Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: komunálne odpady
Termín v slovenskom jazyku:

komunálne odpady

Termín v anglickom jazyku:

municipal waste

definícia termínu:
Definícia:
sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 80 odsek 1
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: