ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu
Detail termínu: voda z povrchového odtoku
Termín v slovenskom jazyku:

voda z povrchového odtoku

Termín v anglickom jazyku:

-

1. definícia termínu:
Definícia:
je voda zo zrážok, ktorá nevsiakla do zeme a ktorá je odvádzaná z terénu alebo z vonkajších častí budov do povrchových vôd a do podzemných vôd.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno i)
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou kanalizáciou.
Zdroj k definícii:
Dokument: 442/2002  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno f)
Názov: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Link k definícii:

Kategórie: