Free cookie consent management tool by TermsFeed Termíny z kategórie Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Termíny z kategórie: hluk

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

je znižovanie budúceho hluku opatreniami v rámci územného plánovania, technickými opatreniami v dopravných systémoch, plánovaním dopravy, zvukoizolačnými opatreniami a opatreniami na zdrojoch hluku.

je taká hodnota hlukového indikátora vo vonkajšom prostredí, ktorej prekročenie je dôvodom na návrh opatrení na zníženie hluku alebo vibrácií.

je hodnota, ktorej prekročenie je dôvodom pre územnú samosprávu, správcov pozemných komunikácií, prevádzkovateľov železničných dráh a pre prevádzkovateľov letiska na prijatie opatrení na zníženie hluku (podľa prvého bodu prílohy č. 1 a podľa prílohy č. 1a).

je plán určený na kontrolu emisií a pôsobenia hluku vrátane znižovania hluku.

C

je vnútorné alebo vonkajšie prostredie, v ktorom sa zdržujú ľudia trvale alebo opakovane a pre ktoré sú stanovené prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku, infrazvuku a vibrácií, napr. chránená obytná miestnosť, chránené územie.

E

Prítomnosť ľudí, ich živobytia (spôsobov a prostriedkov obživy), druhov alebo ekosystémov, environmentálnych funkcií, služieb, zdrojov, infraštruktúry alebo ekonomických, sociálnych alebo kultúrnych hodnôt na miestach a v prostrediach, ktoré by mohli byť vystavené nepriaznivým vplyvom.

je vystavenie človeka alebo územia účinkom hluku.

H

je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

je hluk alebo iné vplyvy registrované meracími prístrojmi aj vtedy, ak zvuk, infrazvuk alebo vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzovať, nepôsobia.

Vo vonkajšom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajších zdrojov: i) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy, ii) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach, iii) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk, iv) hluk z iných zdrojov, napríklad hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, hluk z mimopracovných aktivít človeka.

je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti.

je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým účinkom podľa prvého bodu prílohy č. 1.

je celoročná priemerná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí určená počas všetkých dní kalendárneho roka, charakteristická pre celkové obťažovanie hlukom a slúži na účely strategického posudzovania hluku podľa osobitných predpisov.

je porovnanie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s prípustnou hodnotou.

I

je rušivý alebo nepríjemný zvuk, ktorý vzniká v dôsledku jedného alebo viacerých zvukových impulzov. Impulzový hluk v závislosti od druhu zdroja, ktorým môže byť bežný impulzový, vysokoimpulzový a vysokoenergetický impulzový zdroj, sa primerane posudzuje podľa slovenskej technickej normy.

je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami pod 16 Hz.

M

je zisťovanie údajov o existujúcej hlukovej situácii alebo predpokladanej hlukovej situácii vyjadrenej hlukovým indikátorom, indikácia porušení akejkoľvek prislúchajúcej platnej limitnej hodnoty, zisťovanie počtu ľudí alebo počtu bytov ovplyvnených hlukom.

O

je stanovenie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny.

je subjektívny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podráždenia spôsobený hlukom.

je náhla jednorazová alebo opakovaná zmena zrýchlenia vibrácií.

P

je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.

je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz.

je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne mení, ale nie je impulzový (napríklad hluk z parkovísk, letných terás alebo športovísk, hluk pri nakladaní a odvoze komunálneho odpadu alebo pri zásobovaní tovarom, zvonenie zvonov, štekot psov).

je zvuk, ktorý sa v mieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s, napr. prejazd motorových vozidiel, vlaku, prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora a pod.

sú dohodnuté úrovne určujúcich veličín, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia podľa súčasného stavu poznania a ekonomickej úrovne spoločnosti.

R

je časový interval, na ktorý sa vzťahuje posudzovaná alebo prípustná hodnota. Referenčný časový interval pre deň je od 6.00 do 18.00 hod. (12 hod.), pre večer od 18.00 do 22.00 hod. (4 hod.) a pre noc od 22.00 do 6.00 hod. (8 hod.).

S

je akákoľvek metóda použitá na výpočet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty hlukového indikátora alebo škodlivých účinkov hluku.

je mapa určená na celkové posúdenie expozície hluku v danej oblasti, ktorý je spôsobený rôznymi zdrojmi hluku, alebo na celkovú predikciu v tejto oblasti.

T

je oblasť, v ktorej hodnota vybraného hlukového indikátora spôsobená zdrojom hluku nepresahuje príslušnú akčnú hodnotu.

je oblasť určená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktorá nie je narušená hlukom z dopravy po pozemnej komunikácii, železničnej dopravy, leteckej dopravy, priemyselnej činnosti alebo rekreačných aktivít.

je zvuk, ktorému možno subjektívne prisúdiť výšku. Zvuk sa považuje za tónový, ak je tónová zložka počuteľná a pôsobí rušivo.

U

je fyzikálna veličina, ktorá kvantitatívne a kvalitatívne charakterizuje hluk, infrazvuk alebo vibrácie a používa sa na hodnotenie nepriaznivých účinkov hluku, infrazvuku alebo vibrácií z hľadiska ochrany verejného zdravia.

je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne nemení.

V

vibrácie (mechanické kmitanie) je pohyb mechanickej sústavy alebo jej časti, ktorý vyvolá u človeka vnem a pri ktorom veličina opisujúca polohu, zrýchlenie, rýchlosť alebo stav uvedenej sústavy je striedavo väčšia a menšia ako rovnovážna alebo vzťažná hodnota tejto veličiny. Základnou fyzikálnou veličinou je zrýchlenie vibrácií.

je vzťah medzi hodnotou hlukového indikátora a škodlivým účinkom podľa druhého bodu prílohy č. 1.

je pozemná komunikácia, ktorá má viac ako 3 000 000 prejazdov motorových vozidiel za rok.

je železničná dráha, ktorá má viac ako 30 000 prejazdov vlakov za rok.

je letisko, na ktorom sa uskutoční viac ako 50 000 vzletov a pristátí lietadiel za rok okrem vzletov a pristátí výcvikových letov lietadiel s maximálnou vzletovou hmotnosťou 5 700 kg.

Z

je zvuk, ktorý individuálne ruší alebo obťažuje človeka (napríklad výrazné rytmické alebo tónové zložky vo zvuku, hlasitá reč, hudba, intenzívne a náhodne sa opakujúce zvukové impulzy, prerušovaný alebo premenný hluk s veľkým rozdielom hladín).

zvuk je akustické vlnenie, ktoré vyvoláva u človeka vnem. Základnou fyzikálnou veličinou je akustický tlak.

je jednorazový akustický dej charakterizovaný náhlym nárastom akustického tlaku a krátkym trvaním.

S

je nepriaznivý účinok na ľudské zdravie.