Free cookie consent management tool by TermsFeed Termíny z kategórie Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Termíny z kategórie: environmentálne záťaže

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

je proces zahrňujúci popis a zhodnotenie východiskových podmienok na znečistenom území, vyhodnotenie súčasných a potenciálnych rizík s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a navrhnutie variantov nápravných opatrení.

B

je vrchná časť horninového prostredia (1,5 až 2 m pod povrchom terénu), t.j. tá časť horninového prostredia, s ktorou prichádzajú do styku živé organizmy.

E

je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody.

G

je prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a navrhujú sa sanačné opatrenia (§ 3 písm. d) geologického zákona).

je prieskum, ktorým sa a) zisťujú a overujú geologické činitele, sleduje rovnováha medzi využívaním a ochranou životného prostredia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. a) a b), b) zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, po potvrdení prítomnosti znečistenia sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká znečistenia s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e), c) zisťujú a overujú pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, po potvrdení prítomnosti environmentálnej záťaže sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie environmentálnej záťaže, d) zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch, e) navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.

I

je súbor činností, ktorých výsledkom je rozpoznanie environmentálnej záťaže. Súčasťou identifikácie environmentálnej záťaže je jej klasifikácia a vyplnenie registračného listu environmentálnej záťaže.

je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu, ktorej prekročenie môže ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje monitorovanie znečisteného územia.

je nástroj, ktorý zabezpečuje zhromažďovanie údajov a poskytovanie informácií o environmentálnych záťažiach. Informačný systém je súčasťou informačného systému verejnej správy.

je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej pre pôdu, horninové prostredie a podzemnú vodu,ktorej prekročenie pridanom spôsobe využitia územia predpokladá vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného územia.

je prieskum, ktorým sa skúmajú inžinierskogeologické pomery a hydrogeologické pomery územia najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a na účely spracúvania geologických podkladov na návrhy na stabilizáciu územia.

je prieskum, ktorým sa a) skúmajú, zisťujú a overujú inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery vybraného územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby, b) zisťujú podmienky stability územia, v ktorom sa uvažuje o realizácii výstavby, c) spracúvajú geologické podklady na účely územného plánovania, a navrhujú preventívne opatrenia a adaptačné opatrenia, d) zisťujú podmienky stability územia náchylného na zosúvanie s návrhom na stabilizovanie územia.

K

je hodnotenie rizika environmentálnej záťaže, určovanie poradia environmentálnych záťaží z hľadiska ich predpokladaného rizika a z neho vyplývajúcej naliehavosti realizácie geologických prác.

O

je kontrola vykonávania geologických prác uvedených v§ 2 ods. 5 písm. b) a c) geologického zákona treťou nezávislou fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c).

je súbor podporných geologických činností vykonávaných pri prácach podľa osobitných predpisov (Napríklad § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 134/2010 Z. z.) fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie príslušných geologických prác.

P

je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.

je časť pôdneho alebo horninového prostredia, v ktorej je časť pórov vyplnená vzduchom. Leží medzi povrchom terénu a pásmom nasýtenia.

je každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak a) sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo b) environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.

R

sú abiotické zložky životného prostredia vrátane človeka, ktoré môžu byť znečistením ohrozené (napr. vodárenské zdroje, rastliny a poľnohospodárske plodiny, ľudia a živočíchy v okolí znečisteného územia).

je vodný útvar (povrchová voda, podzemná voda), do ktorého znečistenie preniká.

je miesto v určitej vzdialenosti od zdroja znečistenia alebo zdroja znečisťovania v smere šírenia sa znečistenia, v ktorom sa porovnáva súčasná alebo budúca najvyššia možná koncentrácia znečistenia v podzemnej vode s kritériom kvality podzemnej vody. V prípade, že sa receptor znečistenia nachádza vo vzdialenosti väčšej ako 100 m od zdroja znečistenia/znečisťovania podzemnej vody, referenčné miesto sa konvenčne určuje do vzdialenosti 100 m od zdroja znečistenia/znečisťovania podzemnej vody, resp. od okraja rozšírenia voľnej fázy uhľovodíkov.

je taký čas transportu znečistenia podzemnou vodou, pri ktorom sa v referenčnom mieste nachádza alebo bude nachádzať najvyššia možná koncentrácia znečistenia spôsobená jednorazovým, viacrazovým zdrojom znečistenia alebo trvalým zdrojom znečisťovania podzemnej vody.

S

sú práce vykonávané v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, ktorých cieľom je odstrániť, znížiť alebo obmedziť kontamináciu na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia.

je: a) odstránenie príčin vzniku environmentálnej záťaže, b) obmedzenie plošného a priestorového šírenia znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí, c) odstránenie alebo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok zo znečistenej podzemnej vody, pôdy a horninového prostredia.

je územie, na ktorom sa nachádza jedno alebo viac znečistených území. Rozsah skúmaného územia sa stanoví s prihliadnutím na možný dosah prejavov znečistenia.

Z

je zdroj, ktorý spôsobil znečistenie horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody/povrchovej vody, pričom jeho doba pôsobenia je už ukončená.

je aktívny zdroj, ktorý trvalo uvoľňuje znečistenie do horninového prostredia, pôdy a podzemnej vody/povrchovej vody (napr. existujúce, stále funkčné výrobné prevádzky).

S

je základným dokumentom pre problematiku environmentálnych záťaží. Vypracúva a aktualizuje ho ministerstvo najmä na základe údajov a informácií z informačného systému.