Detail termínu: povodňové záchranné práce
Termín v slovenskom jazyku:

povodňové záchranné práce

Termín v anglickom jazyku:

-

definícia termínu:
Definícia:
sú vykonávané na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.
Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 (§ 18 zákona č. 7/2010 Z. z.) sú:
a) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou,
b) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
c) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok,
d) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou,
e) evakuácia,
f) opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa osobitného predpisu,
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov,
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií,
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného úradu, okresného úradu v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie vrátane činnosti krízového štábu.
Zdroj k definícii:
Dokument: 7/2010  –  Zbierka zákonov SR
Info: § 18 odsek 1 a 3
Názov: Zákon o ochrane pred povodňami
Link k definícii:

Kategórie: