Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: geologický prieskum životného prostredia
Termín v slovenskom jazyku:

geologický prieskum životného prostredia

Termín v anglickom jazyku:

geological survay of environment

1. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa zisťujú a overujú geologické činitele ovplyvňujúce toto prostredie vrátane zisťovania znečistenia spôsobeného činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde a navrhujú sa sanačné opatrenia (§ 3 písm. d) geologického zákona).
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: kapitola 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa
a) zisťujú a overujú geologické činitele, sleduje rovnováha medzi využívaním a ochranou životného prostredia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. a) a b),
b) zisťuje a overuje znečistenie spôsobené činnosťou človeka v horninovom prostredí, podzemnej vode a pôde, po potvrdení prítomnosti znečistenia sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká znečistenia s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú sa geologické podklady na návrh sanácie geologického prostredia podľa § 9 písm. c) až e),
c) zisťujú a overujú pravdepodobné environmentálne záťaže alebo environmentálne záťaže, po potvrdení prítomnosti environmentálnej záťaže sa vyhodnocujú súčasné a potenciálne riziká environmentálnej záťaže s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia a získavajú geologické podklady na návrh sanácie environmentálnej záťaže,
d) zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku úložísk rádioaktívnych a iných odpadov v podzemných priestoroch,
e) navrhuje monitorovanie geologických faktorov životného prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 7 odsek 1
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Link k definícii:

Kategórie: