Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

V

je bilancia, ktorú tvorí hydrologická bilancia a vodohospodárska bilancia. Základnou bilančnou jednotkou je čiastkové povodie.

je dokument vodného plánovania na ochranu a zlepšenie stavu povrchových vôd a podzemných vôd a vodných ekosystémov, na trvalo udržateľné a hospodárne využívanie vôd, na zlepšenie vodných pomerov, na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a na ochranu pred škodlivými účinkami vôd.

je potvrdenie zo strany environmentálneho overovateľa, ktorý vykonal overovanie, že informácie a údaje uvedené v environmentálnom vyhlásení organizácie a v jej aktualizovanom environmentálnom vyhlásení sú spoľahlivé, dôveryhodné a správne a spĺňajú požiadavky uvedené v tomto nariadení.

je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky: a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, b) jej ďalšie používanie je zabezpečené, c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup, d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí, f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a g) bol udelený súhlas. na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o).

jedna fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb, alebo právnický chosôb, ich organizácie alebo skupiny.

je fyzická osoba, právnická osoba alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je verejnosť v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 16 smernice 2010/75/EÚ.

je jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.

je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito osobami.

je prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd.

je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou.

je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ktoré a) zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť, b) sú určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom mieste a c) je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.

je spaľovacie zariadenie vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami so súhrnným menovitým tepelným príkonom najmenej 50 MW.

sú veľké zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré spoločne fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom mieste nainštalovali a z neho odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť a používajú a udržiavajú ich osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie.

je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.

je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.

sú materiály tvorené najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami.

sú zásoby v ochranných pilieroch povrchových a podzemných stavieb, zariadení a banských diel, v pilieroch určených na zaistenie bezpečnosti prevádzky a v ochranných pásmach a v chránených územiach podľa osobitných predpisov.

vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav uvedenej sústavy je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny. Základnou fyzikálnou veličinou je zrýchlenie vibrácií.

je miesto v oblasti s nízkou hustotou obyvateľstva vzdialené od mestských oblastí a priemyselných oblastí, mimo diaľnic a hlavných dopravných ciest a mimo miestnych emisií a požiadavky na umiestnenie sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. b)

je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.

sú povrchové vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom.

sú vody, ktoré definuje Dohovor OSN o morskom práve v článku 8: S výnimkou ustanovení časti iv tvoria vody rozprestierajúce sa smerom k pevnine od základnej línie pobrežného mora časť vnútorných vôd štátu.

je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie, ktorý sa člení na všeobecnú časť, pohotovostnú časť a operatívnu časť.

je stojatá voda alebo tečúca voda na zemskom povrchu a podzemná voda smerom k pevnine od základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd.

je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.

je schvaľovací orgán alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sa v súvislosti s batériami podieľa na dohľade nad trhom a ktorý je za tieto činnosti zodpovedný.

sú všetky vody podľa osobitného predpisu.

je akákoľvek povrchová voda, ktorá je vyhlásená podľa osobitného predpisu a ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný trvalý zákaz kúpania alebo trvalé odporúčanie nekúpať sa; veľký počet kúpajúcich sa posudzuje úrad verejného zdravotníctva s ohľadom najmä na vývoj z minulosti, vybudovanú infraštruktúru alebo zariadenia a opatrenia prijaté na podporu kúpania v minulosti. Vodou určenou na kúpanie podľa odseku nie sú: a) umelé kúpaliská a kúpeľné bazény, b) uzavreté vodné plochy využívané na ošetrovateľské účely alebo liečebné účely, c) umelo vytvorené uzavreté vodné plochy oddelené od povrchových vôd a podzemných vôd.

je pitná voda v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu.

je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd a do podzemných vôd.

je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou.

je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na riadenie odtoku.

je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody verejným vodovodom podľa osobitného predpisu a množstva odobratej pitnej vody.

sú stavby, ich súčasti alebo ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Súčasťou vodnej stavby sa rozumie ďalší objekt, ktorý súvisí s prevádzkovým, výrobným alebo technologickým zariadením pri prevádzke vodnej stavby vrátane obslužných komunikácií a inžinierskych sietí, ktoré slúžia k jej činnosti. Vodnými stavbami sú najmä a) stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených, b) stavby na ochranu pred povodňami, c) priehrady, vodné nádrže, rybovody, rybníky, rybochovné zariadenia, hate, hrádze, vodné elektrárne, stavby na využívanie hydroenergetického potenciálu vodného toku a iné stavby potrebné na nakladanie s vodami, d) studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské objekty samostatne slúžiace na účely zásobovania vodou, e) stavby stôk, stokové siete vrátane objektov na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd a osobitných vôd a na ich vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a stavby určené na predchádzajúce čistenie odpadových vôd pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie, f) hydromelioračné stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou, g) stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných vodných útvaroch, h) stavby umožňujúce využívanie vôd najmä na hromadnú rekreáciu a vodné športy, i) odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, j) vodovodné prípojky, ak 1. slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb, 2. slúžia na zásobovanie skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí, 3. sú zriadené k stavbe, pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody, 4. sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu s denným priemerným množstvom väčším ako 0,5 l za sekundu, k) kanalizačné prípojky do verejnej kanalizácie, ak 1. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z poľnohospodárskych stavieb, 2. slúžia na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo zo skupiny stavieb, ak to vyžaduje samostatnú stokovú sieť, 3. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ktoré vyžadujú ich predchádzajúce čistenie, 4. sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer väčší ako 20 cm, l) stavby umožňujúce využívanie energetického potenciálu podzemných vôd.

je povrchová voda, podzemná voda, brakické vody a pobrežná voda podľa osobitného predpisu.

je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru; vodným tokom sú aj vody umelo vzduté v koryte vodného toku, vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a v odstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.

je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru. Vodným tokom sú aj vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a odstavených ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj vody umelo vzduté v koryte. Vodným tokom zostávajú aj povrchové vody, ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi.

je trvalé alebo dočasné sústredenie vody na zemskom povrchu alebo pod jeho povrchom, ktoré je charakterizované typickými formami výskytu a znakmi hydrologického režimu.

je bilancia, ktorá porovnáva požiadavky na odbery povrchových vôd a podzemných vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a osobitných vôd s využiteľným množstvom vôd a ich kvalitou a posudzuje dopad vypúšťania odpadových vôd a osobitných vôd na kvalitu využiteľných množstiev vôd.

je odber, zachytávanie a úprava surovej vody, zhromažďovanie, akumulácia a dodávka pitnej vody, ako aj príjem, odvádzanie a čistenie odpadovej vody v zariadeniach, z ktorých je následne vypúšťaná do povrchových vôd.

sa na účely tohto zákona rozumie: a) vykonávanie úloh spojených so zisťovaním výskytu, množstva, režimu a kvality a s hodnotením stavu povrchových vôd a podzemných vôd, ktoré určí ministerstvo, b) odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodí, c) sledovanie vplyvu bodového znečistenia na kvalitu vôd v recipientoch, d) identifikácia plošného znečisťovania vôd, e) spolupráca pri vypracovaní Programu protieróznych opatrení, opatrení na zvyšovanie retenčnej schopnosti čiastkových povodí a koordinácia pri ich vykonávaní, f) koordinovanie vodohospodárskych úloh s tvorbou a využívaním vodohospodárskych účinkov územného systému ekologickej stability, g) spracovanie ekonomických analýz nakladania s vodami a uplatňovanie platieb za užívanie vôd, h) zabezpečovanie stanovísk z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí, technických podkladov a iných odborných podkladov pre rozhodovaciu a inú správnu činnosť orgánov štátnej vodnej správy, i) správa vodohospodársky významných vodných tokov, j) starostlivosť o odkryté podzemné vody z hľadiska ochrany výskytu, množstva, kvality vôd, vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine (ďalej len „vodné pomery“), k) zabezpečovanie koncepcie a koordinácia opatrení na znižovanie nepriaznivých účinkov povodní a sucha.

je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu.

je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou s režimom účelového rybárskeho hospodárenia.

sú vody v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb, alebo umožňujúce odber vôd na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave.

je vodárenský zdroj, ktorým je vodný tok.

je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek.

je jedinec rastlinného druhu alebo druhu húb, ktorého populácia sa udržuje samovoľne, a to i v prípade jeho držby alebo pestovania mimo jeho prirodzeného výskytu v biotopoch.

je jedinec živočíšneho druhu, ktorý sa bez intenzívnej ľudskej opatery narodil, vyliahol alebo rozmnožil vo svojom prirodzenom prostredí alebo bol do neho vypustený. Pod pojmom intenzívna ľudská opatera sa rozumie umelý chov alebo odchov exemplára živočíšneho druhu.

akýkoľvek priamy alebo nepriamy vplyv na životné prostredie vrátane vplyvu na zdravie ľudí, flóru, faunu, biodiverzitu, pôdu, klímu, ovzdušie, vodu, krajinu,prírodné lokality, hmotný majetok, kultúrne dedičstvo a vzájomné pôsobenie medzi týmito faktormi.

je priame alebo nepriame vnášanie znečisťujúcich látok do podzemných vôd spôsobené ľudskou činnosťou.

sú kone, osly a ich krížence, dobytok, ošípané, ovce, kozy, hydina, bežce, králiky a kožušinové živočíchy.

sú a) rádioaktívne nerasty; b) všetky druhy uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a bituminózne horniny vhodné na energetické využitie; c) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy; d) magnezit; e) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru a fluór alebo ich zlúčeniny; f) kamenná soľ, draselné, bórové, brómové a jódové soli; g) grafit, baryt, azbest, sľuda, mastenec, diatomit, sklársky a zlievárenský piesok, minerálne farbivá, bentonit; h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťami polovodičov; i) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit a vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, travertín; j) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene; k) halloyzit, kaolín, keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce, sadrovec, anhydrit, živce, perlit a zeolit; l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením; m) mineralizované vody, z ktorých sa môžu priemyselne získavať vyhradené nerasty; n) technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nie sú nepatria medzi plyny uvedené pod písmenom b).

je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele štvrtej časti zákona o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

je na účely tohto zákona každý jednotlivý typ batérií a akumulátorov v členení podľa odseku 3.

je zložka komunálnych odpadov, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

je maximálne množstvo povrchovej vody, ktoré možno odoberať z profilu vodného toku za prijateľných technických, ekonomických a ekologických podmienok bez ovplyvnenia režimu vodného toku, ktoré by malo za následok zhoršenie kvalitatívneho stavu vôd. Využiteľným množstvom podzemnej vody je maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných technických, ekonomických a ekologických podmienok bez ovplyvnenia režimu podzemných vôd, ktoré by malo za následok zhoršenie kvalitatívneho stavu vôd.

je celkový dlhodobý priemerný ročný prítok do útvaru podzemnej vody zmenšený o dlhodobý ročný odtok potrebný na dosiahnutie cieľov ekologickej kvality v povrchových vodách, ktoré sú s ním spojené a ktoré sú ustanovené v § 5 (zákona č. 364/2004 Z. z.) tak, aby sa zabránilo výraznému zhoršeniu ekologického stavu takýchto vôd a akémukoľvek výraznému poškodeniu s nimi spojených suchozemských ekosystémov.

Súhrn opatrení, činností a vstupov uplatňovaných na pôde. Pojem využívanie pôdy sa používa aj v zmysle sociálnych a hospodárskych účelov, na ktoré sa pôda obhospodaruje (napr. pasenie, ťažba dreva, ochrana prírody a bývanie v meste). V národných inventúrach skleníkových plynov (GHG) sa využívanie pôdy klasifikuje podľa IPCC kategórií využívania pôdy, a to na lesnú pôdu, ornú pôdu, trávnaté plochy, mokrade, sídla a ostatné pôdy.

je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého bodu prílohy č. 1.

je poškodenie tkaniva oka alebo závažné fyzické zhoršenie zraku, ktoré nie je úplne reverzibilné a vyskytne sa po expozícii oka látke alebo zmesi.

je pozemná komunikácia, ktorá má viac ako 3 000 000 prejazdov motorových vozidiel za rok.

je železničná dráha, ktorá má viac ako 30 000 prejazdov vlakov za rok.

je letisko, na ktorom sa uskutoční viac ako 50 000 vzletov a pristátí lietadiel za rok okrem vzletov a pristátí výcvikových letov lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg.

je spaľovacie zariadenie so súhrnným menovitým tepelným príkonom 1 MW a viac a menším ako 50 MW vymedzené v súlade s agregačnými pravidlami, pričom medzi väčšie stredné zariadenia sa tiež zaraďuje zariadenie s menovitým tepelným príkonom 50 MW a viac, ak podľa agregačných pravidiel nejde o veľké spaľovacie zariadenie.

je priestor ohradený plotom, stenou, tyčami, pletivom alebo inak ohradený, často umiestňovaný mimo budovy, v ktorom sa môžu zvieratá chované v klietke alebo v koterci voľne pohybovať istý čas v závislosti od jeho etologických a fyziologických potrieb, ako aj výcviku.

je tuhá alebo kvapalná látka alebo zmes látok, ktorá je samovoľne schopná chemickou reakciou uvoľňovať plyn pri takej teplote a tlaku a takou rýchlosťou, že spôsobí poškodenie okolitého prostredia. Patria sem aj pyrotechnické látky, i keď neuvoľňujú plyny.

je nebezpečný odpad, z ktorého sa môže na základe chemickej reakcie uvoľňovať plyn pri takej teplote, tlaku a rýchlosti, že dôjde k poškodeniu okolitého prostredia. Patrí sem pyrotechnický odpad, výbušný organický odpad s obsahom peroxidov a výbušný samovoľne reagujúci odpad.

sú informácie o stave kontaminácie pôdy a podzemných vôd príslušnými nebezpečnými látkami.

je zárez do zemskej kôry so stabilným úklonom bokov, ktorého dĺžka presahuje hĺbku a šírka dna je najmenej 0,6 m.

je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

je útvar povrchovej vody, ktorého charakter sa pôsobením ľudskej činnosti podstatne zmenil a je určený podľa príslušnej klasifikácie (§ 81 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z.).

je akýkoľvek zhotoviteľ, dovozca alebo distribútor alebo iná fyzická či právnická osoba, ktorá je bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv uzavretých na diaľku buď: a) usadená v členskom štáte a vyrába batérie pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo si dáva batérie navrhovať alebo vyrábať a dodáva ich po prvý raz pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, vrátane batérií zabudovaných do prístrojov, ľahkých dopravných prostriedkov alebo ostatných vozidiel, a to na území daného členského štátu b) usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu ďalej predáva pod vlastným menom alebo ochrannou známkou batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, ktoré zhotovujú iní, na ktorých nie je uvedené meno alebo ochranná známka týchto iných zhotoviteľov c) usadená v členskom štáte a v tomto členskom štáte prvýkrát v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, alebo d) predáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, a to formou zmlúv na diaľku priamo koncovým používateľom bez ohľadu na to, či sú súkromnými domácnosťami, v členskom štáte, a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine

je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a), c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu, d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte, e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte.

je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike, b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky samostatne. Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

je výrobca elektrozariadení (§ 32 zákona o odpadoch), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42 zákona o odpadoch), výrobca obalov (§ 52 zákona o odpadoch), výrobca vozidiel (§ 60 zákona o odpadoch), výrobca pneumatík (§ 69 zákona o odpadoch), výrobca neobalového výrobku (§ 73 zákona o odpadoch).

je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné okamžite vydať výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Výstražné prahy sú ustanovené pre oxid siričitý, oxid dusičitý, ozón a PM10.

je akýkoľvek výstup odpadu z Únie okrem tranzitu cez Úniu;

je každá zmena v prevádzke, štruktúre,administratíve, postupoch, činnostiach, výrobkov alebo služ­bách organizácie, ktorá má alebo môže mať významný vplyv na systém environmentálneho manažérstva organizácie, ži­votné prostredie a zdravie ľudí.

je každý štatisticky a environmentálne významný nárast koncentrácie znečisťujúcej látky, skupiny znečisťujúcich látok alebo indikátora znečistenia v podzemných vodách, pre ktorý sa podľa § 4c určí potreba zvrátenia jeho trendu.

je environmentálny as­pekt, ktorý má alebo môže maťvýznamný environmentálny vplyv.

je taká časť územia, ktorá utvára charakteristický vzhľad krajiny alebo prispieva k jej ekologickej stabilite, najmä les, rašelinisko, brehový porast, jazero, mokraď, rieka, bralo, tiesňava, kamenné more, pieskový presyp, park, aleja, remíza.

sú emisné limity, alebo iné podmienky stanovené aspoň na odvetvovej úrovni, ktoré sú prijaté s úmyslom ich priameho použitia na stanovenie podmienok povolenia.