Free cookie consent management tool by TermsFeed Všetky termíny Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.

Všetky termíny

a b c d e f g h ch i j k l m n o p q r s t u v w x y z

P

je tuhý, kvapalný alebo plynný horľavý materiál.

je akákoľvek činnosť súvisiaca s umiestňovaním rastlín tak, aby sa zabezpečil ich ďalší rast, rozmnožovanie alebo rozširovanie.

je voda určená na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely, vo verejných priestoroch alebo v súkromných priestoroch, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z rozvodnej siete, cisterny alebo je balená do spotrebiteľského balenia a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, manipulácii a umiestnení potravín na trh.

je plán, ktorý určuje konkrétne opatrenia na dosiahnutie cieľov podľa odseku 3. Plán manažmentu povodňového rizika obsahuje: a) závery predbežného hodnotenia povodňového rizika vo forme súhrnnej mapy čiastkového povodia s vyznačenými geografickými oblasťami podľa § 5 ods. 1 (zákona č. 7/2010 Z. z.), ktoré podliehajú plánu manažmentu povodňového rizika, b) mapy povodňového ohrozenia, mapy povodňového rizika a závery o povodňových rizikách, ktoré z nich vyplývajú, c) opis vhodných cieľov manažmentu povodňového rizika podľa odseku 3 (§ 8 zákona č. 7/2010 Z. z.), d) súhrn opatrení a určenie ich priorít na dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika a opatrení týkajúcich sa povodní prijatých podľa osobitných predpisov, e) opis použitej metodiky na analýzu výdavkov a prínosov vypracovanej so susediacimi štátmi, ktorá sa použila na hodnotenie opatrení s nadnárodnými účinkami v spoločných čiastkových povodiach, ak je k dispozícii, f) opis vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika, a to: 1. opis určenia priorít a spôsobu, akým sa bude monitorovať pokrok pri vykonávaní prvého plánu manažmentu povodňového rizika, 2. súhrn prijatých opatrení a uskutočnených krokov na informovanie verejnosti a konzultácie s verejnosťou, 3. zoznam subjektov príslušných riešiť otázky manažmentu povodňového rizika, 4. koordinačné postupy s ďalšími štátmi v správnom území povodia, 5. koordinačné postupy vykonávania plánu manažmentu povodňového rizika s plánom manažmentu povodia. Plán manažmentu povodňového rizika po aktualizácii obsahuje: a) všetky zmeny alebo aktualizácie prijaté od uverejnenia predchádzajúceho plánu manažmentu povodňového rizika vrátane výsledkov prehodnotení vykonaných podľa odseku 11 (§ 8 zákona č. 7/2010 Z. z.), b) hodnotenie pokroku pri dosahovaní cieľov podľa odseku 3 (§ 8 zákona č. 7/2010 Z. z.),, c) opis a vysvetlenie všetkých opatrení uvedených v predchádzajúcom pláne manažmentu povodňového rizika, ktorých vykonanie sa plánovalo, ale sa nevykonali, d) opis všetkých dodatočných opatrení, ktoré sa prijali v čase od uverejnenia predchádzajúceho plánu manažmentu povodňového rizika.

je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

je polymér, ktorý môže obsahovať prídavné látky alebo iné látky a ktorý je schopný fungovať ako hlavná štrukturálna zložka tašiek.

je na účely zákonač. 364/2004 Z. z. o vodách finančná náhrada nákladov za poskytnuté výrobky a ostatné vodohospodárske služby, za využívanie hydroenergetického potenciálu a za využívanie energetickej vody.

je látka, ktorá ma pri 50 °C tlak pár vyšší než 300 kPa (absolútny) alebo je úplne plynná pri 20 °C a štandardnom tlaku 101,3 kPa.

je plyn, para a aerosól znečisťujúcej látky, ktoré pri odbere reprezentatívnej vzorky prechádzajú za špecifikovaných podmienok predsadeným odlučovacím zariadením na oddelenie tuhých znečisťujúcich látok a vytvárajú merací signál alebo analytickú odozvu podľa metódy ich zisťovania.

sú plynné zložky atmosféry, prírodné aj antropogénne, ktoré absorbujú a znova vyžarujú infračervené žiarenie.

je základným nástrojom na dosiahnutie cieľov vodného plánovania v oblastiach povodí, ktorý na základe vykonaných analýz súčasného stavu povrchových vôd a podzemných vôd a zhodnotenia vplyvu ľudskej činnosti na vodné pomery ustanovuje environmentálne ciele a programy opatrení na ich dosiahnutie vrátane finančného zabezpečenia. Plán manažmentu povodia sa povinne využíva v krajinnom plánovaní alebo môže byť krajinným plánom.

je dokument, ktorý: 1) Prevádzkovateľ podniku kategórie B predloží orgánu, ktorý vypracúva plán ochrany obyvateľstva, podklady v rozsahu určenom týmto orgánom. 2) Prevádzkovateľ podniku kategórie B na požiadanie orgánu podľa odseku 1 spolupracuje na vypracúvaní plánu ochrany obyvateľstva v záujme jeho previazanosti s vnútorným havarijným plánom.

je plán, ktorý obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou vrátane vymedzenia zdrojov povrchových vôd a podzemných vôd na účely úpravy na pitnú vodu a koncepciu odkanalizovania a čistenia odpadových vôd.

je sústavná koncepčná činnosť vykonávaná najmä na účely: a) všestrannej ochrany vôd a dosiahnutia environmentálnych cieľov, b) vytvárania podmienok pre trvalo udržateľné využívanie vodných zdrojov, c) poskytovania vodohospodárskych služieb, d) ochrany pred škodlivými účinkami vôd.

je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

popisuje Dohovor OSN o morskom o práve v nasledovných článkoch: Článok 2 - Právny štatút pobrežného mora, vzdušného priestoru nad pobrežným morom a jeho dna a podložia: 1. Zvrchovanosť pobrežného štátu sa rozširuje za jeho pevninské územie a vnútorné vody a v prípade súostrovného štátu na priľahlé morské pásmo nazývané pobrežným morom. 2. Táto zvrchovanosť sa rozširuje na vzdušný priestor nad pobrežným morom, ako aj na jeho morské dno a podložie. 3. Zvrchovanosť nad pobrežným morom je vykonávaná v súlade s týmto Dohovorom a inými pravidlami medzinárodného práva. Článok 3 - Šírka pobrežného mora: Každý štát má právo si určiť šírku svojho pobrežného mora až po hranicu nepresahujúcu 12 námorných míľ, ktorá sa meria od základných línií stanovených v súlade s týmto dohovorom. Článok 4 - Vonkajšie hranice pobrežného mora: Vonkajšiu hranicu pobrežného mora tvorí línia, ktorej každý bod leží od najbližšieho bodu základnej línie vo vzdialenosti rovnajúcej sa šírke pobrežného mora. Článok 5 - Obvyklá základná línia: Ak nie je stanovené inak v tomto dohovore, je obvyklou základnou líniou pre meranie šírky pobrežného mora čiara najväčšieho odlivu pozdĺž pobrežia, ako je zakreslená v námorných mapách veľkej mierky, ktoré sú úradne uznané pobrežným štátom.

Ako pobrežné more alebo pobrežné vody (iné názvy: teritoriálne vody, výsostné vody) sa v morskom práve označuje pásmo morských vôd, ktoré prilieha k pevninskému územiu a vnútorným vodám pobrežného štátu, v prípade súostrovného štátu k jeho súostrovným vodám. Šírka pobrežného mora môže byť maximálne 12 námorných míľ (22,224 km), merané od základnej línie, za ktorú je považovaná hranica najvzdialenejšieho odlivu, vyznačená na úradných mapách daného štátu. O šírke ale existujú spory a niektoré štáty uplatňujú aj väčšiu šírku pobrežných vôd, až 200 námorných míľ. Na výsostné vody nadväzuje priľahlá zóna a výlučná ekonomická zóna. V pásme pobrežného mora disponujú pobrežné štáty rozsiahlou suverenitou na úrovni medzinárodného práva. Až na jednu výnimku sú ich kompetencie zhodné s výkonom zvrchovanosti na pevnine. Touto výnimkou je povinnosť umožniť pokojne a bez poplatkov preplávať pobrežným morom všetkým subjektom medzinárodného práva. Pobrežný štát môže v záujme bezpečnej plavby a ochrany životného prostredia prijať osobitné právne predpisy a v pobrežnom mori stanoviť plavebné koridory. Právny status pobrežných vôd zakotvuje Dohovor OSN o morskom práve z 10. decembra 1982 uzavretý v Montego Bay na Jamajke. Predtým bol daný Dohovorom o pobrežných vodách a pásme priľahlom z roku 1958.

sú povrchové vody, ktoré sa nachádzajú pri pevnine od čiary, ktorej každý bod je vo vzdialenosti jednej morskej míle na morskej strane od najbližšieho bodu základnej čiary, od ktorej sa meria šírka pásma výsostných vôd, a tam, kde je to primerané, siahajú až po vonkajšiu hranicu brakických vôd.

je súbor geologických, banskotechnických a ekonomických ukazovateľov, podľa ktorých sa posudzuje vhodnosť zásob výhradných ložísk na využitie.

je priestor alebo súbor priestorov riadený prevádzkovateľom, kde sú nebezpečné látky prítomné v jednom alebo viacerých zariadeniach, vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr alebo činností a je zaradený do kategórie A alebo kategórie B.

je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v druhom stĺpci prvej časti alebo v druhom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, ale v množstvách menších, ako sú prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie A stane na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1.

je podnik, v ktorom sú nebezpečné látky prítomné v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v treťom stĺpci prvej časti alebo v treťom stĺpci druhej časti prílohy č. 1, alebo podnik, ktorý sa podnikom kategórie B stane na základe použitia súčtového pravidla uvedeného v poznámke č. 4 k prílohe č. 1.

je vznik reverzibilného poškodenia kože, ktoré sa vyskytne po expozícii látke alebo zmesi

je tvorba zmien v oku, ktoré sú úplne reverzibilné a vyskytnú sa po expozícii oka látke alebo zmesi.

je akákoľvek zmena charakteru alebo činnosti alebo rozšírenie zariadenia, ak zmena alebo rozšírenie samotné presahujú kapacitné prahové hodnoty ustanovené v prílohe č. 1 zákona

je zmena v charaktere alebo činnosti alebo rozšírenie zariadenia alebo spaľovacieho zariadenia, spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie

je podzemná voda v zmysle článku 2 bod 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva.

je podzemný priestor vytvorený činnosťou vykonávanou banským spôsobom.

sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia (geotermálna voda). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom alebo vykonaním inej činnosti (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov).

sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím vrátane podzemných vôd slúžiacich ako médium na akumuláciu, transport a exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia (ďalej len „geotermálna voda“). Podzemnými vodami zostávajú podzemné vody aj po ich odkrytí prirodzeným prepadom ich nadložia, banskou činnosťou (podľa § 2 zákona č. 51/1988 Zb.) činnosťou vykonávanou banským spôsobom (podľa § 3 zákona č. 51/1988 Zb. ) alebo vykonaním inej obdobnej činnosti.

je použitie zvieraťa na pokusné účely alebo na iné vedecké účely, ktoré môžu zvieraťu spôsobiť bolesť, utrpenie, úzkosť alebo trvalé poškodenie, hoci by sa použili anestetiká alebo analgetiká, alebo iný účinný spôsob na odstránenie bolesti, utrpenia, úzkosti alebo trvalého poškodenia vrátane činnosti, ktorá smeruje alebo by mohla smerovať k narodeniu zvieraťa v takýchto podmienkach, okrem najmenej bolestivých postupov usmrcovania zvierat alebo označovania zvierat uznaných modernou praxou (humánne postupy); pokus sa začína, keď je zviera po prvý raz pripravené na použitie, a končí sa, keď sa už nevykonávajú ďalšie pozorovania potrebné na daný pokus.

je prevádzkareň, kde sa zvieratá používajú na pokusy.

je zviera použité alebo používané na vykonávanie pokusov na ňom.

sú polychlórované bifenyly, polychlórované terfenyly, monometyl-tetrachlór- difenylmetán, monometyl-dichloro-difenylmetán, mo- nometyl-dibromo-difenylmetán alebo zmes obsahujúca aspoň jednu z týchto látok v koncentrácii väčšej ako 0,005 hmotnostného percenta.

je na účely zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách finančná náhrada za a) odber podzemných vôd, b) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových vôd, c) vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do podzemných vôd, d) vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd.

je vyhodnocovanie možných škodlivých vplyvov geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov na ľudí a na životné prostredie.

postup, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy navrhovanej činnosti alebo jej zmeny na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa vypracovanie zámeru, určenie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, vypracovanie správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a záverečného stanoviska z posúdenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečená účasť verejnosti a konzultovanie s verejnosťou a dotknutými orgánmi, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou

postup, v priebehu ktorého sa hodnotia pravdepodobné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie vrátane vplyvov na zdravie ľudí; tento postup zahŕňa predloženie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu, vypracovanie rozsahu hodnotenia strategického dokumentu, správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie a záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu, pričom pri všetkých fázach postupu je zabezpečený prístup verejnosti a konzultovanie strategického dokumentu s verejnosťou, a ak ide o posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice, aj s dotknutou stranou.

je zisťovanie, či skutočné vlastnosti konkrétneho produktu zodpovedajú osobitným podmienkam na udelenie národnej environmentálnej značky podľa tohto zákona.

je postup preukazovania, či boli splnené požiadavky týkajúce sa udržateľnosti, bezpečnosti, označovania, informovania a náležitej starostlivosti uvedené v tomto nariadení.

je hodnota, ktorá sa porovnáva s prípustnou hodnotou.

sú všetky potraviny, ktoré sa stali odpadom.

je batéria alebo akumulátor, ktoré sú odpadom podľa § 2 ods. 1 zákona o odpadoch.

je činnosť, ktorou sa organizmy a mikroorganizmy geneticky menia alebo ktorou sa geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy pestujú, uchovávajú, premiestňujú, ničia, zneškodňujú alebo používajú iným spôsobom s použitím ochranných opatrení.

je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá používa genetické technológie a geneticky modifikované organizmy a geneticky modifikované mikroorganizmy ; nie je ním konečný spotrebiteľ výrobkov uvedených na trh.

je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Patria sem povodne spôsobené riekami, horskými bystrinami, občasnými vodnými tokmi v oblasti Stredozemného mora a záplavy pobrežných oblastí z mora a nemusia sem patriť povodne spôsobené kanalizačnými systémami.

je prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká v dôsledku: a) zväčšenia prietoku vody vo vodnom toku, b) vzniku prekážky alebo tvorby prekážky vo vodnom toku, na brehu vodného toku alebo na stavbe, objekte alebo na zariadení križujúcom vodný tok, ktorá spôsobila vzdutie vody a jej vyliatie na priľahlé územie, c) dlhotrvajúcich zrážok alebo intenzívnych zrážok, topenia sa snehu alebo súčasného výskytu týchto javov, d) prítoku vody zo zrážok alebo prítoku vody z topiaceho sa snehu po povrchu z priľahlej oblasti, e) stúpnutia hladiny podzemnej vody nad povrch následkom dlhotrvajúceho vysokého vodného stavu v priľahlom vodnom toku alebo následkom dlhotrvajúcich zrážok.

je časť zemského povrchu vymedzená orografickou rozvodnicou, z ktorého voda vteká prostredníctvom vodných útvarov povrchovej vody do mora v jednom ústí, estuári alebo delte. Čiastkovým povodím je časť územia správneho územia povodia, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom vodných tokov do určitého profilu vodného toku.

je časť územia čiastkového povodia, z ktorého celý povrchový odtok vteká prostredníctvom vodných tokov do odberového miesta referenčnej lokality.

je spravidla: a) územie pri vodnom toku na úseku, v ktorom sa očakáva alebo už nastalo výrazné zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku: 1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo vodnom toku, 2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd, 3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy, 4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe, b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu, c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu.

je komisia, ktorá koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred povodňami.

je prehliadka, ktorá slúži na: a) vyhodnocuje účinnosť realizovaných preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami podľa § 4 ods. 2 písm. a) až e) (zákona č. 7/2010 Z. z.) a opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré boli vykonané v čase povodňovej situácie podľa povodňových plánov, na príkaz orgánu ochrany pred povodňami alebo obce, b) určujú lokality, v ktorých sa počas povodne vyskytli prekážky obmedzujúce plynulé prúdenie vody, a stavby, objekty alebo zariadenia, ktoré v čase povodňovej situácie spôsobili znečistenie vody, c) zisťujú: 1. nedostatky na vodných tokoch, stavbách, objektoch a zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch, na inundačných územiach, alebo na územiach ohrozovaných povodňami, ktoré spôsobujú povodňové riziko, mohli by zvýšiť existujúce povodňové riziko alebo spôsobiť vznik povodňového rizika, 2. stavby, ktoré sú umiestnené vo vodnom toku, stavby križujúce vodný tok a stavby na inundačnom území, na ktoré nebolo vydané stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, d) verifikujú odhady povodňových škôd a odhady škôd na majetku, ktoré vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác.

je škoda, ktorú spôsobila povodeň: a) štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe: 1. na majetku v ich vlastníctve, správe alebo užívaní počas III. stupňa povodňovej aktivity, 2. na stavbe na chránenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity, ak škodu zapríčinilo zaplavenie chráneného územia v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným stavom vo vodnom toku, b) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, správcovi drobného vodného toku, ktorému bola prevedená správa podľa osobitného predpisu,2) alebo vlastníkovi, správcovi alebo užívateľovi vodnej stavby,3) ktorá sa nachádza na vodnom toku alebo na povodňou zaplavenom území počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity, c) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na neupravenom vodnom toku počas II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity alebo d) správcovi vodohospodársky významných vodných tokov a správcovi drobného vodného toku na vodnej stavbe alebo na neupravenom vodnom toku, ak povodňovú škodu spôsobilo náhle vyliatie vody z koryta vodného toku alebo náhly návrat vyliatej vody naspäť do koryta.

je kombinácia pravdepodobnosti výskytu povodne a jej potenciálnych nepriaznivých dôsledkov na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť.

sú prevenciou vzniku povodňových škôd. Povodňové zabezpečovacie práce sa vykonávajú na vodných tokoch, stavbách, objektoch alebo zariadeniach, ktoré sú umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných územiach a v povodňou ohrozených územiach s cieľom zabezpečovať plynulý odtok vody, chrániť stavby, objekty a zariadenia pred poškodením povodňou a zabezpečovať funkciu ochranných hrádzí a protipovodňových línií. Na účely tohto zákona sa povodňové zabezpečovacie práce vykonávané na stavbách považujú za verejné práce a výdavky vynaložené na ich vykonávanie sa uhrádzajú z verejných prostriedkov. Povodňové zabezpečovacie práce sú: a) vykonávanie hliadkovej služby, b) odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody, c) ochrana koryta vodného toku pred poškodzovaním vodným prúdom, predmetmi unášanými vodou alebo ľadmi, d) odstraňovanie ľadových krýh, rozrušovanie a nasekávanie ľadu, rozrušovanie ľadových zátarás a ľadovej zápchy, e) ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesaku, účinkom erózie, výverom a ochrana proti preliatiu koruny hrádze a výstavba provizórnych prístupových ciest na tieto účely, f) mimoriadna manipulácia na vodných stavbách, g) uzavieranie prietrží hrádzí alebo protipovodňových línií, h) odvádzanie vôd z povodňou zaplaveného územia a zo zaplavených stavieb, objektov a zariadení, i) odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd, j) budovanie druhotných ochranných línií, k) provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov, l) zriadenie provizórnych hradení na vodných stavbách a na objektoch, ktoré sú umiestnené na hrádzach, m) opatrenia proti spätnému vzdutiu vody na vyústeniach kanalizácií do vodného toku a na priepustoch pod cestami a železničnými traťami, n) opatrenia na zamedzenie znečisteniu vodného toku nebezpečnými látkami pri zaplavení územia, o) činnosť orgánov ochrany pred povodňami, povodňových komisií, povodňových dispečingov a technických štábov, p) činnosť predpovednej povodňovej služby a hlásnej povodňovej služby, q) mimoriadne merania na posúdenie bezpečnosti a stability vodných stavieb, r) označovanie a meranie výšky hladiny na vodných tokoch, ochranných hrádzach a protipovodňových líniách počas povodne vrátane záznamov o čase merania, s) meranie prietoku vody vo vodných tokoch a na objektoch vodných stavieb, t) pozemné merania, letecké merania a prieskumy v súvislosti so sledovaním vývoja povodne a získavaním informácií pre rozhodnutia o realizácii opatrení, medzi ktoré patrí evakuácia obyvateľstva, úmyselné a riadené zaplavenie chráneného územia a umelé prietrže ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií, u) vytváranie umelých prietrží, v) iné práce vykonané na príkaz orgánu ochrany pred povodňami a iné práce na predchádzanie vzniku povodňových škôd.

sú vykonávané na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 (§ 18 zákona č. 7/2010 Z. z.) sú: a) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou, b) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, c) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, d) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, e) evakuácia, f) opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu, g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov, h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií, j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného úradu, okresného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie vrátane činnosti krízového štábu.

je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorého obsah ustanoví ministerstvo podľa § 50 ods. 1 písm. a) (zákona č. 7/2010 Z. z.). Povodňový plán tvorí povodňový plán zabezpečovacích prác a povodňový plán záchranných prác. Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na povodňový plán zabezpečovacích prác.

je písomné oprávnenie, ktoré vydal príslušný orgán, na výrobu alebo dodávku regenerovanej vody na poľnohospodárske zavlažovanie v súlade s týmto nariadením.

je písomné oprávnenie prevádzkovať zariadenie alebo jeho časť, alebo spaľovacie zariadenie alebo jeho časť, spaľovňu odpadov alebo jej časť, alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov alebo jeho časť.

je rozhodnutie, ktoré oprávňuje prevádzkovateľa vykonávať činnosť v prevádzke alebo jej časti a ktorým sa určujú podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke a ktoré sa vydáva namiesto rozhodnutí a súhlasov vydávaných podľa osobitných predpisov v oblasti životného prostredia, ochrany verejného zdravia, v oblasti poľnohospodárstva a stavebného povoľovania.

rozhodnutie povoľujúceho orgánu vydané v povoľovacom konaní, ktoré oprávňuje navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti; ak navrhovaná činnosť alebo jej zmena podlieha viacerým povoľovacím konaniam, považuje sa za povolenie, oprávňujúce navrhovateľa realizovať navrhovanú činnosť alebo zmenu povolenej navrhovanej činnosti, rozhodnutie vydané v každom z týchto povoľovacích konaní; za povolenie sa nepovažuje kolaudačné rozhodnutie, povolenie na užívanie, ani ich zmena; to neplatí, ak povolenie bolo vydané v kolaudačnom konaní, ktoré bolo spojené s konaním o zmene stavby.

je zariadenie alebo podnik, ktoré má v súlade so smernicou 2008/98/ES povolenie na spracovanie odpadových batérií.

konanie, v ktorom sa rozhoduje o návrhu na vydanie povolenia vo vzťahu k navrhovanej činnosti alebo jej zmene podľa osobitných predpisov.

obec alebo orgán štátnej správy príslušný na rozhodovanie v povoľovacom konaní.

sú vnútrozemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchovými vodami sú aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni, ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom, ďalej len "vnútorná voda" (§ 3 ods.2 vodného zákona).

sú vnútrozemské vody okrem podzemných vôd, brakické vody a pobrežné vody. Povrchové vody vo vzťahu k chemickému stavu podľa § 4a ods. 6 zákona č. 364/2004 Z. z. výnimočne zahŕňajú aj výsostné vody. Povrchovými vodami sú aj vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom pred zaplavením pri povodni a ktoré nemôžu pri zvýšenom vodnom stave vo vodnom toku odtekať prirodzeným spôsobom (ďalej len „vnútorná voda“). Za vnútorné vody sa nepovažujú vody odvádzané verejnou kanalizáciou.

je priestor vytvorený v zemskej kôre činnosťou vykonávanou banským spôsobom. Ide najmä o lom, ťažobný rez, etáž a pod.

je koncentrácia látky alebo hodnota indikátora v útvare podzemných vôd zodpovedajúca žiadnym alebo len veľmi nepatrným antropogénnym zmenám v porovnaní s nenarušenými podmienkami.

je definovaný ako percentuálny podiel úrovne noriem kvality podzemných vôd uvedených v prílohe č. 1a a prahových hodnôt podľa odsekov 11 až 16 na základe identifikovaného trendu a s ním spojeného rizika pre životné prostredie podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného podľa § 81 ods. 2 písm. m) (zákona č. 364/2004 Z. z.).

je zvuk vo frekvenčnom rozsahu tretinooktávových pásiem s menovitými strednými frekvenciami od 20 Hz do 20 kHz.

je produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľnosti ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty

je zhoršovanie jeho stavu znečisťovaním alebo inou ľudskou činnosťou nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi.

je priestor určený pracovníkovi na výkon pracovnej činnosti vrátane technických zariadení v tomto priestore, ktoré súvisia s určenou pracovnou činnosťou.

je činnosť vykonávaná v rámci hospodárskej činnosti, obchodu alebo podnikania bez ohľadu na jej súkromnú alebo verejnú povahu alebo jej ziskový či neziskový charakter.

je norma kvality podzemných vôd určená podľa § 4c (zákona č. 364/2204 Z. z.).

je stav územia, kde sa dôvodne predpokladá prítomnosť environmentálnej záťaže.

je systematické, dlhodobé a štandardizované sledovanie a vyhodnocovanie environmentálnych vplyvov a konštrukčnej celistvosti úložiska počas jeho prevádzky a po jej skončení.

je organická zlúčenina, ktorá má pri teplote 20 °C (293,15 K) tlak pár 0,01 kPa a viac alebo ktorá má zodpovedajúcu prchavosť za konkrétnych podmienok použitia vrátane frakcií kreozotu.

je hodnotenie, ktorým sa na území Slovenskej republiky určujú geografické oblasti, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný jeho výskyt. Predbežné hodnotenie povodňového rizika zahŕňa najmä a) mapy správneho územia povodia vo vhodnej mierke, na ktorých sú zobrazené hranice povodí a čiastkových povodí s uvedením topografie a využitia územia, b) opis povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti a mali významné nepriaznivé vplyvy na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť a pri ktorých stále existuje pravdepodobnosť, že sa vyskytnú v budúcnosti, vrátane ich rozsahu a trás postupu a posúdenia nepriaznivých vplyvov, ktoré spôsobili, c) opis významných povodní, ktoré sa vyskytli v minulosti, ak možno predpokladať výrazne nepriaznivé následky podobných udalostí v budúcnosti, d) posúdenie potenciálnych nepriaznivých následkov budúcich povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, v ktorom sa zohľadnia aspekty, ako sú topografia, poloha vodných tokov a ich všeobecné hydrologické charakteristiky a geomorfologické charakteristiky, vrátane záplavových oblastí ako oblastí prirodzeného zadržiavania vody, účinnosť existujúcej protipovodňovej infraštruktúry, poloha obývaných území, oblastí hospodárskej činnosti a dlhodobého vývoja, vrátane vplyvu klimatických zmien na výskyt povodní.

sú akékoľvek činnosti zhodnocovania uvedené pod R 12 alebo R 13 v prílohe II k smernici 2008/98/ES;

sú akékoľvek činnosti zneškodňovania uvedené pod D8, D9, D13, D14 alebo D15 v prílohe I k smernici 2008/98/ES;

sú opatrenia, ktoré sa prijmú predtým, ako sa látka, materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú a) množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, b) nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné prostredie a zdravie ľudí alebo c) obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch.

je znižovanie a) množstva materiálov a látok obsiahnutých v obaloch a odpadoch z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie, b) množstva obalov a odpadov z obalov a ich škodlivosti pre životné prostredie v etape výrobného procesu, predaja, distribúcie, využitia a ich eliminácia; prevencia sa uplatňuje osobitne pri vývoji výrobkov a technológií priaznivejších pre životné prostredie a c) spotreby ľahkých plastových tašiek.

je služba, ktorá poskytuje informácie o meteorologickej situácii a o hydrologickej situácii, nebezpečenstve povodne, vzniku povodne a o ďalšom možnom vývoji meteorologických podmienok a hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh povodne. Predpovednú povodňovú službu vykonáva Slovenský hydrometeorologický ústav.

Podstatná zmena klimatických premenných, napr. zvýšenie teploty vzduchu, pokles zrážok, pokles snehovej pokrývky, nerovnomerné rozloženie zrážok počas roka, vlny horúčav, prívalové dažde.

je zariadenie na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Atmosférické zlúčeniny, ktoré nie sú skleníkovými plynmi (GHG) alebo aerosólmi, ale majú vplyv na koncentrácie GHG alebo aerosólov tým, že sa zúčastňujú na fyzikálnych alebo chemických procesoch regulujúcich ich produkciu alebo mieru deštrukcie.

sú látky, ktoré prispievajú k tvorbe prízemného ozónu, ako sú oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické zlúčeniny, metán a oxid uhoľnatý.

je čiastková zmena ich smerovej alebo výškovej trasy alebo premiestnenie niektorých prvkov tohto zariadenia.

je súvislý zvuk, ktorého hladina akustického tlaku sa v mieste a v čase pozorovania významne mení, ale nie je impulzový (napríklad hluk z parkovísk, letných terás alebo športovísk, hluk pri nakladaní a odvoze komunálneho odpadu alebo pri zásobovaní tovarom, zvonenie zvonov, štekot psov).

je pre účely vyhlášky MZ SR č. 309/2012 Z. z. akumulácia cyanobaktérií vo forme zákalu, pokrytia alebo peny.

je pohyb, pri ktorom sa za hranice lokality zariadenia dostáva odpad určený na činnosti zhodnocovania alebo zneškodňovania, ako aj znečisťujúce látky v odpadových vodách určených na čistenie.

je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré a) sú hermeticky uzavreté, b) môžu sa ručne prenášať, c) nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.

je batéria, ktorá je hermeticky uzavretá, váži 5 kg alebo menej, nie je osobitne určená na priemyselné použitie a nie je batériou pre elektrické vozidlá, LMT batériou ani SLI batériou

je prenosná batéria, či už dobíjateľná alebo nie, ktorá je osobitne navrhnutá tak, aby bola interoperabilná a ktorá má jeden z týchto spoločných formátov: 4,5 voltov (V)(3R12), gombíkový článok, D, C, AA, AAAA, AAAA, A23, 9 V (PP3).

je stacionárny zdroj, ktorý má účelový charakter a na jednom mieste sa prevádzkuje dočasne, najviac 36 mesiacov, alebo technická jednotka, ktorá je súčasťou mobilného zdroja, vnášajúca emisie znečisťujúcej látky do ovzdušia, ak vnáša do ovzdušia iné emisie než emisie zo spaľovacieho motora podľa písmena l).

je doprava odpadu určeného na zhodnotenie alebo zneškodnenie z miesta, z ktorého sa doprava začína, až po prijatie odpadu zariadením, ktoré vykonáva zneškodnenie alebo zhodnotenie v krajine určenia, ktorá sa uskutočňuje alebo plánuje uskutočniť: a) medzi krajinou a inou krajinou; b) medzi krajinou a zámorskou krajinou alebo územím alebo inou oblasťou pod ochranou danej krajiny; c) medzi krajinou a akoukoľvek zemepisnou oblasťou, ktorá nie je časťou žiadnej krajiny podľa medzinárodného práva; d) medzi krajinou a Antarktídou; e) z jednej krajiny cez ktorúkoľvek z oblastí uvedených v písmenách a) až d); f) v rámci krajiny cez ktorúkoľvek z oblastí uvedených v písmenách a) až d) a ktorá sa začína a končí v tej istej krajine; alebo g) zo zemepisnej oblasti, ktorá nie je pod národnou jurisdikciou žiadnej krajiny, do krajiny;

je obal určený na uľahčenie manipulácie a prepravu určitého množstva tovarových jednotiek alebo skupinových balení s cieľom predchádzať fyzickému poškodeniu pri manipulácii a preprave; prepravným obalom nie je cestný kontajner, železničný kontajner, lodný kontajner ani letecký kontajner.

je časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci vyberie z vody a znefunkční prostriedky určené na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu.

je zvuk, ktorý sa v mieste pozorovania vyskytuje v pravidelných alebo nepravidelných časových intervaloch, pričom trvanie každého intervalu je spravidla dlhšie ako 5 s, napr. prejazd motorových vozidiel, vlaku, prelet lietadla, prerušovaná činnosť kompresora a pod.

sú opatrenia smerujúce k zníženiu množstva a škodlivosti starých vozidiel, ich materiálov a látok pre životné prostredie.

je súbor organizačných, riadiacich, personálnych, výchovných, technických, technologických a materiálnych opatrení na zabránenie vzniku závažných priemyselných havárií.

sú: a) opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom, ktorým je zložka celkového odtoku odtekajúca z povodia po povrchu terénu do vodných tokov alebo iných vodných útvarov, ako sú úpravy v lesoch, úpravy na poľnohospodárskej pôde a úpravy na urbanizovaných územiach, b) opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne, ako je výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia vodných stavieb a poldrov; polder je vodná stavba na ochranu pred povodňami, ktorej súčasťou je územie určené na zaplavenie vodou pre potreby sploštenia povodňovej vlny, c) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov, d) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vnútornými vodami, ako je výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd, e) opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku; breh je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru, f) vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizácie plánov manažmentu povodňového rizika vrátane predbežného hodnotenia povodňového rizika a vyhotovovania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, g) vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov, h) vykonávanie predpovednej povodňovej služby, i) vykonávanie povodňových prehliadok, j) iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika.

je primerané opatrenie alebo činnosť, ktoré môžu zabrániť zdravotnému alebo environmentálnemu riziku, odstrániť ho alebo znížiť na prijateľnú úroveň;

je opatrenie, ktoré sa prijme ako reakcia na udalosť, konanie alebo opomenutie spôsobujúce bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody a ktorého účelom je takejto škode predísť alebo ju minimalizovať.

je: 1. stacionárna technická jednotka, v ktorej sa vykonáva jedna alebo viac priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1, ako aj všetky ostatné s tým priamo spojené činnosti na tom istom mieste, ktoré majú na činnosti uvedené v prílohe č. 1 technickú nadväznosť a ktoré môžu mať vplyv na emisie a znečisťovanie, alebo 2. stacionárna technická jednotka iná ako v prvom bode, ktorej prevádzkovateľ dobrovoľne požiadal o vydanie integrovaného povolenia.

je stacionárny technologický celok, v ktorom sa vykonáva jedna činnosť alebo viac činností uvedených v prílohe č. 1, a akákoľvek iná priamo s nimi súvisiaca činnosť, ktorá má na uvedené činnosti technickú nadväznosť a ktorá môže mať vplyv na emisie, alebo každý iný technologický celok, ktorý emituje skleníkové plyny, ktorého prevádzkovateľ sa dobrovoľne prihlásil do schémy obchodovania.

je jedno alebo viac zariadení, alebo ich častí, ktoré sa nachádzajú v tej istej lokalite a ktoré prevádzkuje tá istá fyzická alebo právnická osoba.

je využívanie integrovaného povolenia na výkon činnosti alebo činností v prevádzke určených v integrovanom povolení.

je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zodpovedná za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí .

je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.

je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.

je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.

je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi zariadenie alebo spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, alebo, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, osoba, na ktorú bola prenesená rozhodujúca hospodárska právomoc nad technickým fungovaním zariadenia alebo závodu.

je osoba, ktorá má právo prevádzkovať alebo riadiť daný stacionárny zdroj alebo jeho časť; ak táto osoba nie je známa, za prevádzkovateľa sa považuje vlastník zdroja a ak ide o vlastníkov bytov a nebytových priestorov, v mene ktorých koná správca,6) tento sa považuje za prevádzkovateľa zdroja

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v povolenom zariadení vykonáva recykláciu.

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá triedeným zberom alebo spracovaním odpadových batérií.

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ktorá prevádzkuje verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.

je fyzická alebo právnická osoba zastupujúca súkromný subjekt alebo orgán verejnej moci, ktorá prevádzkuje alebo riadi zariadenie na regeneráciu vody.

je súbor meracích a kontrolných prvkov vrátane potrebných ovládacích, prípadne iných častí zariadení, ktoré nepretržite alebo v určených intervaloch kontrolujú bezpečnú prevádzku daného zariadenia a zaisťujú jeho vypnutie za vopred určených podmienok alebo za stavu, kedy by mohlo dôjsť k poškodeniu daného zariadenia v dôsledku prekročenia, prípadne podkročenia určených hodnôt.

je čas vyjadrený v hodinách, počas ktorého je zariadenie stacionárneho zdroja alebo jeho časť v prevádzke a vypúšťa emisie do ovzdušia okrem nábehu a odstavovania.

je poriadok, ktorý upravuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia odpadových vôd z priemyslu a osobitných odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie a podrobnejšie podmienky odvádzania a čistenia odpadových vôd a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejnou kanalizáciou a kanalizačnými prípojkami.

je poriadok, ktorý obsahuje zoznam významných odberov vody a rozhodujúcich odberateľov vody z verejného vodovodu, údaje o množstve vody v jednotlivých odberových miestach, prehľad potreby vody, upravuje podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu a obsahuje vymedzenie činností súvisiacich s verejným vodovodom a vodovodnou prípojkou.

Emisie, ktoré fyzicky vznikajú z činností v rámci presne vymedzených hraníc, napríklad regiónu, hospodárskeho odvetvia, spoločnosti alebo procesu.

je vypúšťanie znečisťujúcich látok do podzemných vôd bez ich priesaku cez pôdu alebo pôdne podložie.

je environmentálny aspekt súvisiaci s činnosťami, výrobkami a službami samotnej orga­nizácie, ktoré môže organizácia priamo riadiť

je stav, keď: 1. jeho prirodzený areál a plocha, ktorú pokrýva, sú stabilné alebo sa zväčšujú, 2. existuje špecifická štruktúra a funkcie, ktoré sú potrebné na jeho dlhodobé udržanie, a je pravdepodobné, že budú aj v blízkej budúcnosti naďalej existovať, a 3. stav jeho typických druhov je priaznivý v súlade s písmenom n).

je stav, keď: 1. údaje o dynamike populácie príslušného chráneného druhu naznačujú, že sa tento druh sám dlhodobo udržiava vo svojom chránenom biotope ako životaschopný prvok, 2. prirodzený areál chráneného druhu sa nezmenšuje a ani sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nezmenší a 3. existuje a pravdepodobne bude aj naďalej existovať dostatočne veľký chránený biotop na dlhodobé udržanie jeho populácie.

je časť pozemku na hranici brehu a vodnej plochy rybárskeho revíru, ktorý je nevyhnutný na výkon rybárskeho práva.

je batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

je batéria, ktorá je osobitne navrhnutá na priemyselné použitie, určená na priemyselné použitie po tom, ako bola predmetom prípravy na zmenu účelu alebo po zmene účelu, alebo akákoľvek iná batéria s hmotnosťou vyššou ako 5 kg, a ktorá nie je ani batériou pre elektrické vozidlo, LMT batériou, ani SLI batériou

je voda z výrobných činností, priemyslu, služieb a živností, ktorá je iného charakteru ako splašková odpadová voda a voda z povrchového odtoku.

je odpad, ktorý sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 01 až 19.

je akákoľvek kvapalina presakujúca cez uložený ťažobný odpad a unikajúca z úložiska ťažobného odpadu alebo v ňom uložená vrátane znečistenej drenážnej vody, ktorá môže nepriaznivo vplývať na životné prostredie, ak sa vhodne neupraví.

je vyhľadávanie ekonomicky využiteľných ložísk nerastných surovín, vrátane odberu vzoriek, objemového vzorkovania, vŕtania a výkopov okrem akýchkoľvek prác potrebných na prípravu ťažby na ložisku a akýchkoľvek činností priamo spojených s existujúcou ťažobnou činnosťou.

je priestor vymedzený na povrchu uzavretým geometrickým obrazcom s priamymi stranami bez voľných plôch, ohraničený pod povrchom zvislými rovinami prechádzajúcimi stranami. Vrcholy hraníc prieskumného územia na povrchu sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme. Prieskumné územie určuje ministerstvo na návrh objednávateľa.

je čistenie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadových vôd, ktorým sa zabezpečia kvalitatívne ciele vôd v recipiente a požiadavky určené podľa tohto zákona a predpisov vydaných na jeho vykonanie.

sú nápravné opatrenia, ktorými sa dosiahne obnova environmentálnou škodou poškodených prírodných zdrojov alebo ich funkcií do základného stavu alebo do takmer základného stavu.

je spôsob čistenia odpadových vôd a osobitných vôd fyzikálnym procesom alebo chemickým procesom, ktorý zahŕňa sedimentáciu alebo iné procesy s účinnosťou zníženia znečistenia komunálnych odpadových vôd aspoň o 20 % v ukazovateli päťdenná biochemická spotreba kyslíka a o 50 % v ukazovateli nerozpustené látky.

je každý primát okrem človeka držaný v schválenom chovnom zariadení, v schválenom dodávateľskom zariadení alebo v schválenom pokusnom zariadení.

je účelová kategorizácia svahových deformácií podľa spoločensko-ekonomickej významnosti (ohrozenie života a majetku) a podľa vyplývajúceho zosuvného rizika (stupnica odporúčaná Európskou komisiou pre hodnotenie multirizika): ­- R1 – malá významnosť (okrajové sociálne a environmentálne škody), - R2 – stredná významnosť (malé poškodenie budov, infraštruktúry a životného prostredia, žiadne podstatné vplyvy na obyvateľstvo a funkčnosť budov), ­- R3 – vysoká významnosť (obavy o bezpečnosť obyvateľstva, možné poruchy funkčnosti stavieb a infraštruktúry, relevantné poškodenie životného prostredia), ­- R4 – veľmi vysoká významnosť (očakávané škody, vrátane obetí a zranení, vážne poškodenie budov a infraštruktúry, zničenie existujúceho stavu životného prostredia).

je látka vybraná zo znečisťujúcich látok alebo zo skupiny znečisťujúcich látok uvedená v ZOZNAME II prílohy č. 1, ktorá predstavuje významné riziko pre vodné prostredie alebo prostredníctvom vodného prostredia; medzi takéto látky patria prioritné nebezpečné látky, ktoré sú toxické, perzistentné a schopné bioakumulácie.

je biotop európskeho významu, ktorého ochrana má zvláštny význam vzhľadom na podiel jeho prirodzeného výskytu v Európe.

je druh európskeho významu, ktorého ochrana je nevyhnutná vzhľadom na jeho malý prirodzený areál v Európe.

je pozdĺžne ohraničený zemský povrch, ktorý vznikol pôsobením tečúcej vody a ďalších prírodných faktorov. Za prirodzené koryto sa považuje aj koryto upraveného vodného toku.

Proces hodnotenia relatívneho príspevku viacerých príčinných faktorov k zmene alebo udalosti s odhadom spoľahlivosti.

je jednotka z priznaného množstva podľa čl. 3 ods. 7 Kjótskeho protokolu.

Prevzatie iniciatívy a zodpovednosti za plánované adaptačné opatrenia.

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie.

slúži na identifikáciu vôd určených na kúpanie. Profil vody určenej na kúpanie obsahuje: a) opis fyzikálnych, zemepisných a hydrologických charakteristík vody určenej na kúpanie a iných povrchových vôd v ich povodí, ktoré by mohli byť zdrojom znečistenia, ktoré sú rozhodujúce na účel tejto vyhlášky, b) určenie a hodnotenie príčin znečistenia, ktoré môžu mať vplyv na vody určené na kúpanie a poškodiť zdravie kúpajúcich sa, c) hodnotenie možnosti premnoženia cyanobaktérií, d) hodnotenie možnosti premnoženia makroskopických rias a/alebo fytoplanktónu, e) ak hodnotenie podľa písmena b) preukáže, že existuje riziko krátkodobého znečistenia, tak aj tieto informácie: i) predpokladaný charakter, frekvenciu a trvanie očakávaného krátkodobého znečistenia, ii) podrobnosti o všetkých ďalších príčinách znečistenia vrátane opatrení riadenia prijatých na odstránenie znečistenia vody a časový plán odstránenia príčin znečistenia, iii) opatrenia riadenia prijaté pri výskyte krátkodobého znečistenia a určenie orgánov zodpovedných za ich vykonanie s kontaktnými údajmi na tieto orgány, f) umiestnenie monitorovacieho bodu.

je plán vypracovaný na účel minimalizácie, úpravy, zhodnocovania a zneškodňovania ťažobného odpadu s prihliadnutím na zásadu trvalo udržateľného rozvoja.

je programový dokument, ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení tohto zákona.

je programový dokument, ktorý vypracúva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v spolupráci s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy. Program predchádzania vzniku odpadu po posúdení jeho vplyvov na životné prostredie19) schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) a po jeho schválení ho ministerstvo uverejňuje vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník“) a na svojom webovom sídle.

je dokument (program prevencie), ktorý vypracuje prevádzkovateľ s ohľadom na kontrolu nebezpečenstiev závažných priemyselných havárií tak, aby zaručoval vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, životného prostredia a majetku. je dokument, ktorý vypracuje prevádzkovateľ a zabezpečí plnenie programu prevencie pomocou vhodných prostriedkov, štruktúr a prostredníctvom bezpečnostného riadiaceho systému. Bezpečnostný riadiaci systém musí byť primeraný nebezpečenstvu závažných priemyselných havárií a zložitosti organizácie alebo činností v podniku a musí vychádzať z posúdenia rizika.

je návrh jej riešenia vybranými druhmi geologických prác, určenie rozsahu týchto prác a doba ich vykonávania, a ak ide o financovanie geologických úloh zo štátneho rozpočtu alebo z iných verejných prostriedkov aj ich rozpočet a ekonomické zdôvodnenie.

je realizácia projektu, ktorý schválila jedna alebo viaceré krajiny uvedené v prílohe I k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (ďalej len „dohovor“) podľa čl. 6 alebo čl. 12 Kjótskeho protokolu a rozhodnutí prijatých dohovorom alebo Kjótskym protokolom.

Spotrebiteľ, ktorý vyrába aj dodáva energiu do systému. Je aktívnym činiteľom v energetickom systéme a na trhu.

je pneumatika, ktorej opotrebované časti boli obnovené studenou metódou protektorovania alebo teplou metódou protektorovania.

Proxy klimatický indikátor je akákoľvek biofyzikálna vlastnosť materiálov vytvorených v minulosti, ktorá pomáha rekonštruovať paleoklímu a určiť približné vlastnosti klimatického systému v minulosti. Údaje súvisiace s klímou odvodené týmto spôsobom sa označujú ako proxy údaje a časové rady proxy údajov sú proxy záznamy. Typy proxy dát sú napríklad: biologické (peľová analýza, analýza letokruhov) a geologické (analýza sedimentov v jazerách, analýza naviatych sedimentov, fosílne pôdy). Proxy údaje možno kalibrovať, aby poskytli kvantitatívne informácie o klíme.

je účelová komunikácia, ktorá je uvedená v kolaudačnom rozhodnutí a ktorá vedie ku skládke odpadov a začína sa napojením od cesty príslušnej triedy alebo miestnej komunikácie a končí sa pri uzamykateľnej bráne skládky odpadov; za príjazdovú účelovú komunikáciu sa nepovažuje spevnená komunikácia v areáli skládky odpadov.

je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba pod národnou jurisdikciou krajiny určenia, ktorej sa odpad odosiela na zhodnotenie alebo zneškodnenie;

je spracovanie odpadových batérií pred začatím akéhokoľvek procesu recyklácie vrátane, okrem iného, skladovania, demontáže sád batérií a manipulácie s nimi alebo oddeľovania častí, ktoré nie sú súčasťou samotnej batérie.

je akákoľvek činnosť, ktorou sa odpadová batéria alebo jej časti pripravujú tak, aby sa mohli použiť na iný účel alebo mali iné uplatnenie ako tie, na ktoré bola batéria pôvodne určená.

je činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania.

je príprava na opätovné použitie vymedzené v článku 3 bode 16 smernice 2008/98/ES.

sú dohodnuté úrovne určujúcich veličín, ktorých neprekračovanie sa považuje za dostatočné zabezpečenie ochrany verejného zdravia podľa súčasného stavu poznania a ekonomickej úrovne spoločnosti.

(1) je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest. (2) Prírodná liečivá voda sa od inej podzemnej vody odlišuje a) svojím pôvodom, b) obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg/l alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg/l oxidu uhličitého, alebo obsahom najmenej 1 mg/l sulfánu, alebo c) obsahom stopových prvkov, d) minimálnou teplotou v mieste výveru 20 oC, e) zložením vhodným na liečenie. (3) Prírodná liečivá voda z balneomedicínskeho hľadiska môže obsahovať významné zložky, ktoré majú liečivý účinok, a to jednotlivo alebo spolu najmenej a) 20 mg/l železnatého iónu, b) 150 mg/l horečnatého iónu, c) 500 mg/l vápenatého iónu, d) 1 mg/l fluoridového iónu, e) 1 200 mg/l síranového iónu, f) 1 300 mg/l hydrogénuhličitanového iónu, g) 1 000 mg/l oxidu uhličitého, h) 1 mg/l jodidového iónu. (4) Prírodná liečivá voda musí trvale preukazovať stálosť všetkých jej rozhodujúcich ukazovateľov.

je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 152/1995 Z. z.) a bola uznaná podľa tohto zákona. Je určená na použitie ako potravina a na výrobu balených prírodných minerálnych vôd. Od obyčajnej pitnej vody sa odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom.

(1) Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, ktorá vyviera na zemský povrch z jednej alebo viacerých prirodzených alebo umelých výstupných ciest a ktorá priaznivo pôsobí na ľudský organizmus a spĺňa kvalitatívne požiadavky podľa osobitných predpisov (zákon č. 152/1995 Z. z.). (2) Prírodná minerálna voda sa od inej podzemnej vody odlišuje charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich častí, ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom. (3) Vlastnosti uvedené v odseku 2 musia byť zachované s ohľadom na prirodzený pôvod prírodnej minerálnej vody. (4) Zloženie a teplotu prírodnej minerálnej vody nesmú ovplyvniť možné zmeny výdatnosti a musí byť zachovaná stálosť všetkých rozhodujúcich ukazovateľov.

sú bodové, líniové alebo iné maloplošné ekosystémy, ich zložky alebo prvky, spravidla s výmerou do 50 ha, ktoré majú vedecký, kultúrny, ekologický, estetický alebo krajinotvorný význam, môže vláda nariadením vyhlásiť za prírodnú pamiatku.

je lokalita, spravidla s výmerou do 1 000 ha, ktorá predstavuje pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu, alebo biotopy druhov národného významu, môže vláda nariadením vyhlásiť za prírodnú rezerváciu.

je ionizujúce žiarenie prírodného pozemského pôvodu alebo kozmického pôvodu.

je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná na kúpanie a s ňou súvisiace prevádzkové plochy a zariadenia, ktoré majú prevádzkovateľa; prírodným kúpaliskom je aj voda určená na kúpanie, ktorá má prevádzkovateľa.

sú procesy pôsobiace bez priameho vplyvu človeka, ktoré podmieňujú dynamiku vývoja ekosystémov, ich špecifickú štruktúru a funkcie a vytvárajú predpoklady pre zachovanie biologickej rozmanitosti a funkcií ekosystémov.

sú tie časti živej alebo neživej prírody, ktoré človek využíva alebo môže využívať na uspokojovanie svojich potrieb.

je suchozemské alebo vodné územie prírodného alebo poloprírodného charakteru rozlíšené geografickými, abiotickými a biotickými charakteristikami.

je rozšírenie hospodárskeho pojmu kapitálu (vyrobené výrobné prostriedky) na environmentálne tovary a služby. Prírodný kapitál znamená zásoby prírodných ekosystémov, ktorý do budúcnosti zabezpečí tok cenných ekosystémových tovarov alebo služieb.

je, na účely zákona 538/2005 Z. z., zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná za prírodnú liečivú vodu podľa tohto zákona.

je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu podľa tohto zákona.

je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami pozmenenými ľudskou činnosťou, ktoré tvoria biocentrá nadregionálneho významu, alebo ktoré sú dôležité pre zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu alebo biotopov druhov národného významu, môže vláda vyhlásiť za prírodný park.

je prírodný skalný útvar, cez ktorý vodný tok pôsobením prírodných síl bez zásahu človeka padá z výšky nad 3 m alebo preteká súvislým alebo kaskádovitým skalným zrázom strmým viac ako 75° a voda v koryte pretrváva celý rok.

sú chránené druhy, chránené biotopy, voda a pôda.

je zdroj ionizujúceho žiarenia prírodného pozemského pôvodu alebo kozmického pôvodu.

je príslušný orgán štátnej správy na úseku nakladania s ťažobným odpadom.

príslušný orgán je: a) v prípade členského štátu orgán, ktorý určil príslušný členský štát podľa článku 75; b) v prípade tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Bazilejského dohovoru z 22. marca 1989 o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (ďalej len „Bazilejský dohovor“), orgán, ktorý táto krajina určila ako príslušný orgán na účely Bazilejského dohovoru v súlade s jeho článkom 5; c) v prípade ktorejkoľvek krajiny, ktorá sa neuvádza v písmene a) ani b), orgán, ktorý príslušná krajina alebo príslušný región určili za príslušný orgán, alebo v prípade absencie takéhoto určenia regulačný orgán krajiny alebo regiónu, podľa vhodnosti, s jurisdikciou pokrývajúcou prepravu;

orgán štátnej správy, ktorý plní povinnosti na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie a má dostatočné odborné znalosti na preskúmanie správy o hodnotení činnosti alebo, ak je to potrebné, k nim má prístup; je ním Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja a okresný úrad, ak nie je v zákone uvedené inak.

je príslušný orgán pre oblasť, z ktorej sa preprava začína alebo z ktorej sa plánuje začatie prepravy;

je príslušný orgán pre oblasť, do ktorej sa preprava uskutočňuje alebo do ktorej sa preprava plánuje uskutočniť alebo v ktorej sa odpad naložil pred zhodnotením alebo zneškodnením v oblasti, ktorá nie je pod národnou jurisdikciou žiadnej krajiny;

je príslušný orgán pre ktorúkoľvek krajinu inú, než je krajina príslušného orgánu miesta odoslania a príslušného orgánu miesta určenia, cez ktorú sa preprava uskutočňuje alebo cez ktorú sa plánuje uskutočniť;

je elektrozariadenie, ktoré je úplne alebo čiastočne napájané z batérií alebo akumulátorov alebo tak môže byť napájané.

je akékoľvek elektrické alebo elektronické vybavenie vymedzené v článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 2012/19/EÚ, ktoré je alebo môže byť úplne alebo čiastočne napájané batériou.

je projektované, skutočné alebo predpokladané množstvo nebezpečnej látky v podniku alebo nebezpečnej látky, o ktorej sa možno oprávnene domnievať, že by mohla vzniknúť, ak ide o stratu kontroly nad procesmi vrátane skladovacích činností v ktoromkoľvek zariadení v rámci podniku, v množstvách, ktoré sú rovné alebo väčšie ako prahové množstvá uvedené v prvej časti prílohy č. 1 alebo druhej časti prílohy č. 1.

znamená prítomné strany, ktoré odovzdali súhlasný alebo odmietavý hlas.

je ozón v najnižších častiach troposféry.

je skupina druhov odpadov s podobnými vlastnosťami, ktoré umožňujú ich ďalšie spoločné nakladanie.

sa považujú najmä bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, vodné nádrže, jazerá, plesá, ostatné vodné plochy a sekundárne pstruhové pásma pod vodnými nádržami, ktoré svojím charakterom a kvalitou vytvárajú prostredie najmä na život pstruha potočného (Salmo trutta morpha fario), pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa potočného (Salvelinusfontinalis); významné sprievodné druhy rýb sú hlavátka podunajská (Hucho hucho), lipeň tymiánový (Thymallus thymallus), hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio), hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus), čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) a slíž severný (Barbatula barbatula).

je látka alebo zmes látok určených na to, aby vyvolali tepelný, svetelný, zvukový, plynový alebo dymový efekt alebo ich kombinácie ako dôsledok nevýbušných samovoľných exotermických chemických reakcií.

je vymedzenie k bezprostrednej ochrane verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií pred poškodením a na zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté.

je časť pôdneho alebo horninového prostredia, v ktorej je časť pórov vyplnená vzduchom. Leží medzi povrchom terénu a pásmom nasýtenia.

je vrchná vrstva zemskej kôry, ktorá sa nachádza medzi podložím a povrchom, skladá sa z minerálnych častíc, organickej hmoty, vody, vzduchu a živých organizmov.

je prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín (zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

je poľnohospodárska pôda, lesné pozemky, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.

je prírodný útvar, ktorý vzniká bezprostredne na zemskom povrchu ako produkt vzájomného pôsobenia klimatických podmienok, organizmov, človeka, reliéfu a materských hornín.

je každý, kto svojou činnosťou spôsobil environmentálnu záťaž, okrem prípadov, ak a) sa štát zaviazal sanovať environmentálnu záťaž na základe zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou tohto zákona alebo na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky alebo b) environmentálna záťaž vznikla v dôsledku ukladania odpadov, ktoré bolo v súlade s právoplatným povolením.

je: a) každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo b) ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.