Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: hluk vo vonkajšom prostredí
Termín v slovenskom jazyku:

hluk vo vonkajšom prostredí

Termín v anglickom jazyku:

environmental noise

1. definícia termínu:
Definícia:
Vo vonkajšom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajších zdrojov:
i) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy,
ii) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach,
iii) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk,
iv) hluk z iných zdrojov, napríklad hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, hluk z mimopracovných aktivít človeka.
Zdroj k definícii:
Dokument: 549/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno c)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2/2005  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno a)
Názov: Zákon o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov
Link k definícii:

Kategórie: