Slovník environmentálnej terminológie - kategória: odpady

Odpad, ktorý nie je nebezpečný / Non dangerous waste

je odpad, na ktorý sa nevzťahuje odsek 9.

odpady

QR kód / QR code

je maticový strojom čitateľný kód, ktorý je prepojený s informáciami podľa požiadaviek tohto nariadenia.

odpady

akreditácia / accreditation

je akreditácia vymedzená v článku 2 bode 10 nariadenia (ES) č. 765/2008

odpady

aktívny materiál / active material

je materiál, ktorý chemicky reaguje na účely výroby elektrickej energie, keď sa batériový článok vybíja, alebo na uskladňovanie elektrickej energie pri nabíjaní batérie.

odpady

automobilová batéria alebo akumulátor / automotive battery or accumulator

je batéria alebo akumulátor, ktoré sa používajú pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla a jeho osvetlenie.

alebo „SLI batéria“ je batéria, ktorá je osobitne určená na poskytovanie elektrickej energie na štartovanie, osvetlenie alebo zapaľovanie, ktorú je tiež možné využívať na pomocné alebo záložné účely vo vozidlách, iných dopravných prostriedkoch alebo strojoch.

odpady

autorizácia / authorisation

je udelenie oprávnenia a) podnikateľovi na výkon niektorej z činností spracovania odpadu, a to na 1. spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov, 2. zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov, 3. spracovanie starých vozidiel, 4. spracovanie elektroodpadu, 5. prípravu na opätovné použitie elektroodpadu, b) právnickej osobe na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov alebo tretej osobe, c) výrobcovi vyhradeného výrobku na výkon činnosti individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu.

odpady

batéria / battery

je akékoľvek zariadenie dodávajúce elektrickú energiu vytváranú priamou premenou chemickej energie, ktoré má vnútorný alebo vonkajší systém uskladňovania energie a pozostáva z jedného alebo viacerých nedobíjateľných alebo dobíjateľných batériových článkov, modulov alebo ich sád, a zahŕňa batériu, ktorá prešla prípravou na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním.

odpady

batéria alebo akumulátor / battery or accumulator

je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na a) prenosné, b) automobilové, c) priemyselné.

odpady

batéria pre elektrické vozidlo / electric vehicle battery

je batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórie L, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 168/2013, a ktorá má hmotnosť vyššiu ako 25 kg, alebo batéria, ktorá je osobitne určená na zabezpečenie elektrickej energie na pohon hybridných alebo elektrických vozidiel kategórií M, N alebo O, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2018/858.

odpady

batéria pre ľahké dopravné prostriedky / light means of transport battery

alebo „LMT batéria“ je batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, má hmotnosť 25 kg alebo nižšiu a je osobitne určená na zabezpečovanie trakcie kolesových vozidiel, ktoré môžu byť poháňané iba elektrickým motorom alebo kombináciou motora a ľudskej energie vrátane typovo schválených vozidiel kategórie L v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 (43), a ktorá nie je batériou pre elektrické vozidlo.

odpady

batéria predstavujúca riziko / battery presenting a risk

je batéria, ktorá môže mať negatívne účinky na ľudské zdravie alebo bezpečnosť osôb, majetok alebo životné prostredie, a to v rozsahu, ktorý prekračuje rámec rizika považovaného za primerané a prijateľné vzhľadom na zamýšľaný účel batérie alebo v bežných a racionálne predvídateľných podmienkach používania dotknutej batérie, ktoré zhŕňajú požiadavky na jej používanie a v príslušných prípadoch na jej uvedenie do prevádzky, inštaláciu a údržbu.

odpady

batéria s vonkajším systémom uskladňovania energie / battery with external storage

je batéria osobitne navrhnutá tak, aby sa jej energia uskladňovala výlučne v jednom alebo viacerých pripojených vonkajších zariadeniach.

odpady

batériový modul / battery module

je akýkoľvek súbor batériových článkov, ktoré sú prepojené alebo zapuzdrené do vonkajšieho obalu tak, aby boli články chránené pred vonkajším nárazom, ktorý sa má používať buď samostatne alebo v kombinácii s inými modulmi.

odpady

batériový článok / battery cell

je základná funkčná jednotka batérie zložená z elektród, elektrolytu, nádoby, zo svoriek a prípadne aj separátorov, ktorá obsahuje aktívne materiály, ktorých vzájomná reakcia vytvára elektrickú energiu.

odpady

bezšnúrový elektrický nástroj / cordless power tool

je ručný prístroj napájaný z batérie alebo akumulátora a určený na údržbu, výstavbu alebo záhradnícke činnosti.

odpady

biologicky rozložiteľné komunálne odpady / biodegradable municipal waste

sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.

odpady

biologicky rozložiteľný odpad / biodegradable waste

je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

odpady

biologický odpad / biological waste/bio-waste

Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z domácností, kancelárií, reštaurácií, veľkoobchodu, jedální, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení, ktorý je biologicky rozložiteľný a porovnateľný biologický odpad z potravinárskych závodov.

odpady

cezhraničný pohyb odpadov / cross-border shipment of waste

je cezhraničná preprava odpadov z iného členského štátu do Slovenskej republiky, cezhraničná prepravu odpadov zo Slovenskej republiky do iného členského štátu, dovoz odpadov z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky, vývoz odpadov zo Slovenskej republiky do iného ako členského štátu a tranzit odpadov cez územie Slovenskej republiky.

odpady

dcérska spoločnosť / subsidiary

je právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa vykonáva činnosť „ovládaného podniku“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES (44).

odpady

dekontaminácia / decontamination

je činnosť alebo súbor činností, ktoré umožňujú za bezpečných podmienok opätovné použitie, recykláciu alebo zneškodnenie zariadení, objektov, materiálov alebo kvapalín kontaminovaných polychlórovanými bifenylmi vrátane činností, pri ktorých sú polychlórované bifenyly nahradené vhodnými kvapalinami neobsahujúcimi polychlórované bifenyly.

odpady

distribúcia obalov / distribution of packaging

je odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu alebo tovaru v obale inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu alebo tovaru v obale v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

odpady

distribútor / distributor

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, a to iná ako zhotoviteľ alebo dovozca, ktorá batériu sprístupňuje na trhu

odpady

distribútor batérií a akumulátorov / battery and accumulator distributor

je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

odpady

distribútor elektrozariadenia / distributor of EEE

je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenie v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu; distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.

odpady

distribútor neobalových výrobkov / distributor of non-packaging products

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

odpady

distribútor obalov / distributor of packaging

je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov.

odpady

distribútor pneumatík / distributor of tyres

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

odpady

dobrovoľná dohoda / voluntary agreement

je formálna dohoda medzi orgánmi štátnej správy odpadového hospodárstva a subjektmi odpadového hospodárstva, ktorá je otvorená pre všetkých partnerov, ktorí sú ochotní plniť podmienky dohody s cieľom znižovania negatívnych vplyvov odpadov z obalov na životné prostredie.

odpady

dobrovoľné zberné miesto / voluntary collection point

je akýkoľvek neziskový, komerčný alebo iný hospodársky podnik alebo verejný subjekt, ktorý je z vlastnej iniciatívy zapojený do triedeného zberu odpadových prenosných batérií a odpadových LMT batérií, ktoré vznikli ako odpad daným subjektom alebo inými koncovými používateľmi pred tým, ako sa tieto batérie odovzdajú výrobcom, organizáciám zodpovednosti výrobcov alebo prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom na následné spracovanie

odpady

dobíjateľná batéria / rechargeable battery

je batéria určená na elektrické dobíjanie.

odpady

dopravca odpadu / waste carrier

je podnikateľ, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu alebo pre vlastnú potrebu; výkonom prepravy sa rozumie premiestňovanie odpadu.

odpady

dovozca / importer

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza na trh batériu z tretej krajiny.

odpady

drobný stavebný odpad / minor construction waste

je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

odpady

držiteľ odpadu / waste holder

je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

odpady

držiteľ polychlórovaných bifenylov / holder of polychlorinated biphenyls

je osoba, ktorá má v držbe polychlórované bifenyly, použité polychlórované bifenyly alebo zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly.

odpady

držiteľ starého vozidla / end-of-life vehicle holder

je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza.

odpady

elektroodpad / waste electrical and electronic equipment/WEEE

sú elektrozariadenia, ktoré sú odpadom vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia v čase, keď sa ho držiteľ zbavuje.

odpady

elektroodpad iný ako z domácností / WEEE other than from private households

je každý elektroodpad, ktorý nie je uvedený v odseku 32 ods. 7 zákona o odpadoch.

odpady

elektroodpad z domácností / WEEE from private households

je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

odpady

elektrozariadenia / electrical and electronic equipment/EEE

sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

odpady

energetické zhodnocovanie / energy recovery

je použitie spaľovateľných odpadov z obalov s cieľom získavať energiu prostredníctvom priameho spaľovania s iným odpadom alebo bez neho s využitím tepla.

odpady

finančná garancia / financial guarantee

je prostriedok, ktorý slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

odpady

gombíkový článok / button cell

je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, najmä v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

odpady

harmonizačné právne predpisy Únie / Union harmonisation legislation

sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky obchodovania s výrobkami.

odpady

harmonizovaná norma / harmonised standard

je európska norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie. 96a)

je norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012

odpady

hierarchia odpadového hospodárstva / waste hierarchy

je záväzné poradie týchto priorít: a) predchádzanie vzniku odpadu, b) príprava na opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie.

odpady

historický elektroodpad / historical WEEE

je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. augusta 2005.

odpady

hodnota emisného limitu / emission limit value

je množstvo vyjadrené určitými špecifickými parametrami, napríklad množstvom, koncentráciou alebo úrovňou emisie, ktoré sa nesmú prekročiť počas jedného alebo viacerých časových období (ďalej len „limitná hodnota znečistenia“); limitnú hodnotu znečistenia možno určiť aj pre určité skupiny, druhy alebo kategórie látok najmä pre látky identifikované ako prioritné látky.

odpady
voda

hospodárske subjekty (vo vzťahu k obalom) / economic operators

sú dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia obalov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, používatelia obalov, orgány a verejnoprávne organizácie.

odpady

hospodárski operátori (vo vzťahu k vozidlám) / economic operators

sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozidiel, poisťovne, ktoré poisťujú motorové vozidlá, osoby oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vozidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vozidiel vrátane ich súčiastok a materiálov.

odpady

hospodársky subjekt (vo vzťahu k batériám a akumulátorom) / economic operator

je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.

je zhotoviteľ, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo poskytovateľ logistických služieb alebo akákoľvek iná fyzická či právnická osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti súvisiace s výrobou batérií, prípravou batérií na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním batérií, sprístupnením batérií na trhu či uvedením batérií na trh, vrátane uvedenia online, alebo uvedením batérií do prevádzky v súlade s týmto nariadením.

odpady

informácie o rozobratí / dismantling information

sú všetky informácie potrebné na správne a environmentálne vhodné spracovanie starých vozidiel.

odpady

jedinečný identifikátor / unique identifier

je jedinečný reťazec znakov na identifikáciu batérie, ktorý umožňuje aj webový odkaz na pas batérie.

odpady

jednorazový obal na nápoje / single use beverage packaging

obal na nápoje určený na jedno použitie.

odpady

jednorazový výrobok z plastu / disposable plastic product

je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.

odpady

jednorazový výrobok z plastu / disposable plastic product

je výrobok, ktorý je vyrobený úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý nie je navrhnutý, vyrobený alebo uvedený na trh s tým účelom, aby počas svojej životnosti absolvoval niekoľko cyklov alebo rotácií tým, že sa vráti výrobcovi na opätovné naplnenie alebo aby bol opätovne použitý na ten istý účel, na ktorý bol vyrobený.

odpady

kalendárový zber / calendar collection

je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

odpady

kompozitný obal / composite packaging

je obal zložený z dvoch vrstiev alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a vonkajšieho krytu, a ktorý sa ako taký napĺňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje.

odpady

komunálne odpady / municipal waste

sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

odpady

komunálny odpad / municipal waste

je: a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku, b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

odpady

koordinačné centrum / coordination center

je právnická osoba založená podľa osobitných predpisov na plnenie povinností ustanovených podľa tohto zákona pre vyhradený prúd odpadu, nezaložená na dosahovanie zisku, a ktorá je zapísaná v Registri koordinačných centier.

odpady

materiálové zhodnocovanie odpadu / material recovery of waste

je činnosť zhodnocovania odpadu okrem energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo iné prostriedky na výrobu energie. Za materiálové zhodnocovanie sa považuje najmä príprava na opätovné použitie, recyklácia a spätné zasypávanie.

odpady

materiálový tok odpadov z neobalových výrobkov / material flow of waste from non-packaing products

je pohyb odpadu z neobalových výrobkov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

odpady

materiálový tok odpadov z obalov / material flow of packaging waste

je pohyb odpadu z obalov z miesta jeho pôvodu do prvého zariadenia na zhodnocovanie odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch alebo do prvého iného zariadenia na území iného štátu, v ktorom je zabezpečené, že výsledok zhodnotenia odpadov bude rovnocenný s výsledkom zhodnotenia odpadov niektorou z činností R1 až R11 podľa prílohy č. 1 k zákonu o odpadoch.

odpady

materská spoločnosť / parent company

je spoločnosť, ktorá riadi jednu alebo viacero dcérskych spoločností.

odpady

miera zberu použitých prenosných batérií a akumulátorov / collection rate of waste portable batteries and accumulators

je na území Slovenskej republiky percentuálny podiel na zbere pre daný kalendárny rok vypočítaný tak, že sa celková hmotnosť použitých prenosných batérií a akumulátorov zozbieraných v danom kalendárnom roku vydelí priemernou hmotnosťou prenosných batérií a akumulátorov, ktoré výrobcovia batérií a akumulátorov priamo predali konečným používateľom alebo dodali distribútorom batérií a akumulátorov počas daného kalendárneho roka a počas dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokov. Do miery zberu sa započítavajú aj prenosné batérie a akumulátory, ktoré sú uvádzané na trh ako súčasť prístrojov.

odpady

miesto pôvodu odpadov z obalov / point of origin of packaging waste

je miesto jeho vzniku u pôvodného pôvodcu odpadu; ak ide o súčasť komunálnych odpadov, je takým miestom obec.

odpady

množstvový zber / quantity collection

je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12.

odpady

mobilné zariadenie / mobile installation

je zariadenie na zhodnocovanie odpadov alebo zariadenie na zneškodňovanie odpadov, ak je prevádzkované na jednom mieste kratšie ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré a) je konštrukčne a technicky prispôsobené na častý presun z miesta na miesto, b) vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie nemá byť a ani nie je pevne spojené so zemou alebo stavbou, c) je určené na zhodnocovanie odpadov alebo na zneškodňovanie odpadov v mieste ich vzniku a d) nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie podľa osobitného predpisu.

odpady

model batérie / battery model

je verzia batérie, ktorej všetky jednotky majú tie isté technické vlastnosti dôležité z hľadiska požiadaviek tohto nariadenia na udržateľnosť, bezpečnosť, etikety, označovanie a informácie a ten istý identifikátor modelu.

odpady

najlepšia dostupná technika / best available technique

je najúčinnejší a najpokrokovejší stav rozvoja činností, technológií a spôsob ich prevádzkovania, ktorý preukazuje praktickú vhodnosť určitej techniky, najmä z hľadiska určovania emisných limitov sledujúcich predchádzanie vzniku emisií v prevádzke a iných podmienok integrovaného povolenia určených s cieľom prevencie, a ak to nie je možné, aspoň zníženie emisií a vplyvu na životné prostredie, pričom 1. technika je použitá technológia v prevádzke, spôsob, akým je prevádzka navrhnutá, postavená, udržiavaná, prevádzkovaná a akým je ukončená činnosť v nej, 2. dostupná technika je technika vyvinutá do takej miery, ktorá dovoľuje jej použitie v príslušnom priemyselnom odvetví za ekonomicky a technicky únosných podmienok, pričom sa berú do úvahy náklady a prínosy, bez ohľadu na to, kde sa uvedená technika používa alebo vyrába, pokiaľ je za primeraných podmienok dostupná prevádzkovateľovi, 3. najlepšia technika je najúčinnejšia technika na dosiahnutie všeobecne vysokého stupňa ochrany životného prostredia ako celku.

je technika zodpovedajúca najúčinnejšiemu a progresívnemu stavu rozvoja činností, technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

je uvedené v osobitnom predpise.17)

odpady
voda
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

nakladanie s obalmi / packaging management

je výroba obalov, uvedenie obalov alebo tovarov v obaloch na trh, ich distribúcia, použitie obalov, odber opakovane použiteľných obalov, úprava obalov a opakované použitie obalov.

odpady

nakladanie s odpadom / waste management

je nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie vrátane triedenia a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

odpady

nebezpečná látka / hazardous substance

je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.

je látka alebo skupina látok, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie, a iné látky alebo skupiny látok, ktoré vyvolávajú rovnakú úroveň obavy ako látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.

je látka klasifikovaná ako nebezpečná podľa článku 3 nariadenia (ES) č. 1272/2008

odpady

nebezpečný odpad / hazardous waste

je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu.

odpady

necestné pojazdné stroje / non-road mobile machinery

sú strojové zariadenia s palubným zdrojom energie, ktorých prevádzka si pri práci vyžaduje pohybovanie alebo nepretržitý či takmer nepretržitý pohyb medzi sledom pevných pracovných umiestnení.

odpady

nedobíjateľná batéria / non-rechargeable battery

je batéria, ktorá nie je určená na elektrické dobíjanie.

odpady

neobalový výrobok / non-packaging product

je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie a patrí do niektorej z nasledujúcich skupín výrobkov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu, a) výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetyléntereftalát okrem surovín, predliskov a vlákien určených na priemyselné použitie a výrobky z plastov pozostávajúcich z materiálu polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid alebo polyamid okrem surovín, vlákien a výrobkov určených na priemyselné použitie, b) papier a lepenka, dovezené výrobky z papiera a lepenky vrátene polygrafických výrobkov okrem 1. hygienického a sanitárneho papiera, 2. výrobkov z papiera používaných na hygienické a sanitárne účely, 3. cigaretového papiera, 4. karbónového kopírovacieho papiera, 5. filtračného papiera, 6. papiera a lepenky na výrobu dechtovaného alebo asfaltovaného papiera, 7. cenín, 8. kníh, c) sklo vrátane tabuľového obločného skla.

odpady

nezávislý prevádzkovateľ / independent operator

je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je nezávislá od zhotoviteľa a výrobcu a priamo alebo nepriamo sa podieľa na oprave, údržbe alebo zmene účelu batérií, pričom tento pojem zahŕňa prevádzkovateľov v oblasti nakladania s odpadom, subjekty vykonávajúce opravu, zhotovovanie alebo distribúciu opravárenského vybavenia, nástrojov alebo náhradných dielov, ako aj vydavateľov technických informácií, prevádzkovateľov poskytujúcich inšpekčné a testovacie služby, prevádzkovateľov poskytujúcich odbornú prípravu pre montérov, zhotoviteľov a opravárov vybavenia určeného pre vozidlá s pohonom na alternatívne palivá.

odpady

notifikovaná osoba / notified body

je orgán posudzovania zhody notifikovaný v súlade s kapitolou V

odpady

náležitá starostlivosť v oblasti batérií / battery due diligence

sú povinnosti hospodárskeho subjektu, pokiaľ ide o jeho systém riadenia, riadenie rizika, overovanie treťou stranou a dohľad vykonávaný notifikovanými osobami, ako aj zverejňovanie informácií na účely identifikovania a riešenia skutočných a potenciálnych sociálnych a environmentálnych rizík spojených so získavaním surovín a druhotných surovín potrebných na výrobu batérií, ich spracúvaním a obchodovaním s nimi, a to aj dodávateľmi v reťazci, ich dcérskymi spoločnosťami alebo subdodávateľmi, ako aj na účely predchádzania uvedeným rizikám

odpady

obal / packaging

je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 7 k zákonu o odpadoch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

odpady

obchodník / dealer

je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, vrátane obchodníka, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

odpady

oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti / conflict-affected and high-risk areas

sú oblasti zasiahnuté konfliktom a vysokorizikové oblasti vymedzené v článku 2 písm. f) nariadenia (EÚ) 2017/821.

odpady

odber odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov na nápoje / taking of waste from deposit-subjected single use beverage packaging

je ich odber od konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely vrátenia odpadu z obalov na nápoje správcovi zálohovaných jednorazových obalov na nápoje.

odpady

odber použitých opakovane použiteľných obalov / taking of used reusable packaging

je ich odber od spotrebiteľov alebo konečných používateľov na území Slovenskej republiky na účely ich opakovaného použitia alebo vyradenia z procesu opakovaného používania.

odpady

oddelený zber elektroodpadu / separate collection of WEEE

je zber elektroodpadu v členení podľa prílohy č. 6 k zákonu o odpadoch.

odpady

odkalisko / pond

je prírodný priestor alebo umelo vybudovaný priestor, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), okrem odkaliska, na ktorom sa ukladá dopravovaný odpad (kal) produkovaný banskou činnosťou a činnosťou vykonávanou banským spôsobom; zoznam odkalísk, na ktoré sa vzťahuje tento zákon (zákon č. 329/2018 Z. z.), uverejňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vo svojom vestníku.

je prírodné alebo umelo vybudované zariadenie na zneškodňovanie jemnozrnného ťažobného odpadu, spravidla hlušiny zmiešanej s rôznym množstvom vody pochádzajúcej z úpravy nerastov a z čistenia alebo recyklácie vody z prevádzky.

odpady
nakladanie s ťažobným odpadom

odpad / waste

je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je povinný sa jej zbaviť podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa osobitných predpisov (napríklad podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

je odpad v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Text s významom pre EHP), článok 3 bod, bod 1.))

odpady
integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

odpad z obalov / packaging waste

je obal alebo obalový materiál, ktorý sa stal odpadom, okrem odpadu z výroby obalov a odpadu z procesu balenia tovarov.

odpady

odpad z výroby batérií / battery manufacturing waste

sú materiály alebo predmety vyradené počas procesu výroby batérií, ktoré nemožno opätovne použiť ako neoddeliteľnú súčasť toho istého procesu a ktoré je potrebné recyklovať.

odpady

odpadová batéria / waste battery

je akákoľvek batéria, ktorá je odpadom vymedzeným v článku 3 bode 1 smernice 2008/98/ES

odpady

odpadová pneumatika / waste tyre

je pneumatika, ktorá je odpadom.

odpady

odpadové hospodárstvo / waste management system

je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.

odpady

odpadové oleje / waste oils

sú na účely tohto zákona všetky minerálne mazacie oleje, syntetické mazacie oleje alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, a to najmä použité mazacie oleje zo spaľovacích motorov, prevodové oleje, mazacie oleje, oleje pre turbíny a hydraulické oleje.

odpady

odpadové palivo / waste fuel

je palivo vyrobené z odpadov zodpovedajúce technickým normám alebo iným špecifikáciám, ak sú ustanovené, ktoré zostáva odpadom.

odpady

odstránenie / removal

je manuálne, mechanické, chemické alebo metalurgické zaobchádzanie, výsledkom ktorého je, že nebezpečné látky, zmesi a súčiastky je možné v rámci procesu spracovania kontrolovať ako identifikovateľný prúd alebo identifikovateľnú súčasť prúdu. Látka, zmes alebo súčiastka je identifikovateľná, ak je možné jej monitorovanie s cieľom overiť, či je spracovanie bezpečné z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

odpady

online platforma / online platform

je online platforma v zmysle článku 3 písm. i) nariadenia (EÚ) 2022/2065.

odpady

opakovane použiteľný obal / reusable packaging

je obal určený na vykonanie najmenej dvoch ciest alebo obehov počas svojej životnosti, ktorý sa opakovane plní alebo opakovane použije na ten istý účel, na ktorý bol určený; taký obal sa stane odpadom z obalov, ak sa už opakovane nepoužije, a to okamihom jeho vyradenia.

odpady

opakované použitie obalu / re-use of packaging

je činnosť s použitým opakovane použiteľným obalom, pri ktorej sa taký obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol pred prvým použitím určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie alebo použitie obalu.

odpady

opätovné použitie / re-use

je činnosť, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktorý nie je odpadom, znova použije na ten istý účel, na ktorý bol určený.

odpady

opätovné použitie častí a súčiastok starých vozidiel / re-use of parts and components of end-of-life vehicles

je akýkoľvek úkon, následkom ktorého sa časti a súčiastky starých vozidiel použijú na rovnaký účel, na aký boli vyrobené.

odpady

organická recyklácia / organic recycling

je aeróbne (kompostovanie) alebo anaeróbne (biometanizácia) nakladanie s biodegradovateľnou časťou odpadov z obalov za riadených podmienok s využitím mikroorganizmov, ktoré produkujú stabilizované organické zvyšky alebo metán; ukladanie na skládku sa nepovažuje za formu organickej recyklácie.

odpady

organizácia zodpovednosti výrobcov / producer responsibility organization

je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

je právnická osoba, ktorá finančne alebo finančne a prevádzkovo organizuje plnenie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene niekoľkých výrobcov

odpady

orgán posudzovania zhody / conformity assessment body

je orgán vykonávajúci činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, testovania, certifikácie a inšpekcie.

odpady

oxo-degradovateľná plastová taška / oxo-degradable plastic bag

je plastová taška vyrobená z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice.

odpady

oxo-degradovateľný plast / oxo-degradable plastic

je plastový materiál, ktorý obsahuje prísady spôsobujúce prostredníctvom oxidácie fragmentáciu plastového materiálu na mikrofragmenty alebo jeho chemický rozklad.

odpady

označenie CE / CE marking

je označenie, ktorým zhotoviteľ vyjadruje, že batéria spĺňa uplatniteľné požiadavky stanovené v harmonizačných právnych predpisoch Únie týkajúcich sa jeho umiestnenia

odpady

plast / plastic

je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

odpady

plastová taška / plastic carrier bag

je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

odpady

pneumatika / tyre

je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

odpady

polychlórované bifenyly / polychlorinated biphenyls

sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór- difenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, mo- nometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoň jednu z týchto látok v koncentrácii väčšej ako 0,005 hmotnostného percenta.

odpady

posudzovanie zhody / conformity assessment

je postup preukazovania, či boli splnené požiadavky týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania, informovania a náležitej starostlivosti uvedené v tomto nariadení.

odpady

potravinový odpad / food waste

sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom.

odpady

použitá batéria alebo akumulátor / waste battery or accumulator

je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch.

odpady

použité polychlórované bifenyly / used polychlorinated biphenyls

sú polychlórované bifenyly, ktoré sú odpadom.

odpady

povolené zariadenie / permitted facility

je zariadenie alebo podnik, ktoré má v súlade so smernicou 2008/98/ES povolenie na spracovanie odpadových batérií.

odpady

predchádzanie vzniku odpadu / waste prevention

sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo c) obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.

odpady

predchádzanie vzniku odpadu z obalov / packaging waste prevention

je znižovanie a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie, b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie a c) spotreby ľahkých plastových tašiek.

odpady

prekládková stanica komunálneho odpadu / municipal waste transshipment station

je zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

odpady

prenosná batéria alebo akumulátor / portable battery or accumulator

je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré a) sú hermeticky uzavreté, b) môžu sa ručne prenášať, c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

je batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, váži 5 kg alebo menej, nie je osobitne určená na priemyselné použitie a nie je batériou pre elektrické vozidlá, LMT batériou ani SLI batériou

odpady

prenosná batéria na všeobecné použitie / portable battery of general use

je prenosná batéria, či už dobíjateľná alebo nie, ktorá je osobitne navrhnutá tak, aby bola interoperabilná a ktorá má jeden z týchto spoločných formátov: 4,5 voltov (V)(3R12), gombíkový článok, D, C, AA, AAAA, AAAA, A23, 9 V (PP3).

odpady

prevencia / prevention

sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie.

odpady

prevádzkovateľ recyklačného zariadenia / recycler

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v povolenom zariadení vykonáva recykláciu.

odpady

prevádzkovateľ v oblasti nakladania s odpadom / waste management operator

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá triedeným zberom alebo spracovaním odpadových batérií.

odpady

priemyselná batéria alebo akumulátor / industrial battery or accumulator

je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

je batéria, ktorá je osobitne navrhnutá na priemyselné použitie, určená na priemyselné použitie po tom, ako bola predmetom prípravy na zmenu účelu alebo po zmene účelu, alebo akákoľvek iná batéria s hmotnosťou vyššou ako 5 kg, a ktorá nie je ani batériou pre elektrické vozidlo, LMT batériou, ani SLI batériou

odpady

priemyselný odpad / industrial waste

je odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 01 až 19.

odpady

program odpadového hospodárstva / waste management plan

je plán vypracovaný na účel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja.

je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.

odpady
nakladanie s ťažobným odpadom

program predchádzania vzniku odpadu / waste prevention program

je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.

odpady

protektorovaná pneumatika / re-treated tyre

je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.

odpady

príjazdovou účelovou komunikáciou / access roads

je účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.

odpady

príprava na recykláciu / preparation for recycling

je spracovanie odpadových batérií pred začatím akéhokoľvek procesu recyklácie vrátane, okrem iného, skladovania, demontáže sád batérií a manipulácie s nimi alebo oddeľovania častí, ktoré nie sú súčasťou samotnej batérie.

odpady

príprava na zmenu účelu / preparation for repurposing

je akákoľvek činnosť, ktorou sa odpadová batéria alebo jej časti pripravujú tak, aby sa mohli použiť na iný účel alebo mali iné uplatnenie ako tie, na ktoré bola batéria pôvodne určená.

odpady

príprava odpadu na opätovné použitie / preparation of waste for re-use

je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

je príprava na opätovné použitie vymedzené v článku 3 bode 16 smernice 2008/98/ES.

odpady

prístroj / appliance

je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.

je akékoľvek elektrické alebo elektronické vybavenie vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2012/19/EÚ, ktoré je alebo môže byť úplne alebo čiastočne napájané batériou.

odpady

prúd odpadu / waste stream

je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

odpady

pôvodca odpadu / waste producer

je: a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

odpady

recyklačná efektivita / recycling efficiency

je pomer vyjadrený v percentách, vypočítaný vydelením hmotnosti výstupných frakcií, ktoré sa započítavajú do recyklácie, hmotnosťou vstupnej frakcie odpadových batérií, vo vzťahu k procesu recyklácie.

odpady

recyklácia / recycling

je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, ak § 42 ods. 12, § 52 ods. 18 a 19 a § 60 ods. 15 neustanovuje inak; recyklácia zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

odpady

recyklácia odpadov z obalov / recycling of packaging waste

je každé opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na pôvodné určenie alebo na iné účely vrátane organickej recyklácie, ale okrem energetického zhodnocovania.

odpady

recyklácia použitých batérií a akumulátorov / recycling of waste batteries and accumulators

je opätovné spracovanie odpadových materiálov vo výrobnom procese na ich pôvodný účel alebo na iné účely okrem spätného získavania energie.

odpady

recyklácia starých vozidiel / recycling of end-of-life vehicles

je opätovné spracovanie odpadových materiálov zo spracovania starých vozidiel alebo ich častí vo výrobnom procese na pôvodný účel alebo na iné účely okrem energetického zhodnocovania.

odpady

regenerácia odpadových olejov / regeneration of waste oils

je každá činnosť recyklácie, pri ktorej možno rafináciou odpadových olejov vyrobiť základné oleje, najmä odstránením kontaminantov, produktov oxidácie a prísad, ktoré také oleje obsahujú.

odpady

repasovanie / remanufacturing

je akákoľvek technická operácia súvisiaca s použitou batériou, ktorá zahŕňa demontáž a posúdenie všetkých jej batériových článkov a modulov a použitie určitého počtu batériových článkov a modulov, ktoré sú nové, použité alebo zhodnotené z odpadu, alebo komponentov batérie, ktorej cieľom je obnoviť kapacitu batérie aspoň na 90 % pôvodnej menovitej kapacity, pri ktorej sa stav batérie všetkých jednotlivých batériových článkov nelíši o viac ako 3 % a ktorej výsledkom je, že sa batéria používa na rovnaký účel alebo má to isté uplatnenie ako tie, na ktoré bola pôvodne určená.

odpady

rozšírená zodpovednosť výrobcu / extended producer responsibility

je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, ustanovených v tejto časti zákona alebo v osobitnom predpise, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku, informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

odpady

sada batérií / battery pack

je súbor batérií alebo akumulátorov navzájom prepojených alebo uzavretých vo vonkajšom obale tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na rozoberanie konečným používateľom.

je akýkoľvek súbor batériových článkov alebo modulov, ktoré sú prepojené alebo zapuzdrené do vonkajšieho obalu tak, aby tvorili jeden celok, ktorý nie je určený na to, aby ho koncový používateľ rozdeľoval alebo otváral

odpady

selektívna demolácia / selective demolition

je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.

odpady

separačné zariadenie / shredder

je zariadenie, ktoré sa používa na delenie na časti alebo rozdelenie starých vozidiel vrátane zariadenia používaného na účely priameho získavania opätovne využiteľného kovového odpadu.

odpady

skladovanie odpadu / waste storage

je dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený.

odpady

skladovanie výkopovej zeminy / storage of excavated soil

je dočasné uloženie odpadu – výkopovej zeminy mimo staveniska pred jej využitím na spätné zasypávanie v mieste, ktoré nie je zariadením na zhodnocovanie odpadov alebo zariadením na zneškodňovanie odpadov a ktoré nie je miestom vzniku výkopovej zeminy.

odpady

skládka odpadov / landfill

je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla tri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok.

odpady

skládkovanie odpadov / landfilling of waste

je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

odpady

skupinový obal / grouped packaging/secondary packaging

je obal určený na to, aby tvoril v mieste nákupu skupinu určitého počtu tovarových jednotiek bez ohľadu na to, či sa predáva konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi, alebo slúži ako prostriedok na dopĺňanie tovarov do ponuky počas predaja; môže sa z tovaru odstrániť bez porušenia jeho vlastností.

odpady

splnomocnený zástupca pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu / authorised representative for extended producer responsibility

je fyzická alebo právnická osoba usadená v členskom štáte, v ktorom výrobca uvádza batérie na trh a ktorý je iný ako členský štát, v ktorom je výrobca usadený, a ktorého vymenoval výrobca v súlade s článkom 8a ods. 5 tretím pododsekom smernice 2008/98/ES na plnenie povinností tohto výrobcu podľa kapitoly VIII tohto nariadenia.

odpady

spotrebiteľský obal / sales packaging/primary packaging

je obal určený na bezprostrednú ochranu tovaru alebo skupiny tovarov, ktorý v mieste nákupu tvorí tovarovú jednotku pre konečného používateľa alebo pre spotrebiteľa.

odpady

spracovanie / treatment

je akákoľvek činnosť vykonávaná s odpadovými batériami po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na opätovné použitie, prípravu na zmenu účelu alebo prípravu na recykláciu alebo na recykláciu.

odpady

spracovanie elektroodpadu / treatment of WEEE

je činnosť nasledujúca po tom, čo bol elektroodpad odovzdaný spracovateľovi elektroodpadu na odstránenie nebezpečných látok, demontáž, šrotovanie, zhodnotenie, environmentálne vhodné zneškodnenie a ďalšie činnosti vedúce k zhodnoteniu a environmentálne vhodnému zneškodneniu častí elektroodpadu, ktoré nie je možné inak opätovne materiálovo zhodnotiť.

odpady

spracovanie odpadu / waste treatment

je činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v zákone o odpadoch ustanovené inak.

odpady

spracovanie použitých batérií a akumulátorov / treatment of waste batteries and accumulators

je akákoľvek činnosť vykonávaná na použitých batériách a akumulátoroch po tom, ako boli odovzdané do zariadenia na triedenie, prípravu na recykláciu alebo prípravu na zneškodnenie.

odpady

spracovanie starých vozidiel / treatment of end-of-life vehicles

je činnosť nasledujúca po tom, ako bolo staré vozidlo odovzdané spracovateľovi starých vozidiel na odstránenie znečistenia, rozobratie, rozdelenie, zošrotovanie, zhodnotenie alebo na prípravu na zneškodnenie odpadov zo šrotovacieho zariadenia vrátane iných činností vykonávaných na účely zhodnotenia alebo zneškodnenia starých vozidiel alebo ich častí.

odpady

spracovateľ elektroodpadu / WEEE processor

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie elektroodpadu.

odpady

spracovateľ odpadových olejov / processor of waste oils

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadových olejov.

odpady

spracovateľ použitých batérií a akumulátorov / processor of waste batteries and accumulators

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov.

odpady

spracovateľ starých vozidiel / treatment operator of end-of life vehicles

je podnikateľ, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie starých vozidiel.

odpady

sprostredkovateľ / broker

je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb, vrátane sprostredkovateľa, ktorý tento odpad nemá fyzicky v držbe.

odpady

sprístupnenie elektrozariadenia na trh / making EEE available on the market

je dodanie elektrozariadenia na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikania, či už za poplatok alebo bezplatne.

odpady

sprístupnenie na trhu / making available on the market

je akékoľvek dodanie batérie na trh Únie v rámci komerčnej činnosti, či už za poplatok alebo bezplatne, na účely distribúcie alebo používania.

odpady

spätné zasypávanie / backfilling

je činnosť zhodnocovania odpadu, pri ktorej sa vhodný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách. Odpad používaný na spätné zasypávanie musí nahradiť neodpadové materiály, musí byť vhodný na uvedené účely a použitý len v množstve, ktoré je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.

odpady

spätný zber elektroodpadu / WEEE take-back service

je odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa priamo distribútorom elektrozariadenia: a) pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, b) v prípade veľmi malého elektroodpadu a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

odpady

spätný zber odpadových pneumatík / waste tyres take back service

je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru. Za spätný zber odpadových pneumatík sa považuje aj bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

odpady

spätný zber použitých batérií a akumulátorov / waste batteries and accumulators take-back service

je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.

odpady

stacionárny batériový systém uskladňovania energie / stationary battery energy storage system

je priemyselná batéria s vnútorným systémom uskladňovania energie, ktorá je špecificky určená na uskladňovanie a dodávanie elektrickej energie zo siete a do nej alebo na uskladňovanie a dodávanie elektrickej energie koncovým používateľom, a to bez ohľadu na miesto používania tejto batérie a jej používateľa.

odpady

staré vozidlo / end-of life vehicle

je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.

odpady

stav batérie / state of health

je miera všeobecnej kondície dobíjateľnej batérie a jej schopnosti poskytovať špecifikovaný výkon v porovnaní s jej počiatočnou kondíciou.

odpady

stav konca odpadu / end-of-waste status

Stav konca odpadu je stav, ktorý dosiahne odpad, ak prejde niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo recyklácie a spĺňa tieto podmienky: a) látka alebo vec sa má použiť na špecifické účely, b) pre látku alebo vec existuje trh alebo je po nej dopyt, c) látka alebo vec spĺňa technické požiadavky na špecifické účely a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom16) a spĺňa technické normy alebo je v súlade s inou obdobnou technickou špecifikáciou s porovnateľnými požiadavkami alebo s prísnejšími požiadavkami, ktoré sa uplatňujú na výrobky, a d) použitie látky alebo veci nezapríčiní celkové nepriaznivé vplyvy na životné prostredie alebo na zdravie ľudí.

odpady

stav nabitia / state of charge

je dostupná energia v batérii vyjadrená ako percentuálny podiel menovitej kapacity udávanej zhotoviteľom.

odpady

stavebné odpady a odpady z demolácií / construction and demolation waste

sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.

odpady

systém individuálneho nakladania s vyhradeným prúdom odpadu / system of individual management of a specified waste stream

je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrel výrobca vyhradeného výrobku, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne, s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve okrem organizácie zodpovednosti výrobcov.

odpady

systém riadenia batérie / battery management system

je elektronické zariadenie, ktoré v záujme zaistenia bezpečnosti, výkonnosti a životnosti batérie kontroluje alebo riadi jej elektrické a tepelné funkcie, spravuje a uchováva údaje o parametroch stanovených v prílohe VII slúžiacich na určenie stavu batérie a očakávanej životnosti batérie a komunikuje s vozidlom, ľahkým dopravným prostriedkom alebo s prístrojom, v ktorom je batéria zabudovaná, alebo s verejnou či súkromnou nabíjacou infraštruktúrou.

odpady

systém združeného nakladania s vyhradeným prúdom odpadu / system of collective management of a specified waste stream

je súbor na seba nadväzujúcich, vzájomne súvisiacich a podmienených aktivít účastníkov hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve, ktorých cieľom je komplexné zabezpečenie zberu a spracovania vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu, ktorý je vytvorený zmluvnými vzťahmi, ktoré na účel zabezpečenia plnenia vyhradených povinností v rozsahu udelenej autorizácie uzavrela organizácia zodpovednosti výrobcov s ostatnými účastníkmi hospodárskej súťaže v odpadovom hospodárstve.

odpady

technická špecifikácia / technical specifications

je dokument stanovujúci technické požiadavky, ktoré má spĺňať výrobok, proces alebo služba

odpady

tretia osoba / third party

je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a akumulátorov.

odpady

trhový podiel organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly pre príslušný kalendárny rok / market share of a producer responsibility organization for packaging for a given calendar year

je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu v príslušnom kalendárnom roku, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov. Do celkového množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v Slovenskej republike v predchádzajúcom kalendárnom roku výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne podľa prvej vety, sa nezapočítavajú množstvá od výrobcov obalov, ktorí začali plniť vyhradené povinnosti individuálne v príslušnom roku.

odpady

trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov pre príslušný kalendárny rok / battery and accumulator producer's market share for a given calendar year

je podiel množstva batérií a akumulátorov ním uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku a celkového množstva batérií a akumulátorov uvedených na trh Slovenskej republiky v predchádzajúcom kalendárnom roku. Trhový podiel výrobcu batérií a akumulátorov sa vypočítava samostatne pre jednotlivý typ batérií a akumulátorov podľa členenia uvedeného v § 42 odseku 3 zákona o odpadoch.

odpady

trhový podiel výrobcu elektrozariadení / EEE producer's market share

je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností.

odpady

triedenie odpadov / waste sorting/waste separation

je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

odpady

triedený zber / separate collection

je zber vytriedených odpadov.

odpady

triedený zber komunálnych odpadov / separate collection of municipal waste

je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

odpady

uhlíková stopa / carbon footprint

je súčet emisií skleníkových plynov a ich odstránených množstiev v systéme výrobkov, vyjadrený ako ekvivalent oxidu uhličitého a vychádzajúci zo štúdie o environmentálnej stope výrobku s uplatnením jednotlivých kategórií vplyvu v súvislosti so zmenou klímy.

je množstvo skleníkových plynov, ktoré sa uvoľnia do atmosféry v dôsledku ľudskej činnosti, vyjadrené v ekvivalente oxidu uhličitého (CO2e).

odpady
zmena klímy

určené parkovisko / designated parking area

je parkovacia plocha prevádzkovaná osobou, ktorá je oprávnená na zber starých vozidiel, alebo spracovateľom starých vozidiel, pričom parkovacia plocha bola určená za určené parkovisko príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva na základe ich žiadosti.

odpady

uvedenie batérií a akumulátorov na trh / placing on the market of batteries and accumulators

je dodávanie alebo sprístupnenie batérií a akumulátorov inej osobe, za úhradu alebo bezplatne v Slovenskej republike.

odpady

uvedenie do prevádzky / putting into service

je prvé použitie batérie v Únii na jej zamýšľaný účel bez toho, aby bola predtým uvedená na trh.

odpady

uvedenie elektrozariadenia na trh / placing on the market of EEE

je prvé sprístupnenie elektrozariadenia na trhu v Slovenskej republike v rámci podnikateľskej činnosti.

odpady

uvedenie na trh / placing on the market

je prvé sprístupnenie batérie na trhu Únie.

odpady

uvedenie neobalového výrobku na trh / placing on the market of a non-packaging product

je prvé dodanie neobalového výrobku do etapy distribúcie, spotreby alebo používania na trhu Slovenskej republiky v rámci podnikateľskej činnosti za poplatok alebo bezplatne.

odpady

uvedenie obalov na trh / placing on the market of packaging

je okamih, keď obal alebo tovar v obale prvýkrát prechádza odplatne alebo bezodplatne z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu z iného ako členského štátu do Slovenskej republiky do etapy distribúcie alebo použitia.

odpady

uvedenie vozidla na trh / placing on the market of vehicle

je okamih, keď prvýkrát odplatne alebo bezodplatne prejde vozidlo z etapy výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky alebo dovozu do etapy distribúcie alebo používania.

odpady

vedľajší produkt / by-product

je látka alebo hnuteľná vec, ktorá spĺňa tieto podmienky: a) je výsledkom výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto látky alebo veci, b) jej ďalšie používanie je zabezpečené, c) môže sa použiť priamo bez ďalšieho spracovania iného ako bežný priemyselný postup, d) vzniká ako neoddeliteľná súčasť výrobného procesu, e) jej ďalšie použitie je v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi, ktoré ustanovujú požiadavky na výrobok, ochranu životného prostredia a ochranu zdravia ľudí z hľadiska jeho konkrétneho použitia, a nepovedie k celkovým nepriaznivým vplyvom na životné prostredie alebo zdravie ľudí, f) spĺňa osobitné kritériá, ak boli pre látku alebo vec ustanovené osobitným predpisom, a g) bol udelený súhlas. na to, že látka alebo hnuteľná vec sa považuje za vedľajší produkt, a nie za odpad, bol udelený súhlas, ak sa vyžaduje podľa § 97 ods. 1 písm. o).

odpady

veľká pevná inštalácia / large-scale fixed installation

je rozsiahla kombinácia niekoľkých typov prístrojov a prípadne iných zariadení, ktoré a) zostavili, nainštalovali a odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť, b) sú určené na stále používanie ako súčasť budovy alebo konštrukcie na vopred určenom a vyhradenom mieste a c) je možné nahradiť len rovnakým osobitne navrhnutým zariadením.

odpady

veľké stacionárne priemyslené náradia / large-scale stationary industrial tools

sú veľké zostavy strojov, zariadení a súčiastok, ktoré spoločne fungujú na špecifické použitie, natrvalo ich na určenom mieste nainštalovali a z neho odinštalovali osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť a používajú a udržiavajú ich osoby zabezpečujúce profesionálnu činnosť v rámci priemyselnej výrobnej prevádzky alebo výskumnej a vývojovej inštitúcie.

odpady

veľmi malý elektroodpad / very small WEEE

je elektroodpad s vonkajším rozmerom najviac 25 cm.

odpady

veľmi ľahká plastová taška / very lightweight plastic carrier bag

je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 15 mikrometrov, ktorá sa vyžaduje z hygienických dôvodov alebo sa poskytuje ako primárny obal pre nebalené potraviny s cieľom predchádzať plytvaniu potravinami.

odpady

viacvrstvové kombinované materiály / multilayer composite materials

sú materiály tvorené najmenej dvoma kompaktne spojenými vrstvami.

odpady

vnútroštátny akreditačný orgán / national accreditation body

je vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008.

odpady

vnútroštátny orgán / national authority

je schvaľovací orgán alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý sa v súvislosti s batériami podieľa na dohľade nad trhom a ktorý je za tieto činnosti zodpovedný.

odpady

vozidlo (na účely zákona o odpadoch) / vehicle

je vozidlo kategórie M1 alebo N1, ako aj trojkolesové motorové vozidlo okrem motorových trojkoliek.

odpady

vyhradený prúd odpadu / specified waste stream

je odpad z vyhradeného výrobku.

odpady

vyhradený výrobok / specified product

je výrobok patriaci do skupiny výrobkov upravenej v druhom až siedmom oddiele štvrtej časti zákona o odpadoch, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

odpady

vyhradený výrobok, ak ide o batérie a akumulátory / dedicated product for batteries and accumulators

je na účely tohto zákona každý jednotlivý typ batérií a akumulátorov v členení podľa odseku 3.

odpady

vytriedená zložka komunálnych odpadov / separated municipal waste component

je zložka komunálnych odpadov, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

odpady

výkup odpadu / purchase of waste

je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

odpady

výrobca / producer

je akýkoľvek zhotoviteľ, dovozca alebo distribútor alebo iná fyzická či právnická osoba, ktorá je bez ohľadu na použitú techniku predaja vrátane zmlúv uzavretých na diaľku buď: a) usadená v členskom štáte a vyrába batérie pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, alebo si dáva batérie navrhovať alebo vyrábať a dodáva ich po prvý raz pod vlastným menom alebo ochrannou známkou, vrátane batérií zabudovaných do prístrojov, ľahkých dopravných prostriedkov alebo ostatných vozidiel, a to na území daného členského štátu b) usadená v členskom štáte a na území tohto členského štátu ďalej predáva pod vlastným menom alebo ochrannou známkou batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, ktoré zhotovujú iní, na ktorých nie je uvedené meno alebo ochranná známka týchto iných zhotoviteľov c) usadená v členskom štáte a v tomto členskom štáte prvýkrát v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, alebo d) predáva batérie vrátane batérií zabudovaných v prístrojoch, ľahkých dopravných prostriedkoch alebo ostatných vozidlách, a to formou zmlúv na diaľku priamo koncovým používateľom bez ohľadu na to, či sú súkromnými domácnosťami, v členskom štáte, a je usadená v inom členskom štáte alebo v tretej krajine

odpady

výrobca batérií a akumulátorov / battery and accumulator producer

je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza prvýkrát na trh batérie alebo akumulátory vyrobené na území Slovenskej republiky alebo získané zo zahraničia vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel.

odpady

výrobca elektrozariadenia / producer of EEE

je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá bez ohľadu na používané techniky predaja vrátane zásielkového obchodu a internetového predaja a) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a vyrába elektrozariadenia pod svojím menom alebo ochrannou známkou, prípadne si dá elektrozariadenia navrhnúť alebo vyrobiť, a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou, b) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenie vyrobené inými dodávateľmi; predajca, ktorý ďalej predáva, sa nepovažuje za výrobcu, ak sa na elektrozariadení nachádza značka výrobcu podľa písmena a), c) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a uvádza v rámci podnikateľskej činnosti na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného členského štátu alebo z iného ako členského štátu, d) predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie priamo domácnostiam alebo aj iným používateľom a má sídlo alebo miesto podnikania v inom členskom štáte alebo v inom ako v členskom štáte, e) má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky a v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvy uzatváranej na diaľku predáva elektrozariadenie priamo používateľovi v inom členskom štáte.

odpady

výrobca neobalového výrobku / producer of a non-packaging product

je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe zmluvného vzťahu vrátane zmluvného vzťahu uzatváraného na diaľku a) vyrobí alebo si nechá vyrobiť neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike, b) prepraví alebo si nechá prepraviť na územie Slovenskej republiky z iného členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike alebo c) dovezie alebo si nechá doviezť na územie Slovenskej republiky z iného ako členského štátu neobalový výrobok a uvedie ho na trh v Slovenskej republike.

odpady

výrobca obalov / producer of packaging

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou, b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh, c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b) alebo prepraví alebo si nechá prepraviť cez štátnu hranicu Slovenskej republiky tovar v obaloch a uvádza ho na trh alebo do distribúcie v Slovenskej republike, d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru, e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

odpady

výrobca pneumatík / producer of tyres

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti bez ohľadu na použitú techniku predaja, vrátane predaja na základe zmluvy uzatváranej na diaľku, uvádza pneumatiky na trh Slovenskej republiky samostatne. Za výrobcu pneumatík sa nepovažuje osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti dodáva pre výrobu motorových vozidiel alebo nemotorových vozidiel pneumatiky, ktoré boli následne namontované na tieto vozidlá ako súčasť štandardnej výbavy.

odpady

výrobca vozidiel / producer of vehicles

je výrobca alebo zástupca výrobcu.

odpady

výrobca vyhradeného výrobku / producer of a specified product

je výrobca elektrozariadení (§ 32 zákona o odpadoch), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42 zákona o odpadoch), výrobca obalov (§ 52 zákona o odpadoch), výrobca vozidiel (§ 60 zákona o odpadoch), výrobca pneumatík (§ 69 zákona o odpadoch), výrobca neobalového výrobku (§ 73 zákona o odpadoch).

odpady

zariadenie na zber odpadov / waste collection facility

je priestor ohraničený plotom alebo nachádzajúci sa v stavbe, alebo inak primerane zabezpečený pred odcudzením odpadu a vstupom cudzích osôb, v ktorom sa vykonáva zber odpadov.

odpady

zariadenie na zhodnocovanie odpadov / waste recovery facility

je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

odpady

zariadenie na zneškodňovanie odpadov / waste disposal facility

je zariadenie určené na výkon aspoň jednej z činností uvedených v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch, ktoré je tvorené technickou jednotkou so súborom strojov a zariadení prevádzkovaných podľa dokumentácie k nim, pričom činnosti nimi vykonávané navzájom súvisia a majú technickú nadväznosť; ak je takéto zariadenie vzhľadom na jeho konštrukčné riešenie pevne spojené so stavbou, za zariadenie na zneškodňovanie odpadov sa považuje aj priestor, v ktorom sa zariadenie nachádza.

odpady

zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly / equipment containing polychlorinated biphenyls

je zariadenie, ktoré obsahuje polychlórované bifenyly alebo ktoré obsahovalo polychlórované bifenyly a nebolo dekontaminované, najmä transformátory, kondenzátory, nádoby obsahujúce zvyškové množstvo náplne; zariadenie, ktoré podľa svojho typu môže obsahovať polychlórované bifenyly, sa musí považovať za zariadenie obsahujúce polychlórované bifenyly, až kým nie je dôvod predpokladať opak.

odpady

zber odpadu / waste collection

je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

odpady

zber starých vozidiel / collection of end-of-life vehicles

je ich zhromažďovanie pred odovzdaním spracovateľovi starých vozidiel.

odpady

zberné miesto elektroodpadu / WEEE collection point

je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov do nádoby určenej na tento účel; zberné miesto nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber elektroodpadu.

odpady

zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov / collection point of waste portable batteries and accumulators

je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.

odpady

zberný dvor / collection yard

je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

odpady

zberový podiel výrobcu elektrozariadení / EEE producer's collection share

je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností v Slovenskej republike pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 druhej časti zákona o odpadoch za predchádzajúci kalendárny rok.

odpady

zhodnocovanie odpadu / waste recovery

je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 k zákonu o odpadoch.

odpady

zhotoviteľ / manufacturer

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába batériu alebo si batériu dáva navrhnúť či vyrobiť a danú batériu predáva pod svojím vlastným menom alebo ochrannou známkou alebo ju uvádza do používania na svoje vlastné účely.

odpady

zhromažďovanie odpadu / gathering of waste

je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

odpady

zložka komunálnych odpadov / municipal waste component

je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

odpady

zmena účelu / repurposing

je akákoľvek činnosť, ktorej výsledkom je, že batéria, ktorá nie je odpadovou batériou, alebo jej časti sa používajú na iný účel alebo majú iné uplatnenie ako tie, na ktoré bola batéria pôvodne určená.

odpady

zmesový odpad / mixed waste

je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

odpady

zmluvy uzavreté na diaľku / distance contracts

sú zmluvy uzavreté na diaľku vymedzené v článku 2 bode 7 smernice 2011/83/EÚ.

odpady

zneškodnenie polychlórovaných bifenylov / disposal of polychlorinated biphenyls

je zneškodnenie použitých polychlórovaných bifenylov a zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly činnosťami D8, D9, D10 a D15 uvedenými v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch. Zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly, ktoré nemôžu byť dekontaminované, možno zneškodňovať aj činnosťou D12 uvedenou v prílohe č. 2 k zákonu o odpadoch, ak sa táto činnosť vykonáva v bezpečných hlbokých podzemných skladoch nachádzajúcich sa v suchých horninových masívoch.

odpady

zneškodňovanie odpadu / waste disposal

je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2.

odpady

záloh / deposit

je osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa odpad z obalov vrátil správcovi a bolo s ním nakladané v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva.

odpady

zálohovanie jednorazového obalu na nápoje / single use beverage packaging deposit system

je činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení odpadu z tohto obalu spočívajúca vo vydaní zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie odpadu z tohto obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky.

odpady

zálohovanie obalu / packaging deposit system

je na účely tohto zákona činnosť pri predaji tovaru v zálohovanom obale, ktorou je naúčtovanie zálohu osobe uhrádzajúcej cenu tovaru a činnosť pri vrátení zálohovaného obalu spočívajúca vo vydaní tohto zálohu osobe, ktorá zabezpečuje vrátenie použitého obalu; za vrátenie zálohu sa považuje aj jeho započítanie na účely vysporiadania inej peňažnej pohľadávky.

odpady

zálohovaný jednorazový obal na nápoje / deposit-subjected single use beverage packaging

je obal tovaru určený na jedno použitie, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje záloh.

odpady

zálohovaný obal / deposit-subjected packaging

je na účely tohto zákona obal tovaru, pri ktorého predaji sa okrem ceny za tovar účtuje osobitná peňažná čiastka viazaná na obal tovaru (ďalej len „záloh“), ktorej účelom je zabezpečiť vrátenie použitého obalu. Zálohujú sa opakovane použiteľné obaly na nápoje.

odpady

zálohový systém / deposit system

je súhrn organizačných, administratívnych, finančných, informačných a iných súvisiacich opatrení realizovaných správcom na účely dosiahnutia vrátenia zálohu, ktorý zaplatil konečný používateľ obalu v čase nákupu tovaru, z ktorého obal podlieha zálohovaniu, s cieľom nakladať s odpadmi z obalov v súlade s prioritami hierarchie odpadového hospodárstva.

odpady

údaje o činnosti / activity data

sú informácie súvisiace s procesmi pri modelovaní inventarizačných analýz životného cyklu (LCI), pričom súhrnné výsledky LCI dosiahnuté spracovateľskými reťazcami, ktoré predstavujú činnosti určitého procesu, sa jednotlivo vynásobia zodpovedajúcimi údajmi o činnosti a následne sa sčítajú s cieľom odvodiť uhlíkovú stopu spojenú s týmto procesom.

odpady

úprava odpadu / waste processing

je činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností.

odpady

územie skládky odpadov / landfill area

je priestor vymedzený oplotením skládky odpadov v súlade s kolaudačným rozhodnutím.

odpady

účastník trhu / market participant

je účastník trhu vymedzený v článku 2 bode 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 (45).

odpady

ľahká plastová taška / lightweight plastic carrier bag

je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

odpady

životnosť batérie / lifetime of a battery

je obdobie, ktoré sa začína zhotovením batérie a končí sa vtedy, keď sa batéria stane odpadom.

odpady