Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: nebezpečná látka
Termín v slovenskom jazyku:

nebezpečná látka

Termín v anglickom jazyku:

hazardous substance

1. definícia termínu:
Definícia:
je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno z)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno z)
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je látka klasifikovaná ako nebezpečná podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008
Zdroj k definícii:
Dokument: 2023/1542  –  Právne predpisy EÚ
Info: Kapitola I, článok III, bod 52
Názov: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2023/1542 z 12. júla 2023 o batériách a odpadových batériách, ktorým sa mení smernica 2008/98/ES a nariadenie (EÚ) 2019/1020 a zrušuje smernica 2006/66/ES
Link k definícii:

Kategórie: