Free cookie consent management tool by TermsFeed Termíny z kategórie Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Termíny z kategórie: odpady

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O

Q

je maticový strojom čitateľný kód, ktorý je prepojený s informáciami podľa požiadaviek tohto nariadenia.

A

je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008

je materiál, ktorý chemicky reaguje na účely výroby elektrickej energie, keď sa batériový článok vybíja, alebo na uskladňovanie elektrickej energie pri nabíjaní batérie.

je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.

alebo „SLI batéria“ je batéria, ktorá je osobitne určená na poskytovanie elektrickej energie na štartovanie, osvetlenie alebo zapaľovanie, ktorú je tiež možné využívať na pomocné alebo záložné účely vo vozidlách, iných dopravných prostriedkoch alebo strojoch.

je udelenie oprávnenia a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu, a to na 1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, 2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, 3. spracovanie starých vozidiel, 4. spracovanie elektroodpadu, 5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe, c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

B

je akékoľvek zariadenie dodávajúce elektrickú energiu vytváranú priamou premenou chemickej energie, ktoré má vnútorný alebo vonkajší systém uskladňovania energie a pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov, modulov alebo ich sád, a zahŕňa batériu, ktorá prešla prípravou na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním.

je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na a) prenosné, b) automobilové, c) priemyselné.

je batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie L, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 168/2013, a ktorá má hmotnosť vyššiu ako 25 kg, alebo batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórií M, N alebo O, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2018/858.

alebo „LMT batéria“ je batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, má hmotnosť 25 kg alebo nižšiu a je osobitne určená na zabezpečovanie trakcie kolesových vozidiel, ktoré môžu byť poháňané iba elektrickým motorom alebo kombináciou motora a ľudskej energie vrátane typovo schválených vozidiel kategórie L v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (43), a ktorá nie je batériou pre elektrické vozidlo.

je batéria, ktorá môže mať negatívne účinky na ľudské zdravie alebo bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, a to v rozsahu, ktorý prekračuje rámec rizika považovaného za primerané a prijateľné vzhľadom na zamýšľaný účel batérie alebo v bežných a racionálne predvídateľných podmienkach používania dotknutej batérie, ktoré zhŕňajú požiadavky na jej používanie a v príslušných prípadoch na jej uvedenie do prevádzky, inštaláciu a údržbu.

je batéria osobitne navrhnutá tak, aby sa jej energia uskladňovala výlučne v jednom alebo viacerých pripojených vonkajších zariadeniach.

je akýkoľvek súbor batériových článkov, ktoré sú prepojené alebo zapuzdrené do vonkajšieho obalu tak, aby boli články chránené pred vonkajším nárazom, ktorý sa má používať buď samostatne alebo v kombinácii s inými modulmi.

je základná funkčná jednotka batérie zložená z elektród, elektrolytu, nádoby, zo svoriek a prípadne aj separátorov, ktorá obsahuje aktívne materiály, ktorých vzájomná reakcia vytvára elektrickú energiu.

je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.

sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.

C

je cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničná prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov cez územie Slovenskej republiky.

D

je právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa vykonáva činnosť „ovládaného podniku“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (44).

je činnosť alebo súbor činností, ktoré umožňujú za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.

je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, a to iná ako zhotoviteľ alebo dovozca, ktorá batériu sprístupňuje na trhu

je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov.

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

je formálna dohoda medzi orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a subjektmi odpadového hospodárstva, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí sú ochotní plniť podmienky dohody s cieľom znižovania negatívnych vplyvov odpadov z obalov na životné prostredie.

je akýkoľvek neziskový, komerčný alebo iný hospodársky podnik alebo verejný subjekt, ktorý je z vlastnej iniciatívy zapojený do triedeného zberu odpadových prenosných batérií a odpadových LMT batérií, ktoré vznikli ako odpad daným subjektom alebo inými koncovými používateľmi pred tým, ako sa tieto batérie odovzdajú výrobcom, organizáciám zodpovednosti výrobcov alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na následné spracovanie

je batéria určená na elektrické dobíjanie.

je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie odpadu.

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh batériu z tretej krajiny.

je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

je osoba, ktorá má v držbe polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly.

E

sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 32 ods. 7 zákona o odpadoch.

je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.

F

je prostriedok, ktorý slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

G

je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

H

sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky obchodovania s výrobkami.

je európska norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie. 96a)

je norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012

je záväzné poradie týchto priorít: a) predchádzanie vzniku odpadu, b) príprava na opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie.

je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. augusta 2005.

je množstvo vyjadrené určitými špecifickými parametrami, napríklad množstvom, koncentráciou alebo úrovňou emisie, ktoré sa nesmú prekročiť počas jedného alebo viacerých časových období (ďalej len „limitná hodnota znečistenia“); limitnú hodnotu znečistenia možno určiť aj pre určité skupiny, druhy alebo kategórie látok najmä pre látky identifikované ako prioritné látky.

sú dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia obalov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, používatelia obalov, orgány a verejnoprávne organizácie.

sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozidiel, poisťovne, ktoré poisťujú motorové vozidlá, osoby oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vozidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vozidiel vrátane ich súčiastok a materiálov.

je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.

je zhotoviteľ, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo poskytovateľ logistických služieb alebo akákoľvek iná fyzická či právnická osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti súvisiace s výrobou batérií, prípravou batérií na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním batérií, sprístupnením batérií na trhu či uvedením batérií na trh, vrátane uvedenia online, alebo uvedením batérií do prevádzky v súlade s týmto nariadením.

I

sú všetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel.

J

je jedinečný reťazec znakov na identifikáciu batérie, ktorý umožňuje aj webový odkaz na pas batérie.

je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.

je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.

K

je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.

sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

je: a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku, a ktorá je zapísaná v Registri koordinačných centier.

M

je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.

je pohyb odpadu z neobalových výrobkov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

je spoločnosť, ktorá riadi jednu alebo viacero dcérskych spoločností.

je na území Slovenskej republiky percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do miery zberu sa započítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako súčasť prístrojov.

je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť komunálnych odpadov, je takým miestom obec.

je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12.

je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto, b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou, c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov v mieste ich vzniku a d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.

je verzia batérie, ktorej všetky jednotky majú tie isté technické vlastnosti dôležité z hľadiska požiadaviek tohto nariadenia na udržateľnosť, bezpečnosť, etikety, označovanie a informácie a ten istý identifikátor modelu.

N

je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke a iných podmienok integrovaného povolenia určených s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom 1. technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej, 2. dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi, 3. najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku.

je technika zodpovedajúca najúčinnejšiemu a progresívnemu stavu rozvoja činností, technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

je uvedené v osobitnom predpise.17)

je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov.

je nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.

je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.

je látka klasifikovaná ako nebezpečná podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008

je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.

sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení.

je batéria, ktorá nie je určená na elektrické dobíjanie.

je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu, a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie, b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem 1. hygienického a sanitárneho papiera, 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 3. cigaretového papiera, 4. karbónového kopírovacieho papiera, 5. filtračného papiera, 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 7. cenín, 8. kníh, c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je nezávislá od zhotoviteľa a výrobcu a priamo alebo nepriamo sa podieľa na oprave, údržbe alebo zmene účelu batérií, pričom tento pojem zahŕňa prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom, subjekty vykonávajúce opravu, zhotovovanie alebo distribúciu opravárenského vybavenia, nástrojov alebo náhradných dielov, ako aj vydavateľov technických informácií, prevádzkovateľov poskytujúcich inšpekčné a testovacie služby, prevádzkovateľov poskytujúcich odbornú prípravu pre montérov, zhotoviteľov a opravárov vybavenia určeného pre vozidlá s pohonom na alternatívne palivá.

je orgán posudzovania zhody notifikovaný v súlade s kapitolou V

sú povinnosti hospodárskeho subjektu, pokiaľ ide o jeho systém riadenia, riadenie rizika, overovanie treťou stranou a dohľad vykonávaný notifikovanými osobami, ako aj zverejňovanie informácií na účely identifikovania a riešenia skutočných a potenciálnych sociálnych a environmentálnych rizík spojených so získavaním surovín a druhotných surovín potrebných na výrobu batérií, ich spracúvaním a obchodovaním s nimi, a to aj dodávateľmi v reťazci, ich dcérskymi spoločnosťami alebo subdodávateľmi, ako aj na účely predchádzania uvedeným rizikám

O

je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 k zákonu o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

sú oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti vymedzené v článku 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/821.

je ich odber od konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely vrátenia odpadu z obalov na nápoje správcovi zálohovaných jednorazových obalov na nápoje.

je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely ich opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opakovaného používania.

je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 6 k zákonu o odpadoch.

je prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom; zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon (zákon č. 329/2018 Z. z.), uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.

je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.

je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

je odpad v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Text s významom pre EHP), článok 3 bod, bod 1.))

je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.

sú materiály alebo predmety vyradené počas procesu výroby batérií, ktoré nemožno opätovne použiť ako neoddeliteľnú súčasť toho istého procesu a ktoré je potrebné recyklovať.

je akákoľvek batéria, ktorá je odpadom vymedzeným v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES

je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.

sú na účely tohto zákona všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

je palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom.

je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné v rámci procesu spracovania kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom overiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

je online platforma v zmysle článku 3 písm. i) nariadenia (EÚ) 2022/2065.

je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.

je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.

je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.

je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a súčiastky starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené.

je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.

je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

je právnická osoba, ktorá finančne alebo finančne a prevádzkovo organizuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene niekoľkých výrobcov

je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, testovania, certifikácie a inšpekcie.

je plastová taška vyrobená z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice.

je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.

je označenie, ktorým zhotoviteľ vyjadruje, že batéria spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestnenia

P

je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór- difenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, mo- nometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoň jednu z týchto látok v koncentrácii väčšej ako 0,005 hmotnostného percenta.

je postup preukazovania, či boli splnené požiadavky týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania, informovania a náležitej starostlivosti uvedené v tomto nariadení.

sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom.

je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch.

je zariadenie alebo podnik, ktoré má v súlade so smernicou 2008/98/ES povolenie na spracovanie odpadových batérií.

sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo c) obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.

je znižovanie a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie, b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie a c) spotreby ľahkých plastových tašiek.

je zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré a) sú hermeticky uzavreté, b) môžu sa ručne prenášať, c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

je batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, váži 5 kg alebo menej, nie je osobitne určená na priemyselné použitie a nie je batériou pre elektrické vozidlá, LMT batériou ani SLI batériou

je prenosná batéria, či už dobíjateľná alebo nie, ktorá je osobitne navrhnutá tak, aby bola interoperabilná a ktorá má jeden z týchto spoločných formátov: 4,5 voltov (V)(3R12), gombíkový článok, D, C, AA, AAAA, AAAA, A23, 9 V (PP3).

sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie.

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v povolenom zariadení vykonáva recykláciu.

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá triedeným zberom alebo spracovaním odpadových batérií.

je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

je batéria, ktorá je osobitne navrhnutá na priemyselné použitie, určená na priemyselné použitie po tom, ako bola predmetom prípravy na zmenu účelu alebo po zmene účelu, alebo akákoľvek iná batéria s hmotnosťou vyššou ako 5 kg, a ktorá nie je ani batériou pre elektrické vozidlo, LMT batériou, ani SLI batériou

je odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 01 až 19.

je plán vypracovaný na účel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja.

je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.

je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.

je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.

je účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.

je spracovanie odpadových batérií pred začatím akéhokoľvek procesu recyklácie vrátane, okrem iného, skladovania, demontáže sád batérií a manipulácie s nimi alebo oddeľovania častí, ktoré nie sú súčasťou samotnej batérie.

je akákoľvek činnosť, ktorou sa odpadová batéria alebo jej časti pripravujú tak, aby sa mohli použiť na iný účel alebo mali iné uplatnenie ako tie, na ktoré bola batéria pôvodne určená.

je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

je príprava na opätovné použitie vymedzené v článku 3 bode 16 smernice 2008/98/ES.

je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.

je akékoľvek elektrické alebo elektronické vybavenie vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2012/19/EÚ, ktoré je alebo môže byť úplne alebo čiastočne napájané batériou.

je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

je: a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

R

je pomer vyjadrený v percentách, vypočítaný vydelením hmotnosti výstupných frakcií, ktoré sa započítavajú do recyklácie, hmotnosťou vstupnej frakcie odpadových batérií, vo vzťahu k procesu recyklácie.

je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania.

je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.

je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnocovania.

je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré také oleje obsahujú.

je akákoľvek technická operácia súvisiaca s použitou batériou, ktorá zahŕňa demontáž a posúdenie všetkých jej batériových článkov a modulov a použitie určitého počtu batériových článkov a modulov, ktoré sú nové, použité alebo zhodnotené z odpadu, alebo komponentov batérie, ktorej cieľom je obnoviť kapacitu batérie aspoň na 90 % pôvodnej menovitej kapacity, pri ktorej sa stav batérie všetkých jednotlivých batériových článkov nelíši o viac ako 3 % a ktorej výsledkom je, že sa batéria používa na rovnaký účel alebo má to isté uplatnenie ako tie, na ktoré bola pôvodne určená.

je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

S

je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.

je akýkoľvek súbor batériových článkov alebo modulov, ktoré sú prepojené alebo zapuzdrené do vonkajšieho obalu tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na to, aby ho koncový používateľ rozdeľoval alebo otváral

je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.

je zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel vrátane zariadenia používaného na účely priameho získavania opätovne využiteľného kovového odpadu.

je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.

je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.

je fyzická alebo právnická osoba usadená v členskom štáte, v ktorom výrobca uvádza batérie na trh a ktorý je iný ako členský štát, v ktorom je výrobca usadený, a ktorého vymenoval výrobca v súlade s článkom 8a ods. 5 tretím pododsekom smernice 2008/98/ES na plnenie povinností tohto výrobcu podľa kapitoly VIII tohto nariadenia.

je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.

je akákoľvek činnosť vykonávaná s odpadovými batériami po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu alebo prípravu na recykláciu alebo na recykláciu.

je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.

je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v zákone o odpadoch ustanovené inak.

je akákoľvek činnosť vykonávaná na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie.

je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel.

je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne.

je akékoľvek dodanie batérie na trh Únie v rámci komerčnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne, na účely distribúcie alebo používania.

je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.

je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia: a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

je priemyselná batéria s vnútorným systémom uskladňovania energie, ktorá je špecificky určená na uskladňovanie a dodávanie elektrickej energie zo siete a do nej alebo na uskladňovanie a dodávanie elektrickej energie koncovým používateľom, a to bez ohľadu na miesto používania tejto batérie a jej používateľa.

je miera všeobecnej kondície dobíjateľnej batérie a jej schopnosti poskytovať špecifikovaný výkon v porovnaní s jej počiatočnou kondíciou.

Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo recyklácie a spĺňa tieto podmienky: a) látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely, b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt, c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom16) a spĺňa technické normy alebo je v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a d) použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

je dostupná energia v batérii vyjadrená ako percentuálny podiel menovitej kapacity udávanej zhotoviteľom.

sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem organizácie zodpovednosti výrobcov.

je elektronické zariadenie, ktoré v záujme zaistenia bezpečnosti, výkonnosti a životnosti batérie kontroluje alebo riadi jej elektrické a tepelné funkcie, spravuje a uchováva údaje o parametroch stanovených v prílohe VII slúžiacich na určenie stavu batérie a očakávanej životnosti batérie a komunikuje s vozidlom, ľahkým dopravným prostriedkom alebo s prístrojom, v ktorom je batéria zabudovaná, alebo s verejnou či súkromnou nabíjacou infraštruktúrou.

je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zodpovednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.

T

je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré má spĺňať výrobok, proces alebo služba

je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov. Do celkového množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne podľa prvej vety, sa nezapočítavajú množstvá od výrobcov obalov, ktorí začali plniť vyhradené povinnosti individuálne v príslušnom roku.

je podiel množstva batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa vypočítava samostatne pre jednotlivý typ batérií a akumulátorov podľa členenia uvedeného v § 42 odseku 3 zákona o odpadoch.

je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností.

je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

U

je súčet emisií skleníkových plynov a ich odstránených množstiev v systéme výrobkov, vyjadrený ako ekvivalent oxidu uhličitého a vychádzajúci zo štúdie o environmentálnej stope výrobku s uplatnením jednotlivých kategórií vplyvu v súvislosti so zmenou klímy.

je množstvo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľnia do atmosféry v dôsledku ľudskej činnosti, vyjadrené v ekvivalente oxidu uhličitého (CO2e).

je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola určená za určené parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe ich žiadosti.

je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.

je prvé použitie batérie v Únii na jej zamýšľaný účel bez toho, aby bola predtým uvedená na trh.

je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

je prvé sprístupnenie batérie na trhu Únie.

je prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

je okamih, keď prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania.

V

je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky: a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, b) jej ďalšie používanie je zabezpečené, c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup, d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí, f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a g) bol udelený súhlas. na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o).

je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ktoré a) zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť, b) sú určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom mieste a c) je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.

sú veľké zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré spoločne fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom mieste nainštalovali a z neho odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť a používajú a udržiavajú ich osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie.

je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.

je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.

sú materiály tvorené najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami.

je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.

je schvaľovací orgán alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sa v súvislosti s batériami podieľa na dohľade nad trhom a ktorý je za tieto činnosti zodpovedný.

je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek.

je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele štvrtej časti zákona o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

je na účely tohto zákona každý jednotlivý typ batérií a akumulátorov v členení podľa odseku 3.

je zložka komunálnych odpadov, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

je akýkoľvek zhotoviteľ, dovozca alebo distribútor alebo iná fyzická či právnická osoba, ktorá je bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv uzavretých na diaľku buď: a) usadená v členskom štáte a vyrába batérie pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo si dáva batérie navrhovať alebo vyrábať a dodáva ich po prvý raz pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, vrátane batérií zabudovaných do prístrojov, ľahkých dopravných prostriedkov alebo ostatných vozidiel, a to na území daného členského štátu b) usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu ďalej predáva pod vlastným menom alebo ochrannou známkou batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, ktoré zhotovujú iní, na ktorých nie je uvedené meno alebo ochranná známka týchto iných zhotoviteľov c) usadená v členskom štáte a v tomto členskom štáte prvýkrát v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, alebo d) predáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, a to formou zmlúv na diaľku priamo koncovým používateľom bez ohľadu na to, či sú súkromnými domácnosťami, v členskom štáte, a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine

je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a), c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu, d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte, e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte.

je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike, b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky samostatne. Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

je výrobca elektrozariadení (§ 32 zákona o odpadoch), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42 zákona o odpadoch), výrobca obalov (§ 52 zákona o odpadoch), výrobca vozidiel (§ 60 zákona o odpadoch), výrobca pneumatík (§ 69 zákona o odpadoch), výrobca neobalového výrobku (§ 73 zákona o odpadoch).

Z

je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

je zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly alebo ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly a nebolo dekontaminované, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyškové množstvo náplne; zariadenie, ktoré podľa svojho typu môže obsahovať polychlórované bifenyly, sa musí považovať za zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, až kým nie je dôvod predpokladať opak.

je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

je ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel.

je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.

je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.

je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch za predchádzajúci kalendárny rok.

je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch.

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába batériu alebo si batériu dáva navrhnúť či vyrobiť a danú batériu predáva pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou alebo ju uvádza do používania na svoje vlastné účely.

je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

je akákoľvek činnosť, ktorej výsledkom je, že batéria, ktorá nie je odpadovou batériou, alebo jej časti sa používajú na iný účel alebo majú iné uplatnenie ako tie, na ktoré bola batéria pôvodne určená.

je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

sú zmluvy uzavreté na diaľku vymedzené v článku 2 bode 7 smernice 2011/83/EÚ.

je zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly činnosťami D8, D9, D10 a D15 uvedenými v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch. Zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou D12 uvedenou v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch, ak sa táto činnosť vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.

je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.

je osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva.

je činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky.

je na účely tohto zákona činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky.

je obal tovaru určený na jedno použitie, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh.

je na účely tohto zákona obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa opakovane použiteľné obaly na nápoje.

je súhrn organizačných, administratívnych, finančných, informačných a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely dosiahnutia vrátenia zálohu, ktorý zaplatil konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z ktorého obal podlieha zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z obalov v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva.

U

sú informácie súvisiace s procesmi pri modelovaní inventarizačných analýz životného cyklu (LCI), pričom súhrnné výsledky LCI dosiahnuté spracovateľskými reťazcami, ktoré predstavujú činnosti určitého procesu, sa jednotlivo vynásobia zodpovedajúcimi údajmi o činnosti a následne sa sčítajú s cieľom odvodiť uhlíkovú stopu spojenú s týmto procesom.

je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.

je priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím.

je účastník trhu vymedzený v článku 2 bode 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 (45).

L

je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

Z

je obdobie, ktoré sa začína zhotovením batérie a končí sa vtedy, keď sa batéria stane odpadom.