Všetky termíny

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F

faktory svahových pohybov


factors of slope movements

sú prírodné alebo antropogénne geologické procesy vyvolávajúce zmenu podmienok, vrámci ktorých sa vyvíjajú svahové pohyby. Faktory svahových pohybov sa prejavujú v zmene stupňa stability svahu.

finančná garancia


financial guarantee

je prostriedok, ktorý slúži na zabezpečenie záväzkov zakladateľov koordinačného centra, členov koordinačného centra a subjektov, ktorí ešte nie sú členmi koordinačného centra, vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Fluórované skleníkové plyny


Fluorinated greenhouse gases

sú fluórované uhľovodíky, plnofluórované uhľovodíky, fluorid sírový a ďalšie skleníkové plyny obsahujúce fluór uvedené v prílohe I alebo zmesi obsahujúce ktorúkoľvek z uvedených látok.

funkcia prírodného zdroja


natural resource service

je funkcia, ktorú plní prírodný zdroj v prospech iného prírodného zdroja alebo verejnosti.