ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prípustné hodnoty určujúcich veličín
Termín v slovenskom jazyku:

prípustné hodnoty určujúcich veličín

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú dohodnuté úrovne určujúcich veličín, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia podľa súčasného stavu poznania a ekonomickej úrovne spoločnosti.
Zdroj k definícii:
Dokument: 549/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písm. zj)
Názov: Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí
Link k definícii:

Kategórie: