Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: verejnosť
Termín v slovenskom jazyku:

verejnosť

Termín v anglickom jazyku:

public

1. definícia termínu:
Definícia:
je jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb.
Zdroj k definícii:
Dokument: 146/2023  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno t)
Názov: Zákon o ochrane ovzdušia
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, ich združenia, organizácie alebo skupiny.
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 8 ods. 1
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou ich združenia, organizácie alebo skupiny.
Zdroj k definícii:
Dokument: AD98  –  Medzinárodné dohovory
Info: článok 2 odsek 4
Názov: Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor)
Link k definícii:
4. definícia termínu:
Definícia:
je jedna alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb a združenia organizácie alebo skupiny tvorené týmito osobami.
Zdroj k definícii:
Dokument: 205/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno c)
Názov: Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: