ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: autorizácia
Termín v slovenskom jazyku:

autorizácia

Termín v anglickom jazyku:

authorisation

definícia termínu:
Definícia:
je udelenie oprávnenia
a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu, a to na
1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov,
2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov,
3. spracovanie starých vozidiel,
4. spracovanie elektroodpadu,
5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu,
6. prípravu na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov,
b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe,
c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 89 odsek 1
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: