Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: odborný geologický dohľad
Termín v slovenskom jazyku:

odborný geologický dohľad

Termín v anglickom jazyku:

professional geological control

1. definícia termínu:
Definícia:
je kontrola vykonávania geologických prác uvedených v§ 2 ods. 5 písm. b) a c) geologického zákona treťou nezávislou fyzickou osobou podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie geologických prác podľa § 2 ods. 5 písm. b) a c).
Zdroj k definícii:
Dokument: PPMZR  –  Strategické dokumenty
Info: článok 2.3
Názov: Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2021 - 2029)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je súbor podporných geologických činností vykonávaných pri prácach podľa osobitných predpisov (Napríklad § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 134/2010 Z. z.) fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, ktorá má geologické oprávnenie na vykonávanie príslušných geologických prác.
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 odsek 2 písmeno v)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: