ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator Detail termínu Preskočiť navigáciu alebo preskočiť na obsah.
Detail termínu: podstatná zmena
Termín v slovenskom jazyku:

podstatná zmena

Termín v anglickom jazyku:

substantial change

definícia termínu:
Definícia:
je zmena v charaktere prevádzky alebo činnosti prevádzky alebo rozšírenie prevádzky, ktorá môže mať významné nepriaznivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie; za podstatnú zmenu sa považuje zmena v užívaní, spôsobe prevádzkovania alebo rozsahu prevádzky, ak zmena
1. podlieha povinnému hodnoteniu podľa osobitného predpisu,8)
2. zahrňuje odchylné hodnoty z emisných limitov podľa § 22 ods. 6 alebo vyplýva z prehodnotenia záväzných podmienok povolenia podľa § 33 a osobitných predpisov,9).
Zdroj k definícii:
Dokument: 39/2013  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 2 písmeno l)
Názov: Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Link k definícii:

Kategórie: