Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

H

sú všetky právne predpisy Únie, ktorými sa harmonizujú podmienky obchodovania s výrobkami.

je európska norma, ktorá bola prijatá na základe požiadavky Komisie na uplatňovanie harmonizovaných právnych predpisov Únie. 96a)

je norma vymedzená v článku 2 bode 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1025/2012

je písomný dokument, v ktorom sú pre prípad vzniku havárie uvedené opatrenia zamerané na odstraňovanie následkov havárie na ľudí a na životné prostredie.

je a) vnútorný havarijný plán, ktorý obsahuje opatrenia na zmiernenie následkov závažnej priemyselnej havárie v podniku, b) plán ochrany obyvateľstva (tzv. externý havarijný plán).

je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov k ich nekontrolovanému úniku, ktorý predstavuje okamžité alebo neskoršie nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

je chránený živočích, ktorý v dôsledku poranenia, poškodenia, choroby, straty rodiča alebo iných okolností nie je schopný dočasne alebo trvalo samostatne prežiť vo voľnej prírode.

je záväzné poradie týchto priorít: a) predchádzanie vzniku odpadu, b) príprava na opätovné použitie, c) recyklácia, d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, e) zneškodňovanie.

priemer ročných emisií v kalendárnych rokoch 2004, 2005 a 2006 z lietadla, ktoré vykonáva leteckú činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tabuľke D.

je elektroodpad, ktorý pochádza z elektrozariadenia uvedeného na trh do 13. augusta 2005.

sú všetky banské diela, ktoré vyúsťujú na povrch, a banské diela otvárajúce výhradné ložisko alebo jeho ucelenú časť. Na účely tohto zákona hlavné banské diela sú podzemnými stavbami v miestach ich prienikov so zemským povrchom; evidujú sa v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu. (§ 6 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona č. 162/1995 Z. z.)

je osoba, ktorá sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej povodňovej služby, varovania obyvateľstva a na riadenie a koordináciu vykonávania povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.

je každý rušivý, obťažujúci, nepríjemný, nežiaduci, neprimeraný alebo škodlivý zvuk.

je hluk alebo iné vplyvy registrované meracími prístrojmi aj vtedy, ak zvuk, infrazvuk alebo vibrácie, ktoré sa majú na základe merania posudzovať, nepôsobia.

Vo vonkajšom prostredí sa hodnotí hluk najmä z týchto vonkajších zdrojov: i) hluk z dopravy na pozemných komunikáciách a vodných plochách vrátane miestnej hromadnej dopravy, ii) hluk z koľajovej dopravy na železničných dráhach, iii) hluk z leteckej dopravy a hluk v okolí letísk, iv) hluk z iných zdrojov, napríklad hluk stacionárnych zdrojov, hluk z priemyselnej, stavebnej a výrobnej činnosti, hluk z mimopracovných aktivít človeka.

je nežiaduci alebo škodlivý vonkajší zvuk vytvorený ľudskými činnosťami, najmä hluk z dopravy na pozemných komunikáciách, železničnej dopravy, leteckej dopravy a priemyselnej činnosti.

je fyzikálna veličina opisujúca hluk vo vonkajšom prostredí, ktorý súvisí so škodlivým účinkom podľa prvého bodu prílohy č. 1.

je celoročná priemerná hladina A zvuku vo vonkajšom prostredí určená počas všetkých dní kalendárneho roka, charakteristická pre celkové obťažovanie hlukom a slúži na účely strategického posudzovania hluku podľa osobitných predpisov.

je tuhý odpad alebo kal, ktorý zostáva po úprave nerastov oddeľovacími procesmi, najmä drvením, mletím, triedením podľa zrnitosti, flotáciou a inými fyzikálno-chemickými procesmi, ktoré oddeľujú cenné nerasty od menej cennej horniny.

je osoba, ktorá prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území.

Akýkoľvek prírodný alebo človekom vyvolaný faktor, ktorý priamo alebo nepriamo spôsobuje zmenu v systéme (upravené podľa MA, 2005).

je množstvo vyjadrené určitými špecifickými parametrami, napríklad množstvom, koncentráciou alebo úrovňou emisie, ktoré sa nesmú prekročiť počas jedného alebo viacerých časových období (ďalej len „limitná hodnota znečistenia“); limitnú hodnotu znečistenia možno určiť aj pre určité skupiny, druhy alebo kategórie látok najmä pre látky identifikované ako prioritné látky.

je porovnanie posudzovanej hodnoty určujúcej veličiny s prípustnou hodnotou.

je postup, ktorý využíva syntézu všetkých dostupných údajov na určenie druhu a stupňa rizík plynúcich zo zosuvného hazardu.

je zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadu.

je hodnotenie dlhodobých zmien a krátkodobých zmien kvality vody, hodnotenie trendov v kvalite vody, hodnotenie kvality vody vo vzťahu k vplyvom pôsobiacim na kvalitu povrchových vôd a vo vzťahu k užívaniu vôd.

je pre účely smernice EP a Rady 2006/7/ES proces hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie pomocou metódy hodnotenia, vymedzenej v prílohe II.

je hodnotenie hydrologického režimu povrchových vôd a hodnotenie jeho dlhodobých zmien a krátkodobých zmien a hodnotenie trendov.

Vedecký kvalitatívny a/alebo kvantitatívny odhad rizík.

je hodnotenie stanovujúce v akom rozsahu sú, alebo by v budúcnosti mohli byť, rizikovým faktorom vystavené jednotlivé skupiny populácie alebo jednotlivé zložky životného prostredia.

je priestor zaujatý horninami vrátane diskontinuít, pórov a dutín.

je ustanovená úroveň znečistenia ovzdušia, pod ktorou možno na hodnotenie kvality ovzdušia použiť kombináciu stálych meraní a modelovacích techník alebo aj indikatívnych meraní.

je kvapalina, ktorá nemá teplotu vzplanutia väčšiu ako 60 °C.

je tuhá látka, ktorá je ľahko horľavá, alebo ktorá môže spôsobiť alebo prispieť k rozvoju požiaru trením.

je nebezpečný horľavý kvapalný odpad, ktorý má teplotu vzplanutia nižšiu ako 60 °C, alebo odpadový plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje s teplotou vzplanutia > 55 °C a ≤ 75 °C; horľavý samozápalný kvapalný a tuhý odpad, ktorý sa aj v malých množstvách dokáže vznietiť v priebehu piatich minút po kontakte so vzduchom; horľavý tuhý odpad, ktorý je ľahko zápalný alebo ktorý môže spôsobiť alebo podporiť horenie trením; horľavý plynný odpad, ktorý je na vzduchu horľavý pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa; odpad reagujúci pri styku s vodou, ktorý uvoľňuje horľavé plyny v nebezpečných množstvách a iný horľavý odpad: horľavé aerosóly, horľavý samovoľne sa zahrievajúci odpad, horľavé organické peroxidy a samovoľne reagujúci horľavý odpad.

je plyn alebo zmes plynov, ktoré majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

sú dodávatelia obalových materiálov, osoby, ktoré dovážajú alebo menia povahu a vlastnosti obalov, výrobcovia obalov, distribútori obalov, obchodníci s obalmi, používatelia obalov, orgány a verejnoprávne organizácie.

sú výrobcovia vozidiel, distribútori, osoby oprávnené vykonávať zber starých vozidiel, poisťovne, ktoré poisťujú motorové vozidlá, osoby oprávnené na zhodnocovanie, recyklovanie starých vozidiel a iné osoby oprávnené na spracovanie starých vozidiel vrátane ich súčiastok a materiálov.

je výrobca batérií a akumulátorov, distribútor batérií a akumulátorov, prevádzkovateľ zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov, podnikateľ, ktorý je oprávnený vykonávať zber použitých batérií a akumulátorov, a spracovateľ použitých batérií a akumulátorov.

je zhotoviteľ, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor alebo poskytovateľ logistických služieb alebo akákoľvek iná fyzická či právnická osoba, na ktorú sa vzťahujú povinnosti súvisiace s výrobou batérií, prípravou batérií na opätovné použitie, prípravou na zmenu účelu, zmenou účelu alebo repasovaním batérií, sprístupnením batérií na trhu či uvedením batérií na trh, vrátane uvedenia online, alebo uvedením batérií do prevádzky v súlade s týmto nariadením.

je na vodných tokoch pomyselná čiara vedená naprieč vodným tokom, ktorá je vymedzená trvalou terénnou prekážkou, napríklad mostom, haťou, riečnym stupňom, prítokom vodného toku alebo riečnym kilometrom. Hranicu rybárskeho revíru na vodných nádržiach a ostatných vodných plochách tvorí pomyselná obrysová čiara ohraničujúca vodnú plochu a plochu nezastavaných pozemkov alebo ich častí, ktoré priamo susedia s vodnou plochou, do vzdialenosti nevyhnutnej na výkon rybárskeho práva.

je príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 odpadovej vody.

je zásobovanie najmenej 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je najmenej 10 m3 vody vypočítaná ako priemer za kalendárny rok.

je inžinierska stavba vybudovaná na zachytávanie alebo udržiavanie vody alebo ťažobného odpadu v odkalisku.

je súvislý povrchový horizont nahromadených minerálnych látok a humusových látok, ktorý je od hlbších horizontov odlíšený farbou a štruktúrou.

je ukončenie života zvieraťa s minimálnym fyzickým a duševným utrpením s ohľadom na druh zvieraťa.

je mechanická energia produkovaná pohybom masy vody v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte; hydroenergetický potenciál vodných tokov je ich súčasťou a je vo vlastníctve Slovenskej republiky.

je prieskum, ktorým sa skúmajú podzemné vody vrátane geotermálnych vôd a minerálne vody,(podľa § 2 ods. 2 zákona č. 538/2005 Z. z.) zisťuje a overuje sa ich množstvo a kvalita a spracúvajú sa geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku zariadení na využívanie geotermálnej energie.

je prieskum, ktorým sa: a) skúmajú hydrogeologické pomery vybraného územia, najmä interakcia vody vo všetkých skupenstvách pod povrchom terénu, a geologického prostredia, povrchových vôd, klimatických podmienok, b) skúmajú vody v pásme nasýtenia, podmienky využívania podzemných vôd vrátane minerálnych vôd a geotermálnych vôd na rôzne účely, podmienky ochrany ich množstva a ich kvalita a vzťah k ostatným zložkám životného prostredia, c) zisťujú a overujú geologické podmienky na využívanie geotermálnej energie, ktorej zdrojom je teplo suchých hornín.

je bilancia, ktorá porovnáva zmeny v množstvách vôd v povodí, v čiastkovom povodí alebo vo vodnom útvare za určený časový interval.

je mocnosť pôdneho profilu nad pevným (materským) pôdotvorným substrátom alebo jeho súvislým silne štrkovitým alebo kamenitým rozpadom.