Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: zberný dvor
Termín v slovenskom jazyku:

zberný dvor

Termín v anglickom jazyku:

collection yard

definícia termínu:
Definícia:
je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad, odpady, ktorých zber na zbernom dvore umožňuje tento zákon, a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Zdroj k definícii:
Dokument: 79/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 80 odsek 6
Názov: Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: