ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: využiteľné množstvo povrchovej vody
Termín v slovenskom jazyku:

využiteľné množstvo povrchovej vody

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je maximálne množstvo povrchovej vody, ktoré možno odoberať z profilu vodného toku za prijateľných technických, ekonomických a ekologických podmienok bez ovplyvnenia režimu vodného toku, ktoré by malo za následok zhoršenie kvalitatívneho stavu vôd. Využiteľným množstvom podzemnej vody je maximálne množstvo podzemnej vody, ktoré možno odoberať z daného zvodneného systému po celý uvažovaný čas exploatácie za prijateľných technických, ekonomických a ekologických podmienok bez ovplyvnenia režimu podzemných vôd, ktoré by malo za následok zhoršenie kvalitatívneho stavu vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 6 odsek 4
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: