ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: horľavý plyn
Termín v slovenskom jazyku:

horľavý plyn

Termín v anglickom jazyku:

flammable gas

definícia termínu:
Definícia:
je plyn alebo zmes plynov, ktoré majú medze zápalnosti v zmesi so vzduchom pri teplote 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.
Zdroj k definícii:
Dokument: 2008R1272  –  Právne predpisy EÚ
Info:
Názov: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006
Link k definícii:

Kategórie: