Všetky termíny

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L

ľahká plastová taška


lightweight plastic carrier bag

je plastová taška s hrúbkou steny menšou ako 50 mikrometrov.

je prášková, granulovaná alebo pastovitá látka alebo zmes, ktorá je nebezpečná, ak sa dokáže ľahko zapáliť pri krátkom kontakte so zdrojom zapálenia, akým je horiaca zápalka, a ak sa plameň rýchlo šíri.

je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem 1. rádioaktívnych látok,4) 2. geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov,5).

látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny


substances and mixtures which in contact with water emit flammable gases

sú nebezpečné tuhé alebo kvapalné látky alebo zmesi, ktoré sa pri interakcii s vodou spontánne zapália alebo uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách.

je nebezpečný odpad, ktorý pri aplikácii môže spôsobiť poleptanie kože.

je ekosystém, ktorý tvorí lesný pozemok s lesným porastom a faktormi jeho vzdušného prostredia, organizmy a pôda s jej hydrologickým a vzdušným režimom.

licenčný orgán


licensing authority

je orgán ustanovený v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008, ktorý je zodpovedný za vydávanie licencií environmentálnymi overovateľmi a za dozor nad ich činnosťami.

likvidácia geologických diel a geologických objektov


disposal of geological works and geological objects

je ich odstránenie alebo zamedzenie ich prejavov na zemskom povrchu vrátane uvedenia dotknutých pozemkov do predošlého stavu.

je úroveň znečistenia ovzdušia určená na základe vedeckých poznatkov s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie ako celok, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nesmie byť prekročená; limitné hodnoty a podmienky ich platnosti sú ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 33 písm. b) pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxid uhoľnatý, olovo, benzén, častice PM10 a častice PM2,5.

limitná hodnota rizikových látok


limit value for hazardous substances

je hodnota určujúca hranice najvyšších prípustných obsahov rizikových látok v poľnohospodárskej pôde.

sú najmä podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na zastúpenie lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), hlavátky podunajskej (Hucho hucho), jalca hlavatého [Leuciscus (Squalius) cephalus], podustvy severnej (Chondrostoma nasus), mreny severnej (Barbus barbus); významné sprievodné druhy rýb sú hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).

je geograficky určené územie, ktorého hranice sú jasne vymedzené.

je vedomá ľudská činnosť smerujúca k uloveniu ryby prostriedkami určenými na lovenie rýb.

je lov vykonávaný z ľadu zamrznutej vodnej hladiny cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke veľkosti maximálne 25x25 cm alebo 25 cm v priemere.

je fyzická osoba oprávnená na lov, ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovu a ukončením lovu.

je prírodné nahromadenie nerastov, ako aj základka v hlbinnej bani, opustený odval, výsypka alebo odkalisko, ktoré vznikli banskou činnosťou a obsahujú nerasty.

ložisko nevyhradeného nerastu


non-reserved mineral deposit

je prírodné nahromadenie nevyhradených nerastov, ktoré je súčasťou pozemku.

je prírodné nahromadenie vyhradených nerastov.

je prieskum, ktorým sa: a) skúmajú geologické pomery ložiska a jeho tektonická stavba, b) sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality, c) skúmajú banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská, d) rieši možnosť ukladania odvalov, výsypiek a odkalísk spolu s predpokladanými vplyvmi na životné prostredie, e) skúmajú hydrogeologické pomery ložiska, f) zisťuje výskyt a akumulácia podzemných vôd, ktoré môžu ovplyvniť spôsob dobývania ložiska, g) zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, h) zisťujú a overujú geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, i) zisťujú a overujú geologické podmienky na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel, j) zisťujú a overujú geologické podmienky prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“).

je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel (podľa § 35 zákona č. 44/1988 Zb.) a na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“) podľa osobitného predpisu (zákona č. 258/2011 Z. z.)