Free cookie consent management tool by TermsFeed Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: ložiskový geologický prieskum
Termín v slovenskom jazyku:

ložiskový geologický prieskum

Termín v anglickom jazyku:

-

1. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa:
a) skúmajú geologické pomery ložiska a jeho tektonická stavba,
b) sleduje rozmiestnenie jednotlivých nerastov podľa kvality,
c) skúmajú banskotechnické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť dobývanie zistených a overených zásob nerastov tvoriacich ložiská,
d) rieši možnosť ukladania odvalov, výsypiek a odkalísk spolu s predpokladanými vplyvmi na životné prostredie,
e) skúmajú hydrogeologické pomery ložiska,
f) zisťuje výskyt a akumulácia podzemných vôd, ktoré môžu ovplyvniť spôsob dobývania ložiska,
g) zisťujú a overujú geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch,
h) zisťujú a overujú geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov,
i) zisťujú a overujú geologické podmienky na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel,
j) zisťujú a overujú geologické podmienky prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“).
Zdroj k definícii:
Dokument: 51/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 odsek 1
Názov: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva geologický zákon
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ich zásoby a spracúvajú geologické podklady na ich využívanie a ochranu, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku podzemných zásobníkov plynov a kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, zisťujú a overujú sa geologické podmienky na sprístupňovanie jaskýň, zaistenie stability podzemných priestorov, zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel (podľa § 35 zákona č. 44/1988 Zb.) a na zriaďovanie a prevádzku prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia (ďalej len „ukladanie“) podľa osobitného predpisu (zákona č. 258/2011 Z. z.)
Zdroj k definícii:
Dokument: 569/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 3 písmeno i)
Názov: Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
Link k definícii:

Kategórie: