Všetky termíny

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

U

účel rybovodu


purpose of the fish passes

je zabezpečenie migračnej priechodnosti vodnej stavby tvoriacej migračnú bariéru alebo migračnú prekážku pre ryby a ďalšie vodné živočíchy. Technické podmienky návrhu rybovodov musia spĺňať vhodné technické požiadavky a biologické požiadavky na výstavbu rybovodov.

údržba zariadenia


maintenance of the device

je činnosť smerujúca na udržiavanie zariadenia v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave. Údržbou zariadenia sú aj predpísané prehliadky, skúšky, kontroly, revízie a opravy zariadení, ako aj montáž a demontáž častí zariadení v rozsahu potrebnom na vykonanie prehliadok, skúšok, kontrol, revízií alebo opráv zariadení.

ukazovateľ environmentálneho správania


environmental performance indicator

je osobitné vyjadrenie, ktoré umožňuje merať environmentálne správanie organizácie.

je vybratie z vody a znefunkčnenie posledného prostriedku použitého na lov a následné vyznačenie ukončenia lovu v povolení na rybolov.

je vymedzená oblasť geologickej jednotky, v ktorej sa ukladá oxid uhličitý, kde sú vybudované súvisiace povrchové a vtláčacie zariadenia.

je miesto alebo zariadenie určené na zhromažďovanie alebo na ukladanie ťažobného odpadu v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo v suspenzii a) ak ide o úložisko kategórie A alebo o úložisko na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu v pláne nakladania s ťažobným odpadom, b) po šiestich mesiacoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neočakávane vytvoreného ťažobného odpadu, ktorý je kategorizovaný ako nebezpečný odpad podľa osobitného predpisu, c) po jedom roku od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je inertný, d) po troch rokoch od zhromažďovania alebo od ukladania ťažobného odpadu, ak ide o úložisko určené na ukladanie neznečistenej zeminy, ťažobného odpadu, ktorý nie je nebezpečný a vznikol pri prieskume, ťažobného odpadu pochádzajúceho z ťažby, úpravy a skladovania rašeliny a inertného ťažobného odpadu. Za úložisko ťažobného odpadu sa považuje odval a odkalisko.

je koryto, ktorého dno a brehy sú umelo vytvorené a do ktorého je voda odvedená, najmä vodný kanál, vodný náhon a prieplav.

je krytá stavba alebo nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové plochy.

umelý vodný útvar


artificial water body

je útvar povrchovej vody vytvorený ľudskou činnosťou.

je také zaťaženie územia ľudskou činnosťou, pri ktorom nedochádza k poškodzovaniu životného prostredia, najmä jeho zložiek, funkcií ekosystémov alebo ekologickej stability.

je mechanický, fyzikálny, biologický, tepelný alebo chemický proces alebo kombinácia procesov vykonávaných na nerastoch vrátane práce lomov s cieľom ťažby nerastov, zmeny ich veľkosti a vrátane ich triedenia, oddeľovania a lúhovania, ako aj opätovnej úpravy predtým nevyužívaného ťažobného odpadu, okrem tavenia, procesov tepelnej výroby (iných ako pálenie vápencov) a metalurgických procesov.

úprava odpadu


waste processing

je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.

určené parkovisko


designated parking area

je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola určená za určené parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe ich žiadosti.

je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany verejného zdravia.

úrovne znečisťovania zodpovedajúce najlepším dostupným technikám


emission levels associated with the best available techniques

sú škálou úrovní znečisťovania dosiahnutých za obvyklých prevádzkových podmienok pri použití najlepšej dostupnej techniky alebo kombinácie najlepších dostupných techník, ako sú opísané v záveroch o najlepších dostupných technikách, vyjadrenou ako priemer za dané časové obdobie za špecifikovaných referenčných podmienok.

je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.

je vymedzené množstvo podzemnej vody hydrogeologického kolektora alebo hydrogeologických kolektorov.

je vymedzená významná časť povrchovej vody, napríklad jazero, nádrž, potok alebo jeho úsek, rieka alebo jej úsek, kanál, časť brakickej vody alebo pásmo pobrežnej vody.

uvádzanie na trh


placing on the market

je každé odplatné alebo bezodplatné sprístupňovanie výrobkov tretím osobám na trhu okrem sprístupňovania geneticky modifikovaných organizmov vrátane súborov kultúr na ich používanie v uzavretých priestoroch alebo na zavádzanie do životného prostredia.

uvedenie batérií a akumulátorov na trh


placing on the market of batteries and accumulators

je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.

uvedenie elektrozariadenia na trh


placing on the market of EEE

je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

uvedenie neobalového výrobku na trh


placing on the market of a non-packaging product

je prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

uvedenie obalov na trh


placing on the market of packaging

je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

uvedenie vozidla na trh


placing on the market of vehicle

je okamih, keď prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania.

je stavba alebo zariadenie, ktoré zabraňuje vybraným domestikovaným živočíchom vo voľnom pohybe mimo tejto stavby alebo zariadenia, napríklad budova, ohrada, dvor, oplotený pozemok.

uzavreté priestory


enclosed facilities

sú laboratóriá, skleníky, pestovateľské miestnosti a iné uzavreté priestory znemožňujúce únik geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov vo výskumných, vývojových alebo výrobných zariadeniach používateľa.

je uzavretý chovný systém so samostatným vetraním tvoriaci samostatný vzdušný priestor, ktorým je napríklad izolátor alebo oddelený priestor s laminárnym prúdením.

územie európskeho významu


Site of Community Importance

je územie v Slovenskej republike tvorené jednou alebo viacerými lokalitami, a) na ktorých sa nachádzajú biotopy európskeho významu alebo druhy európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia, b) ktoré sú zaradené v národnom zozname týchto lokalít (ďalej len „národný zoznam“) obstaraným ministerstvom a prerokovaným s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“).

územie medzinárodného významu


site of international importance

lokalita, na ktorú sa vzťahujú záväzky a odporúčania v oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv,64e) ktorými je viazaná, z členstva v medzinárodných organizáciách a z medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila. Územia medzinárodného významu tvoria mokrade medzinárodného významu, lokality svetového prírodného dedičstva, biosférické rezervácie a iné medzinárodne významné územia evidované v zoznamoch, ktoré vedú príslušné orgány zriadené na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, orgány medzinárodných organizácií, ktorých je Slovenská republika členom, alebo orgány medzinárodných programov, ku ktorým Slovenská republika pristúpila.

je záplavové územie pre potreby sploštenia povodňovej vlny.

je priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím.

územný systém ekologickej stability


territorial system of ecological stability

je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine; základ tohto systému predstavujú biocentrá, biokoridory a interakčné prvky nadregionálneho, regionálneho alebo miestneho významu.

je právnická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva v rybárskom revíri.