnosť, napríklad služba a podujatie. Uhlíková neutralita sa často posudzuje počas celého životného cyklu vrátane nepriamych emisií emisií (tzv. scope 3), ale môže sa obmedziť aj na emisie a ich odstraňovanie za určité obdobie, nad ktorými má subjekt priamu kontrolu,( ako je určené príslušným systémom).

je súčet emisií skleníkových plynov a ich odstránených množstiev v systéme výrobkov, vyjadrený ako ekvivalent oxidu uhličitého a vychádzajúci zo štúdie o environmentálnej stope výrobku s uplatnením jednotlivých kategórií vplyvu v súvislosti so zmenou klímy.

je množstvo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľnia do atmosféry v dôsledku ľudskej činnosti, vyjadrené v ekvivalente oxidu uhličitého (CO2e).

Zložka klimatického systému, ktorá má schopnosť ukladať, akumulovať alebo uvoľňovať uhlík. Oceány, pôda, atmosféra a lesy sú príkladmi zásobníkov uhlíka.

je osobitné vyjadrenie, ktoré umožňuje merať environmentálne správanie organizácie.

je vybratie z vody a znefunkčnenie posledného prostriedku použitého na lov a následné vyznačenie ukončenia lovu v povolení na rybolov.

je koryto, ktorého dno a brehy sú umelo vytvorené a do ktorého je voda odvedená, najmä vodný kanál, vodný náhon a prieplav.

je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.

je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou.

je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola určená za určené parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe ich žiadosti.

je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany verejného zdravia.

je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.

je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.

je prvé použitie batérie v Únii na jej zamýšľaný účel bez toho, aby bola predtým uvedená na trh.

je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

je prvé sprístupnenie batérie na trhu Únie.

je prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

je okamih, keď prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania.

je akékoľvek preniknutie znečisťujúcej látky do životného prostredia v dôsledku ľudskej činnosti, či už zámernej alebo náhodnej, obvyklej alebo neobvyklej vrátane vyliatia, emitovania, vypustenia, injektovania, zneškodnenia alebo uloženia, alebo prostredníctvom kanalizácie bez konečného čistenia odpadových vôd.

je každé odplatné alebo bezodplatné sprístupňovanie výrobkov tretím osobám na trhu okrem sprístupňovania geneticky modifikovaných organizmov vrátane súborov kultúr na ich používanie v uzavretých priestoroch alebo na zavádzanie do životného prostredia.

je stavba alebo zariadenie, ktoré zabraňuje vybraným domestikovaným živočíchom vo voľnom pohybe mimo tejto stavby alebo zariadenia, napríklad budova, ohrada, dvor, oplotený pozemok.

sú laboratóriá, skleníky, pestovateľské miestnosti a iné uzavreté priestory znemožňujúce únik geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov vo výskumných, vývojových alebo výrobných zariadeniach používateľa.

je uzavretý chovný systém so samostatným vetraním tvoriaci samostatný vzdušný priestor, ktorým je napríklad izolátor alebo oddelený priestor s laminárnym prúdením.

je právnická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva v rybárskom revíri.