ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: prevádzkovateľ
Termín v slovenskom jazyku:

prevádzkovateľ

Termín v anglickom jazyku:

operator

1. definícia termínu:
Definícia:
je právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zodpovedná za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho uzavretí .
Zdroj k definícii:
Dokument: 514/2008  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 1 ods. 1 písm. a)
Názov: Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
2. definícia termínu:
Definícia:
je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá úplne alebo čiastočne prevádzkuje alebo riadi prevádzku, spaľovacie zariadenie, spaľovňu odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov.
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno g)
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
3. definícia termínu:
Definícia:
je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá vykonáva alebo riadi pracovnú činnosť alebo na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené rozhodujúce ekonomické právomoci nad technickým fungovaním takejto činnosti, vrátane držiteľa povolenia alebo oprávnenia na takúto činnosť, osoby zaregistrovanej na takúto činnosť alebo osoby vykonávajúcej takúto činnosť na základe jej oznámenia.
Zdroj k definícii:
Dokument: 359/2007  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 odsek 1 písmeno e)
Názov: Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:
4. definícia termínu:
Definícia:
je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá prevádzkuje alebo riadi podnik, alebo osoba, na ktorú boli podľa osobitného predpisu prevedené ekonomické a rozhodovacie právomoci nad technickým fungovaním podniku.
Zdroj k definícii:
Dokument: 128/2015  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 4 odsek 1)
Názov: Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: