Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: látka
Termín v slovenskom jazyku:

látka

Termín v anglickom jazyku:

substance

1. definícia termínu:
Definícia:
je chemický prvok a jeho zlúčeniny okrem
1. rádioaktívnych látok,
2. geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno b)
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je akýkoľvek chemický prvok a jeho zlúčeniny s výnimkou týchto látok:
a) rádioaktívne látky, ako sú vymedzené v článku 1 smernice Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia;
b) geneticky modifikované mikroorganizmy, ako sú vymedzené v článku 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/41/ES zo 6. mája 2009 o obmedzenom použití geneticky modifikovaných mikroorganizmov;
c) geneticky modifikované organizmy, ako sú vymedzené v článku 2 bod 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 02010L0075  –  Právne predpisy EÚ
Info: článok 3, bod 1.
Názov: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia)
Link k definícii:

Kategórie: