ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: vnútorné vody
Termín v slovenskom jazyku:

vnútorné vody

Termín v anglickom jazyku:

internal waters

1. definícia termínu:
Definícia:
sú povrchové vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: upravená definícia z § 3 ods. 2
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
sú vody, ktoré definuje Dohovor OSN o morskom práve v článku 8: S výnimkou ustanovení časti iv tvoria vody rozprestierajúce sa smerom k pevnine od základnej línie pobrežného mora časť vnútorných vôd štátu.
Zdroj k definícii:
Link k definícii:

Kategórie: