Detail termínu: prirodzené koryto
Termín v slovenskom jazyku:

prirodzené koryto

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
je pozdĺžne ohraničený zemský povrch, ktorý vznikol pôsobením tečúcej vody a ďalších prírodných faktorov. Za prirodzené koryto sa považuje aj koryto upraveného vodného toku.
Zdroj k definícii:
Dokument: 364/2004  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 43 odsek 3
Názov: Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
Link k definícii:

Kategórie: